Функции на заместник-кмет по направление „СТОЛИЧНО ОБЩИНСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“:

 • Координира и ръководи работата за разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база в областта на социалното подпомагане и здравеопазването.
 • Разработване на експертни анализи, изготвяне на становища, свързани с дейността на направлението.
 • Отговаря за дейностите по здравеопазване на Столична община.
 • Инициира предложения за управленски решения на Столичен общински съвет и подготвя становища за Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
 • Участва в изработването и изпълнението на програми на Столичен общински съвет.
 • Участва в програми за съвместни дейности с неправителствени организации в областта на здравеопазването.
 • Участва в разработването на нормативна база във връзка с детското и училищно здравеопазване.
 • Координира и участва в изготвянето на анализи и други разработки в сферата на здравеопазването.
 • Осъществява контрол върху дейността на финансираните от дирекция „Здравеопазване" лечебни и здравни заведения, КДХ и ДМК.
 • Осъществява предварителен контрол за законосъобразност по отношение на решенията и действията на кмета на Столична община, относими към дейността на направлението /проекти на заповеди, решения, писма и др./ чрез подпис за съгласувал върху подготвените документи.
 • Осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения по договори, финансирани от собствения бюджет на направлението.