РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ц
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Цвета Тодорова Игнатова Специалист   2018   2020        
Цветан Ангелов Анчев Директор ДА       2021      
Цветан Георгиев Иванов Главен експерт ДА 2018            
Цветан Григоров Тодоров Главен експерт   2018 2019 2020 2021      
Цветан Данов Стоевски Директор   2018            
Цветан Иванов Предов Директор ДА (1)
ДА (2)
      2021 (1)
2021 (2)
2022 (1)
2022 (2)
   
Цветана Василева Стаменова Директор ДА         2022    
Цветанка Бориславова Христова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022    
Цветанка Иванова Веселинова Главен специалист ДА       2021      
Цветанка Кръстева Маринова Главен експерт   2018            
Цветанка Кръстева Рангелова Главен специалист   2018            
Цветанка Тодорова Машкулева Старши специалист   2018   2020 2021 2022    
Цветанка Тодорова Танева Главен експерт ДА       2021      
Цветелин Валентинов Пенев Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022    
Цветелина Асенова Цветкова Главен експерт   2018            
Цветелина Василева Димитрова Главен експерт ДА (2022-1)
ДА (2022-2)
             
Цветелина Георгиева Ангелова Главен специалист       2020        
Цветелина Добрева Петкова Директор   2018            
Цветелина Евгениева Димитрова Старши инспектор   2018   2020        
Цветелина Иванова Джурина Главен експерт ДА     2020 2021      
Цветелина Маринова Юрукова Младши експерт ДА     2020 2021      
Цветелина Павлова Златанова Старши юрисконсулт ДА     2020        
Цветелина Томова Бонева Главен експерт   2018     2021      
Цветелина Ферариова Гигова Младши експерт ДА         2022    
Цветелина Цветанова Петрова Главен експерт ДА 2018   2020        
Цветомира Видкова Видева-Ангелова Главен експерт   2018            
Цецка Любомирова Кирилова Старши експерт ДА     2020        
Цонка Любчова Харизанова Началник на отдел ДА         2022