"Столичен дом за радостни обреди"
Предмет и дейност: Занимава се с извършване на граждански обреди – сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно-правен характер (актосъставяне за раждане и граждански брак) ...

ОП "Гробищни паркове"
Предмет и дейност: Управление на гробищните паркове на територията на Столична община ...

ОП София – проект
Предмет и дейност: Комплексна проучвателна и проектна дейност, свързана с инфраструктурата на столицата ...

ОП "Управление на общински земи и гори"
Предмет и дейност: Изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – общинска собственост ...

ОП "Софияплан"
Предмет и дейност: Изпълнява специализирани проучвания и програми, произтичащи от Рамковата програма за прилагане на Общия устройствен план (ОУП). ...

ОП "Зоологическа градина – София"
Предмет и дейност: Стопанисване на "Зоологическа градина – София" ...