Back

Проект „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“

На 15 февруари 2021 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Договор с рег. № BG05M9OP001-2.019-0027-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи – етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – компонент 1“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община ”.

Стойността на Проекта е 9 481 295,20 лв. в т.ч.: Европейско финансиране (ЕСФ) – 8 059 100,92 лв. и Национално съфинансиране – 1 422 194,28 лв.

Периодът за изпълнение на проекта е считано от 05.05.2021 г. до 31.12.2023 г.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и превенция на социалното изключване на деца с увреждания, деца с тежки множествени увреждания, деца и семейства в риск, чрез разкриване на 7 нови социални услуги за подкрепа в общността, насочени към осигуряване на цялостна грижа за децата през деня, задоволяване на техните потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време, социално консултиране, оказване на подкрепа за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, стимулиране развитието на децата, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

Проектът е насочен към продължаване на процеса по деинституционализация на грижата за деца и разкриване на следните нови 7 социални услуги, осигуряващи възможност за социално включване и адаптация:

 1. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. 305 № 1, с капацитет 100 места и възможност за спешно
  настаняване на 4 лица;

 2. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. 305 № 1, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

 3. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

 4. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (с приоритет физически и двигателни увреждания) с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23 с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

 5. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23 с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

 6. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня, ул. „Христо Стефчов“ № 2 с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

 7. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1 с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица.

 

Дневните центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУ) ще представляват комплекс от целодневни или почасови социални услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време и др.

Услугата Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – ул. „Хр. Стефчов“ № 2, р-н „Овча купел“ е насочена към:

 • Деца от 3 – 18 г. с увреждания и техните семейства;

 • Деца от 3 – 18 г. с увреждания, настанени в резидентни услуги в общността и техните семейства.

Услугата Дневен център за подкрепа на деца с увреждания – ул. "Сава Филаретов" № 23, р-н "Надежда" ще бъде профилирана за деца с физически и двигателни увреждания от следните целеви групи:

 • Деца от 0 – 18 г. с увреждания и техните семейства;

 • Деца от 0 – 18 г. с увреждания, настанени в резидентни услуги в общността и техните семейства.

Дневните центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства ще предоставят комплекс от социални услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време.

Дневните центрове за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства ще предоставят целодневни или почасови услуги на деца с над 90 на сто вид и степен на увреждане, в невъзможност за самообслужване от слeдните целеви групи:

 • Деца от 3 – 18 г. с тежки множествени увреждания и техните семейства;

 • Деца от 3 – 18 г. с тежки множествени увреждания, настанени в резидентни услуги в общността и техните семейства.

Центровете за обществена подкрепа ще представляват комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето и настаняването на децата в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, превенция на изоставянето, деинституционализация и реинтеграция на деца, социално и психологическо консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

 

Новите 7 социални услуги ще се разкриват поетапно.

Проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи-ЕТАП 2-предоставяне на социални и интегрирани здравно – социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“