РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Я
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Яна Гергинова Янева Инспектор     2019        
Яна Христова Селиктар Главен експерт   2018   2020      
Яна Цветанова Радева Главен експерт   2019          
Янита Гочева Пенева Юрисконсулт ДА 2018 2019        
Янка Атанасова Васева Специалист   2018   2020      
Янка Великова Никодимова Началник на отдел   2018          
Янка Петкова Легоманова Главен експерт       2020      
Янка Тодорова Илкова Старши инспектор   2018 2019 2020