Стратегия за интелигентна специализация на София

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София (ИСИС на София) очертава секторната специализация на икономиката на столицата според нейния иновативен потенциал и приоритетните насоки в развитието на научните изследвания и иновациите. Стратегията отговаря на новата динамика и изисквания на пазарите и цели да увеличи добавената стойност и съответно конкурентоспособността на икономиката на столицата на международните пазари.

Документът е изработен в периода между януари и октомври 2015 г. в съответствие с европейски, национални и общински стратегии и политики. Използвани са работни срещи и онлайн анкети за консултация на документа с представители на бизнеса, гражданите, академичните среди, държавните институции и местната власт.

ИСИС на София цели да повиши степента на интелигентна специализацията на столицата чрез утвърждаването на София като Интелигентен град, който изгражда среда с високо качество на живот за гражданите и добро управление, което подпомага корпоративния сектор чрез стимулиране създаването на по-добри условия за синергия и партньорство в иновационната екосистема и чрез ефективно използване на ИКТ.


ИСИС на София съдържа области на специализация на София на хоризонтално и вертикално равнище. Хоризонталната политика се изразява в укрепване на иновационната екосистема в града и региона, докато акцент в София се поставя върху развитието на две тематични области за интелигентна специализация, които са посочени от националната ИСИС, а именно: Информатика и ИКТ и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Стратегия за интелигентна специализация на София

План за действие 2016