РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА З
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Захарина Горанова Скутунова Главен експерт   2018     2021        
Захарина Тодорова Лозанова Главен експерт ДА (2019)
ДА (2022)
  2019       2023    
Звездица Димитрова Владимирова Главен специалист ДА     2020          
Здравко Василев Кожухаров Главен юрисконсулт ДА     2020 2021        
Здравко Любенов Велинов Началник на отдел   2018     2021        
Здравко Панайотов Делчев Старши експерт ДА           2023    
Злателина Милкова Енева Директор   2018   2020   2022 2023    
Златка Атанасова Стефанова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021        
Златко Тодоров Терзиев Началник на отдел   2018              
Зоя Истилиянова Облашка Старши счетоводител   2018     2021        
Зоя Петрова Атанасова Главен експерт   2018     2021        
Зоя Тошкова Иванова Главен експерт ДА 2018         2023