РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА В
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Валентин Сергиев Васев Старши счетоводител   2018   2020        
Валентина Генадиева Ликова Главен експерт ДА 2018       2022    
Валентина Георгиева Стоянова Главен специалист   2018 2019 2020        
Валентина Кирилова Димитрова Старши инспектор   2018            
Валентина Любомирова Панталеева Младши експерт       2020 2021      
Валентина Иванова Георгиева Главен юрисконсулт       2020        
Валентина Николаева Червенкова Старши експерт ДА     2020        
Валентина Петрова Колева Директор   2018   2020 2021 2022    
Валентина Петрова Манолова Финансов контрольор ДА     2020   2022    
Валентина Петрова Рунева Директор   2018   2020        
Валери Стойков Стоянов Кметски наместник на с. Плана   2018   2020        
Валерия Борисова Борисова Главен специалист   2018            
Валерия Валериева Георгиева Старши инспектор   2018   2020        
Валерия Дойчинова Чукарска-Манова Младши експерт   2018            
Валерия Павлова Радкова Старши инспектор   2018   2020        
Валя Миладинова Мудева Старши експерт ДА (2020)
ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
    2020 2021 2022    
Вангелия Благоева Пешева Директор ДА     2020        
Ванина Кристиян Неделина Главен специалист   2018       2022    
Ваня Александрова Димитрова Главен експерт   2018            
Ваня Господинова Зоровска Главен експерт   2018            
Ваня Иванова Първанова Старши експерт ДА 2018   2020        
Ваня Костадинова Иванова Главен експерт ДА         2022    
Ваня Костадинова Максимова Началник на отдел ДА     2020   2022    
Ваня Маркова Маркова Старши експерт ДА       2021      
Ваня Миткова Николова-Филипова Директор ДА         2022    
Ваня Недялкова Гръблева Главен експерт   2018   2020 2021 2022    
Ваня Николова Николова Главен експерт   2018       2022    
Ваня Петкова Павлова Главен юрисконсулт   2018            
Ваня Симеонова Методиева Счетоводител ДА   2019 2020        
Васил Иванов Начевски Главен инженер   2018   2020 2021      
Васил Насков Величков Старши специалист ДА     2020 2021 2022    
Васил Христов Видинов Главен експерт   2018   2020        
Васил Янев Симеонов Служител по сиг. на информацията   2018         ДА  
Василена Георгиева Лозанова Главен експерт ДА (2020)
ДА (2022)
    2020 2021 2022 (1)
2022 (2)
   
Василена Евгениева Петрова Главен експерт ДА 2018     2021 (1)
2021 (2)
2022    
Василка Атанасова Колчакова Главен експерт   2018   2020        
Васко Ангелов Григоров Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Васко Иванов Костадинов Главен експерт   2018 2019   2021      
Васко Кирилов Червеняков Старши юрисконсулт   2018   2020        
Велизара Костадинова Стоименова Директор   2018            
Велика Добринова Ангелова Старши счетоводител   2018   2020 2021      
Велина Милкова Балканска-Иванова Главен експерт ДА         2022    
Велислав Тодоров Владимиров Главен експерт   2018            
Велислава Георгиева Момчилова Главен специалист ДА   2019          
Велислава Павлова Димова Главен експерт ДА 2018   2020   2022    
Величка Георгиева Санкева-Пъшева Началник на отдел   2018            
Величка Петрова Попова Директор   2018     2021      
Велко Иванов Велков Старши експерт ДА       2021      
Венелин Денчев Шъков Главен експерт   2018            
Венелина Валериева Шпицер Директор   2018            
Венера Руменова Милова Секретар на СО ДА 2018   2020       ДА
Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова Директор ДА 2018   2020   2022 (1)
2022 (2)
   
Венета Костадинова Ковачка Директор   2018   2020 2021      
Венета Маринова Величкова Старши счетоводител   2018   2020        
Венета Минчева Георгиева Главен юрисконсулт ДА     2020   2022    
Венета Тошкова Павлова Старши счетоводител   2018   2020        
Венетка Николаева Стайчева Главен експерт   2018   2020        
Венцислав Борисов Гергов Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Венцислав Евтимов Любенов Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Венцислав Кирилов Тодоров Директор ДА     2020   2022    
Венцислав Николов Иванов Главен специалист   2018            
Венцислава Петрова Колева Старши експерт   2018   2020 2021      
Вера Боянова Алексиева-Методиева Старши експерт ДА     2020 2021      
Вера Евгениева Ботева Главен специалист ДА   2019          
Вера Николаева Митева Главен специалист   2018   2020        
Вергиния Георгиева Найденова Началник на отдел   2018   2020        
Верка Георгиева Кирчева Директор   2018            
Вероника Андреева Чамова Младши експерт   2018   2020        
Вероника Василева Йоткова Старши счетоводител ДА   2019 2020        
Вероника Николаева Николова Главен специалист ДА   2019 2020        
Весела Ангелова Чомакова-Гаджева Главен специалист ДА         2022    
Весела Георгиева Герданова Началник на отдел ДА 2018 2019 2020        
Весела Георгиева Иванова Директор ДА       2021      
Весела Димитрова Филипова Главен специалист   2018   2020   2022    
Весела Любенова Занева Счетоводител   2018   2020        
Весела Петрова Вачева Вътрешен одитор   2018 2019          
Веселин Детелинов Димов Директор ДА       2021      
Веселин Константинов Мустаков Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Веселина Антонова Мутафчийска Главен юрисконсулт ДА   2019          
Веселина Любенова Пенкова Старши специалист   2018   2020        
Веселина Момчилова Георгиева Директор   2018   2020        
Веселина Христова Христова Старши експерт   2018   2020        
Веселка Валентинова Петкова Старши експерт ДА     2020 2021      
Веселка Георгиева Баева Старши експерт ДА     2020        
Веселка Свиленова Антонова Главен експерт   2018     2021      
Виктор Огнянов Първанов Главен експерт ДА 2018   2020        
Виктория Борисова Мончева Инспектор ДА 2018 2019 2020        
Виктория Валериева Попова Старши експерт ДА     2020        
Виктория Георгиева Спасова Младши експерт ДА 2018            
Виктория Кирилова Янчева Старши инспектор   2018   2020        
Виктория Любенова Огнянова Главен експерт   2018     2021      
Виктория Пламенова Ниновска Специалист   2018   2020        
Виолета Веселинова Христова Главен експерт ДА 2018            
Виолета Драганова Ненкова Главен специалист   2018            
Виолета Иванова Александрова Старши счетоводител ДА         2022    
Виолета Йорданова Първанова Старши счетоводител   2018   2020 2021 2022    
Виолета Кирилова Димова Главен специалист   2018            
Виолета Рангелова Рангелова Главен експерт   2018   2020 2021      
Виолета Руменова Чалъкова Директор ДА         2022    
Виолета Тодорова Виденова Главен инспектор ДА     2020        
Виолета Химлерова Ботинова Главен специалист   2018   2020        
Виолета Цветанова Гълъбова Директор   2018     2021      
Виолина Йорданова Тодорова Главен експерт   2018 2019 2020        
Вирджиния Стоилова Илиева Старши специалист   2018   2020        
Витан Илиев Витанов Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022    
Владимир Веселинов Коцев Главен специалист ДА       2021 2022    
Владимир Любомиров Колев Главен експерт ДА              
Владислав Митков Палев Главен инспектор   2018   2020   2022    
Вяра Атанасова Богатева Директор ДА     2020        
Вяра Живкова Пeтрова Директор   2018