Структура на дирекция „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ“:

  • Екип по проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Функции на дирекция „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ“:

  • Организира и координира подготовката на проекти за финансиране от европейски програми.  
  • Инициира създаването на работни групи за подготовка на проекти кандидатстваши за европейско финансиране и участва в тях, като координира дейността им и оказва методическа помощ, във връзка с изискванията на съответната програма.
  • Координира и участва в изпълнението на получили финансиране проекти, като методически подпомага екипите за изпълнение на проектите.
  • Изготвя периодични доклади за напредъка на проектите, изпълнявани или координирани от дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции.
  • Проучва възможностите за финансиране от оперативни, общностни и други европейски програми и изготвя предложения за кандидатстване пред ръководството на общината.
  • Подготвя информация и презентации за участие на СО в международни форуми, във връзка с възможностите й за кандидатстване за финансиране.
  • Подготвя и поддържа база данни за изпълняваните проекти.
  • Организира срещи, семинари, кръгли маси и пресконференции, на международно и национално ниво, свързани с изпълнението на проектите.