РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА З
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Захарина Горанова Скутунова Главен експерт   2018     2021      
Захарина Тодорова Лозанова Старши счетоводител ДА   2019          
Звездица Димитрова Владимирова Главен специалист ДА     2020        
Здравко Василев Кожухаров Главен юрисконсулт ДА     2020 2021      
Здравко Любенов Велинов Началник на отдел   2018     2021      
Злателина Милкова Енева Директор   2018   2020   2022    
Златка Атанасова Стефанова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021      
Златко Тодоров Терзиев Началник на отдел   2018            
Зоя Истилиянова Облашка Старши счетоводител   2018     2021      
Зоя Маринова Маркова Директор   2018            
Зоя Петрова Атанасова Главен експерт   2018     2021      
Зоя Тошкова Иванова Младши експерт   2018