РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Й
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Йоан Юлианов Айдаров Юрисконсулт ДА (2021) 
ДА (2022) 
      2021 2022    
Йоана Любомирова Алексиева Старши счетоводител   2018 2019          
Йоана Тодорова Календжиева-Пенчева Главен юрисконсулт ДА         2022    
Йоана Христофорова Сидерова Инспектор ДА     2020        
Йоанна Ангелова Кондева Старши експерт ДА     2020        
Йоанна Емилова Цанкова Младши експерт   2018     2021      
Йова Петкова Граматикова Главен експерт       2020        
Йоланта Богомилова Колева Главен експерт ДА       2021      
Йолита Михайлова Тодорова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021 2022    
Йордан Костадинов Попалексов Старши експерт ДА 2018            
Йорданка Василева Радкова Главен инспектор ДА 2018   2020 2021      
Йорданка Веселинова Павлова Главен експерт   2018            
Йорданка Георгиева Павлова Главен специалист ДА (2021)
ДА (2022)
      2021 2022    
Йорданка Костадинова Костадинова Старши експерт ДА   2019 2020 2021      
Йорданка Милчева Манова Директор   2018            
Йорданка Найденова Славкова Директор ДА     2020 2021      
Йорданка Николова Георгиева Младши експерт   2018   2020 2021 2022    
Йорданка Тодорова Темелкова-Хайдутова Директор ДА 2018   2020        
Йорданка Христова Станкова Началник на отдел   2018            
Йорданка Цанова Гечева Главен експерт   2018 2019