РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Я
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Яна Гергинова Янева Старши инспектор     2019   2021        
Яна Петрова Паскалева Директор ДА       2021        
Яна Христова Селиктар Главен експерт   2018   2020          
Янислава Драганова Ахчиева Директор ДА         2022      
Янита Гочева Пенева Юрисконсулт ДА 2018 2019           ДА
Янка Ангелова Чавдарова Директор ДА       2021        
Янка Атанасова Васева Специалист   2018   2020          
Янка Великова Никодимова Началник на отдел   2018              
Янка Тодорова Илкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021   2023    
Янко Тодоров Янков Главен специалист ДА       2021 2022