РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Я
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Яна Гергинова Янева Старши инспектор     2019   2021      
Яна Петрова Паскалева Директор ДА       2021      
Яна Христова Селиктар Главен експерт   2018   2020        
Янислава Драганова Ахчиева Директор ДА         2022    
Янита Гочева Пенева Юрисконсулт ДА 2018 2019          
Янка Ангелова Чавдарова Директор ДА       2021      
Янка Атанасова Васева Специалист   2018   2020        
Янка Великова Никодимова Началник на отдел   2018            
Янка Тодорова Илкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021      
Янко Тодоров Янков Главен специалист ДА       2021 2022