Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС) е резултат от участието на София в „Предизвикателство дигитални градове“ (2018-2019), инициатива на Европейската комисия, която цели да подпомогне 41 града в Европейския съюз да постигнат устойчив икономически ръст посредством въвеждането и използването на високи технологии във всички сфери на обществения живот.

Стратегията е разработена с консултантска подкрепа на експерти от и по методология на Европейската комисия, която включи следните елементи:

  • оценка на дигиталната зрялост на София
  • проучвания и работни групи
  • менторска подкрепа от 6 града
  • 5 академични семинара с участието на експерти по дигитална трансформация и всички градове участници
  • формулиране на визия и основни цели
  • изготвяне на Стратегия
  • съставяне на пътна карта за изпълнение на Стратегията
  • определяне на начини за управление на прилагането на Стратегията
  • изготвяне на система за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегията.

Местният технологичен сектор беше идентифициран като едно от основните предимства на града от всички заинтересовани страни. Поради това, дигиталната трансформация на град София се фокусира върху местната екосистемата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и цели, основавайки се на тази силна страна на столичната икономика, да надгради и пренесе ИКТ продуктите във всички сфери на обществения и икономическия живот.

Визията, дефинирана в Стратегията, е София систематично да постига устойчив икономически ръст и да развива икономика с висока добавена стойност посредством въвеждането и използването на високи технологии във всички сфери на обществения и икономическия живот. София да се развива като иновативен, интелигентен, модерен, прогресивен и високотехнологичен град, притегателен център и предпочитано място за живот, бизнес, развойна дейност. С тази цел градът активно да взаимодейства и развива решения съвместно с различни заинтересовани лица на местно, национално и международно ниво.

С цел постигане на визията, София идентифицира мисия, основни цели, оперативни цели и дейности, както и обвързани с тях показатели[1], които да се следят с цел наблюдение и оценка на изпълнението на Стратегията. Мисията, целите, дейностите и показателите бяха формулирани по време на работни групи, в които се включиха над 100 местни заинтересовани страни, и валидирани в  работни групи с градовете ментори по инициативата „Предизвикателство дигитални градове“.

Наблюдаването, управляването и актуализирането на прилагането на Стратегията, ще се осъществи чрез набор от правила, процедури и процеси, описани в Стратегията.

[1] Дейностите и показателите са описани в отделен документ – План за действие по изпълнението на СДТС

Стратегия за дигитална трансформация на София

Стратегията е приета с Решение № 220 на Столичния общински съвет от 11.06.2020 г.