РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ц
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Цвета Тодорова Игнатова Специалист   2018   2020      
Цветан Георгиев Иванов Главен експерт ДА 2018          
Цветан Григоров Тодоров Главен експерт   2018 2019 2020      
Цветан Данов Стоевски Директор   2018          
Цветан Ивайлов Иванов Младши експерт ДА     2020      
Цветанка Ангелова Римпова Главен експерт   2018          
Цветанка Бориславова Христова Началник на отдел   2018   2020      
Цветанка Кръстева Маринова Главен експерт   2018          
Цветанка Кръстева Рангелова Главен специалист   2018          
Цветанка Ненкова Петрова Главен специалист   2018   2020      
Цветанка Тодорова Машкулева Старши специалист   2018   2020      
Цветелин Валентинов Пенев Главен специалист ДА   2019 2020      
Цветелина Асенова Цветкова Главен експерт   2018          
Цветелина Георгиева Ангелова Главен специалист       2020      
Цветелина Добрева Петкова Директор   2018          
Цветелина Евгениева Димитрова Старши инспектор   2018   2020      
Цветелина Иванова Джурина Главен експерт ДА     2020      
Цветелина Маринова Юрукова Младши експерт ДА     2020      
Цветелина Павлова Златанова Старши юрисконсулт ДА     2020      
Цветелина Славчева Ханджиева Инспектор   2018   2020      
Цветелина Томова Бонева Главен експерт   2018          
Цветелина Цветанова Петрова Главен експерт ДА 2018   2020      
Цветомира Видкова Видева-Ангелова Главен експерт   2018          
Цеца Асенова Николова Директор   2018          
Цеца Йорданова Василева-Стайкова Директор   2018          
Цецка Любомирова Кирилова Старши експерт ДА     2020