РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ц
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Цветан Ангелов Анчев Директор ДА       2021        
Цветан Георгиев Иванов Главен експерт ДА 2018              
Цветан Григоров Тодоров Главен експерт   2018 2019 2020 2021   2023    
Цветан Данов Стоевски Директор   2018              
Цветан Иванов Предов Директор ДА (1)
ДА (2)
      2021 (1)
2021 (2)
2022 (1)
2022 (2)
2023 (1)
2023 (2)
   
Цветана Цекова Борисова Старши счетоводител ДА           2023    
Цветанка Бориславова Христова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022 2023    
Цветанка Иванова Веселинова Главен специалист ДА       2021        
Цветанка Кръстева Маринова Главен експерт   2018              
Цветанка Стоянова Крумова Директор ДА           2023    
Цветанка Тодорова Машкулева Старши специалист   2018   2020 2021 2022      
Цветанка Тодорова Танева Главен експерт ДА       2021        
Цветелин Валентинов Пенев Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022      
Цветелина Асенова Цветкова Главен експерт   2018              
Цветелина Василева Димитрова Главен експерт ДА (2022-1)
ДА (2022-2)
        2022 (1)
2022 (2)
     
Цветелина Георгиева Ангелова Главен специалист       2020          
Цветелина Добрева Петкова Директор   2018              
Цветелина Евгениева Димитрова Старши инспектор   2018   2020          
Цветелина Иванова Джурина Главен експерт ДА     2020 2021        
Цветелина Павлова Златанова Старши юрисконсулт ДА     2020          
Цветелина Томова Бонева Главен експерт   2018     2021        
Цветелина Ферариова Гигова Младши експерт ДА         2022      
Цветелина Цветанова Петрова Главен експерт ДА 2018   2020          
Цветомира Видкова Видева-Ангелова Главен експерт   2018              
Цецка Любомирова Кирилова Старши експерт ДА     2020          
Цонка Любчова Харизанова Началник на отдел ДА         2022