РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Т
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Тамара Николова Веселинова Старши счетоводител   2018 2019 2020          
Таня Атанасова Дишкелова Главен експерт   2018              
Таня Василева Иванова Главен експерт ДА 2018   2020   2022      
Таня Венциславова Банова Главен юрисконсулт ДА         2022      
Таня Иванова Митова Старши специалист   2018   2020          
Таня Милорова Иванова Директор   2018    2020   2021 2022      
Таня Петкова Иванова Старши експерт     2019            
Таня Сашова Маринова Главен специалист   2018   2020          
Таня Стефанова Кечева Директор   2018              
Таня Тодорова Кирилова Старши експерт   2018              
Таня Тошкова Георгиева Главен експерт   2018              
Татяна Иванова Величкова Директор   2018              
Татяна Иванова Радева Директор   2018              
Татяна Йорданова Стоичкова Старши счетоводител ДА     2020 2021        
Татяна Любенова Василева Главен специалист   2018   2020          
Татяна Петкова Бакалова Директор   2018              
Татяна Петрова Герганова Главен експерт   2018   2020 2021        
Татяна Петрова Тодорова Главен инспектор ДА (2021)
ДА (2023)
      2021   2023    
Татяна Симеонова Любомирова Старши специалист ДА   2019 2020          
Татяна Стефанова Манолова Главен специалист   2018              
Теменужка Борисова Димитрова Директор   2018   2020   2022      
Теменужка Георгиева Стоянова Главен експерт ДА (1); ДА (2)       2021        
Теменужка Димитрова Михайлова Главен експерт   2018              
Теменужка Миткова Райчева Главен инспектор ДА                
Теменужка Михайлова Радева Главен специалист   2018   2020 2021        
Теменужка Станкова Тодорова Главен експерт ДА   2019 2020         ДА
Теодор Миленов Миланов Младши експерт ДА           2023    
Теодор Христов Христов Главен експерт ДА 2018              
Теодора Александрова Деспотова-Кямилова Главен експерт   2018              
Теодора Асенова Йосифова Директор   2018              
Теодора Дечкова Йорданова Главен експерт ДА (2018)
ДА (2022)
2018   2020   2022      
Теодора Живкова Камшева Главен експерт ДА       2021        
Теодора Иванова Бъчварова Младши експерт ДА                
Теодора Иванова Лиловска Старши експерт ДА           2023    
Теодора Кирилова Дроздева Главен специалист   2018              
Теодора Костадинова Полимерова Директор   2018              
Теодора Руменова Филева Главен експерт ДА 2018       2022      
Теодора Цанкова Моева Главен експерт   2018              
Тереза Николаева Костова Старши експерт ДА         2022      
Тодор Димитров Симов Главен експерт ДА (1); ДА (2)   2019 2020 2021 2022      
Тодор Иванов Тодоров Директор   2018     2021 2022      
Тодор Николов Алексиев Главен експерт ДА   2019   2021        
Тодор Николов Тодоров Старши експерт   2018 2019         ДА  
Тодор Теофилов Димитров Главен експерт ДА     2020 2021        
Тодорка Делкова Чобанова Директор ДА     2020   2022      
Томас Димчов Кехайов Старши юрисконсулт ДА         2022      
Траян Руменов Живков Старши юрисконсулт   2018   2020          
Трендафилка Иванова Анчева Директор   2018   2020