СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2016 – 2023 ГОДИНА
(Приета с Решение № 220 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичния общински съвет)
 

Настоящата Стратегия за образование на Столичната община е изготвена за периода 2016 – 2023 г. Стратегията задава рамката, в която се провежда политиката в сферата на образованието, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие на системата на образованието в Столичната община.

Стратегическият документ е резултат от прегледа на изпълнението и постигнатото в изпълнение на Стратегията за развитие на средното образование на Столичната община 2007 – 2015 г., както и на прегледа на социално-икономическите фактори, оказващи влияние върху развитието на града и образованието. Стратегията бе подготвена паралелно с подготвянето и приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, приет през 2015 г. Стратегията специфично разглежда новите моменти, които се въвеждат със закона в образователна среда и функционирането на образователните институции, и предвижда съответните мерки и действия за тяхното успешно прилагане.

Стратегията за образование се явява продължение на систематичния подход за развитие на образованието в столицата, поставен със Стратегията за периода 2007 – 2015 г. Тенденциите, заложени в документа, са пряко съобразени с европейските политики в областта на образованието и с националните приоритети, съобразени с политическите документи за развитие „Европа 2020" и „Национална програма за развитие на Република България 2020".

В духа на добрите европейски практики за активно гражданско участие в управлението на местно ниво настоящата Стратегия е разработена и съгласувана със заинтересованите страни, структурите в системата на образованието, социалните партньори и Консултативния съвет по образование към Столичната община.

Стратегията за образованието изразява разбирането на Столичната община и на заинтересованите страни за приоритетното значение на образованието за гражданите, обществото и развитието на града.
 

Пълен текст на СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2016 – 2023 ГОДИНA >>>


План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община през 2021 година
(приет с Решение № 182 на Столичния общински съвет от 08.04.2021 г.)


План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община през 2019 година

(приет с Решение № 131 на Столичния общински съвет от 14.03.2019 г.)


Отчет на плана за действие по реализация на Стратегия за образование на Столична община през 2018 година
(приет с Решение № 131 на Столичния общински съвет от 14.03.2019 г.)


План за реализиране на Стратегията за образование на Столична община през 2016 година