Функции на дирекция „Европейски политики и програми“:

Чл. 45. (1) Дирекция „Европейски политики и програми“ осъществява комуникация с държавните органи и европейските институции във връзка с  планиране и прилагане на политиките на Европейския съюз на местно ниво, както и организира и координира подготовката на проекти, финансирани от оперативните програми, програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество на ЕС и от други европейски, национални и  международни програми и проекти.

(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 дирекцията:

1. Организира и координира подготовката, разработването и представянето на проекти на Столична община за финансиране от оперативните програми, програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество на ЕС, и от други европейски, национални и международни програми и проекти в сътрудничество със звената от специализираната администрация на общината и районните администрации.

2. Инициира създаването на работни групи за подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране и участва в тях като координира дейността им и оказва методическа помощ във връзка с изискванията на съответната програма.

3. Проучва възможностите за финансиране от оперативни, общностни и други европейски, национални и международни програми и информира ръководството на общината и заинтересованите направления.

4. Установява и поддържа контакти с български и/или чуждестранни организации и институции за изграждане на съвместни партньорства и други форми на сътрудничество с цел кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС, на национални и международни институции и организации.

5. Организира дейността по електронно подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

6. При необходимост оказва методическа помощ на екипите за управление и изпълнение на проектите, получили финансиране.

7. Изготвя доклади/справки за напредъка на изпълняваните проекти, за нуждите на ръководството на общината.

8. Подготвя и поддържа база данни за изпълняваните проекти от Столична община и районните администрации.

9. Организира и участва в срещи, семинари, кръгли маси, конференции и др. на национално и международно ниво, свързани с европейските политики и програми, изпълнението на проекти и обмяна на добри практики.