РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ю
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Юлиан Младенов Веселинов Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022      
Юлиан Сандев Андреев Главен експерт   2018   2020 2021        
Юлиана Велинова Димитрова-Стойнева Старши експерт   2018 2019 2020 2021        
Юлия Валентинова Ценкова Началник на отдел   2018   2020          
Юлия Димитрова Пашалийска Главен специалист   2018              
Юлия Здравкова Ангелова Управител ДА   2019            
Юлия Иванова Георгиева Директор   2018              
Юлия Илиева Борисова Счетоводител   2018 2019 2020 2021 2022      
Юлия Илиева Цинзова Директор ДА 2018 2019 2020 2021 2022 2023    
Юлия Крумова Пашова Главен експерт   2018              
Юлия Николаева Георгиева Директор ДА       2021   2023    
Юлия Пенчева Константинова Главен експерт ДА                
Юлия Симеонова Георгиева Главен специалист   2018   2020          
Юлияна Тошкова Пекова Младши експерт ДА           2023    
Юри Стоядинов Стойов Главен специалист   2018   2020