РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ж
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Жанета Атанасова Джоджова Главен експерт ДА (1)
ДА (2)
  2019   2021        
Жанин Костадинова Траянова-Ценова Директор   2018 2019 2020 2021        
Жасмина Сотирова Михова Старши инспектор   2018     2021        
Женя Димитрова Петрова Главен експерт ДА 2018   2020 2021 2022      
Живка Димитрова Дакова-Пападопулу Главен юрисконсулт   2018   2020          
Живка Стоянова Новкова Старши експерт ДА   2019            
Живко Димитров Милушев Главен експерт ДА     2020          
Жоржета Рафаилова Василева-Сребрекова Директор ДА       2021