РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ю
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Юлиан Младенов Веселинов Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022    
Юлиан Сандев Андреев Главен експерт   2018   2020 2021      
Юлиана Велинова Димитрова-Стойнева Старши експерт   2018 2019 2020 2021      
Юлия Валентинова Ценкова Началник на отдел   2018   2020        
Юлия Димитрова Пашалийска Главен специалист   2018            
Юлия Здравкова Ангелова Управител ДА   2019          
Юлия Иванова Георгиева Директор   2018            
Юлия Илиева Борисова Счетоводител   2018 2019 2020 2021 2022    
Юлия Илиева Цинзова Директор   2018 2019 2020 2021 2022    
Юлия Крумова Пашова Главен експерт   2018            
Юлия Николаева Георгиева Директор ДА       2021      
Юлия Симеонова Георгиева Главен специалист   2018   2020        
Юри Стоядинов Стойов Главен специалист   2018   2020