РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА С
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Сабина Ваньова Георгиева Старши специалист   2018   2020        
Савелина Тодорова Гекова Главен счетоводител   2018            
Савина Николаева Тодорова Старши счетоводител   2018   2020        
Сара Руменова Димитрова Главен експерт ДА     2020 (1)
2020 (2)
  2022    
Сашка Маринова Михайлова Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
       
Светла Борисова Петрова Директор   2018            
Светла Кирякова Захариева Главен експерт ДА 2018            
Светла Николова Арабаджиева Главен експерт   2018            
Светла Пенева Балабанова Главен експерт   2018     2021      
Светлана Ангелова Найденова Директор ДА         2022    
Светлана Василева Славева Директор   2018     2021 (1)
2021 (2)
2022    
Светлана Илиева Соколова Главен експерт   2018            
Светлана Николова Маринова Главен експерт   2018            
Светлана Руменова Милова-Сулай Началник на отдел   2018            
Светлана Светославова Маслянкова Главен юрисконсулт ДА 2018            
Светозар Антонов Манолов Главен експерт   2018   2020 2021      
Светослав Андреев Качаков Главен експерт   2018            
Светослав Георгиев Лозанов Директор   2018            
Светослав Иванов Болен Главен специалист ДА     2020        
Светослава Илиева Хънтева Старши счетоводител ДА   2019          
Свитлана Савчева Старши експерт ДА       2021      
Севдалина Асенова Сарова Старши експерт   2018   2020 2021      
Северина Красимирова Младенова Старши специалист ДА       2021      
Семра Якуб Мехмед Главен юрисконсулт   2018            
Сергей Илиев Ставриев Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Сианна Цветанова Хлебарска Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021      
Сийка Илиева Василева Главен експерт ДА 2018       2022    
Силвия Бойчева Цветкова Старши инспектор   2018 2019 2020        
Силвия Георгиева Ламбова Главен специалист ДА              
Силвия Георгиева Митева-Гелева Старши инспектор   2018            
Силвия Георгиева Пейчева Директор ДА     2020   2022 (1)
2022 (2)
   
Силвия Дамянова Фиданова Старши специалист   2018       2022    
Силвия Йорданова Божилова Инспектор   2018   2020        
Силвия Йорданова Илиева Главен експерт ДА   2019          
Силвия Кирилова Чолашка Старши счетоводител   2018            
Силвия Красимирова Игнатова Главен експерт ДА     2020 2021      
Силвия Любенова Благоева Главен експерт   2018            
Силвия Милифонова Георгиева Началник на отдел   2018   2020        
Силвия Новков-Тодорова Главен експерт   2018            
Силвия Пламенова Чаворина Старши юрисконсулт   2018   2020 2021      
Силвия Стефанова Найденова Старши експерт ДА         2022    
Силвия Тодорова Атанасова Главен експерт   2018   2020 2021      
Симеон Стоилов Николов Главен експерт   2018            
Симеон Стоянов Стоянов Инспектор   2018 2019 2020        
Симона Антонова Минова Старши счетоводител ДА   2019          
Симона Борисова Петрова Старши експерт ДА         2022    
Симона Валентинова Йончева Старши експерт ДА 2018            
Сияна Николаева Каменова Младши експерт ДА         2022    
Слав Радоев Соколов Главен експерт   2018            
Слава Бориславова Василева Директор   2018            
Славея Димитрова Георгиева Старши експерт ДА       2021      
Славинка Здравкова Веселинска Главен юрисконсулт   2018   2020        
Славка Илиева Иванова Главен експерт     2019 2020        
Славка Людмилова Таскова Главен експерт   2018   2020 2021      
Славка Маноилова Пенева Младши експерт ДА     2020 (1)
2020 (2)
       
Снежана Атанасова Тодорова Директор   2018            
Снежана Илиева Георгиева Главен специалист   2018   2020        
Снежана Кирилова Никова Главен специалист   2018 2019 2020 2021 2022    
Снежана Павлова Янчева Главен експерт ДА 2018   2020 2021 2022    
Снежана Стоянова Радева Директор   2018            
Снежана Трифонова Христова Финансов контрольор   2018   2020        
Снежана Цветанова Козовска Директор ДА     2020        
Снежанка Александрова Миркова Старши специалист   2018 2019 2020 2021      
Снежанка Тодорова Арабаджиева Старши счетоводител   2018            
Снежина Антонова Мишева Директор   2018   2020        
Снежина Иванова Любомирова-Занева Директор ДА     2020 2021      
Снежина Ценкова Ценкова Старши инспектор ДА         2022    
Снежка Антонова Белова Началник на отдел   2018   2020        
Соня Василева Христова Директор   2018            
Соня Кирилова Георгиева Главен експерт   2018            
Соня Людмилова Блажева-Труйкова Старши експерт   2018     2021      
Соня Милкова Съева Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
  2022    
Сотир Стоименов Стоименов Главен експерт   2018     2021 2022    
София Атанасова Пейкова Старши инспектор ДА     2020        
София Петрова Минева Директор   2018   2020        
София Славова  Бозмарова Специалист ДА     2020 2021      
София Христова Янкулова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020 2021      
Стаматка Савова Петрова Старши експерт   2018            
Станислав Виолинов Койчев Главен юрисконсулт   2018            
Станислав Кирилов Вуков Главен експерт   2018            
Станислава Георгиева Желязкова Младши експерт   2018   2020 2021 2022    
Станислава Николаева Цветкова Главен експерт   2018            
Станислава Руменова Александрова Началник на отдел   2018   2020        
Станислава Стоянова Стоянова Директор   2018   2020 2021      
Станислава Теодосиева Илиева Главен експерт ДА 2018   2020        
Станислава Филипова Горчова Директор ДА         2022    
Станка Иванова Калайджиева Главен специалист ДА     2020        
Станка Илиева Трифонова Директор   2018            
Стела Антонова Иванова Старши експерт   2018            
Стела Антонова Тодорова Главен експерт ДА         2022    
Стела Венкова Стефанова Главен експерт ДА 2018            
Стела Милкова Цветанова Главен специалист   2018            
Стела Недкова Дочева Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
       
Стела Стефанова Щерева Директор   2018            
Стелиана Ангелова Маврева Главен експерт   2018   2020        
Стефан Георгиев Георгиев Главен експерт ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021 (1)
2021 (2)
2022    
Стефан Димитров Стоилов Главен експерт   2018   2020        
Стефан Иванов Николов Главен експерт ДА 2018   2020        
Стефана Константинова Дечева Главен експерт ДА         2022    
Стефани Петър Костова Младши експерт ДА   2019          
Стефано Иван Лукети Младши експерт ДА         2022    
Стефка Дечева Стойчева Главен експерт   2018   2020 2021      
Стефка Димитрова Илиева Директор   2018 2019         ДА
Стефка Димитрова Рабаджиева Директор ДА 2018       2022    
Стефка Колева Колева Директор ДА         2022    
Стефка Спасова Спасова Началник на отдел   2018   2020        
Стефка Стоянова Димитрова Старши инспектор   2018   2020        
Стефка Теофилова Цветкова Директор ДА         2022    
Стилияна Николова Миронова Главен специалист   2018   2020        
Стоян Николов Бамбов Началник на отдел ДА 2018   2020   2022 ДА  
Стоянка Борисова Николова Директор ДА     2020        
Сузан Исмаил Йешели Директор   2018 2019 2020