РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА З
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Захарина Горанова Скутунова Главен експерт   2018          
Захарина Тодорова Лозанова Старши счетоводител ДА   2019        
Захаринка Борисова Митева Главен експерт   2018   2020      
Звездица Благоева Арсова Старши счетоводител   2018          
Звездица Димитрова Владимирова Главен специалист ДА     2020      
Здравко Алеков Иванов Старши експерт ДА 2018   2020      
Здравко Василев Кожухаров Главен юрисконсулт ДА     2020      
Здравко Любенов Велинов Началник на отдел   2018          
Здравко Петров Мегданов Главен специалист   2018   2020      
Злателина Милкова Енева Директор   2018   2020      
Златка Атанасова Стефанова Директор ДА     2020      
Златко Тодоров Терзиев Началник на отдел   2018          
Зоя Истилиянова Облашка Старши счетоводител   2018          
Зоя Маринова Маркова Директор   2018          
Зоя Петрова Атанасова Главен експерт   2018          
Зоя Тошкова Иванова Младши експерт   2018