Back

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Финансиране по процедурата “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ са получили 22 от районните администрации на Столична община, за което са подписали индивидуално договори. Проектите на районите са насочени към подобряване качеството на живот чрез достъп до интегрирани услуги за социално включване на лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, като същевременно дават шанс на техните близки да се върнат на пазара на труда. На ползвателите ще бъде дадена възможност за достъп до различни асистентски услуги, а в преобладаващата част от проектите - и до специализиран транспорт, който ще се предоставя на принципа „от врата до врата”.