РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Т
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Тамара Николова Веселинова Старши счетоводител   2018 2019 2020        
Таня Атанасова Дишкелова Главен експерт   2018            
Таня Василева Иванова Главен експерт ДА 2018   2020   2022    
Таня Венциславова Банова Главен юрисконсулт ДА         2022    
Таня Иванова Митова Старши специалист   2018   2020        
Таня Милорова Иванова Директор   2018    2020   2021 2022    
Таня Огнянова Петкова Старши експерт   2018            
Таня Петкова Иванова Старши експерт     2019          
Таня Сашова Маринова Главен специалист   2018   2020        
Таня Стефанова Кечева Директор   2018            
Таня Тодорова Кирилова Старши експерт   2018            
Таня Тошкова Георгиева Главен експерт   2018            
Татяна Иванова Величкова Директор   2018            
Татяна Иванова Радева Директор   2018            
Татяна Йорданова Стоичкова Старши счетоводител ДА     2020 2021      
Татяна Любенова Василева Главен специалист   2018   2020        
Татяна Петкова Бакалова Директор   2018            
Татяна Петрова Герганова Главен експерт   2018   2020 2021      
Татяна Петрова Тодорова Старши инспектор ДА       2021      
Татяна Симеонова Любомирова Старши специалист ДА   2019 2020        
Татяна Стефанова Манолова Главен специалист   2018            
Теменужка Борисова Димитрова Директор   2018   2020   2022    
Теменужка Георгиева Стоянова Главен експерт ДА (1); ДА (2)       2021      
Теменужка Димитрова Михайлова Главен експерт   2018            
Теменужка Миткова Райчева Главен инспектор ДА              
Теменужка Михайлова Радева Главен специалист   2018   2020 2021      
Теменужка Станкова Тодорова Главен експерт ДА   2019 2020       ДА
Теодор Христов Христов Главен експерт ДА 2018            
Теодора Александрова Деспотова-Кямилова Главен експерт   2018            
Теодора Асенова Йосифова Директор   2018            
Теодора Дечкова Йорданова Младши експерт ДА 2018   2020        
Теодора Живкова Камшева Главен експерт ДА       2021      
Теодора Кирилова Дроздева Главен специалист   2018            
Теодора Костадинова Полимерова Директор   2018            
Теодора Руменова Филева Главен експерт ДА 2018       2022    
Теодора Цанкова Моева Главен експерт   2018            
Тереза Николаева Костова Старши експерт ДА         2022    
Тодор Димитров Симов Главен експерт ДА (1); ДА (2)   2019 2020 2021 2022    
Тодор Иванов Тодоров Директор   2018     2021 2022    
Тодор Николов Алексиев Главен експерт ДА   2019   2021      
Тодор Николов Тодоров Старши експерт   2018 2019       ДА  
Тодор Теофилов Димитров Главен експерт ДА     2020 2021      
Тодорка Делкова Чобанова Директор ДА     2020   2022    
Томас Димчов Кехайов Старши юрисконсулт ДА         2022    
Траян Руменов Живков Старши юрисконсулт   2018   2020        
Трендафилка Иванова Анчева Директор   2018   2020