РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА С
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Сабина Ваньова Георгиева Старши специалист   2018   2020          
Савелина Тодорова Гекова Главен счетоводител   2018              
Савина Николаева Тодорова Старши счетоводител   2018   2020          
Сара Руменова Димитрова Главен експерт ДА     2020 (1)
2020 (2)
  2022      
Сашка Маринова Михайлова Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
         
Светла Борисова Петрова Директор   2018              
Светла Кирякова Захариева Главен експерт ДА 2018              
Светла Николова Арабаджиева Главен експерт   2018              
Светла Пенева Балабанова Главен експерт   2018     2021        
Светлана Ангелова Найденова Директор ДА         2022      
Светлана Василева Славева Директор   2018     2021 (1)
2021 (2)
2022      
Светлана Илиева Соколова Главен експерт   2018              
Светлана Николова Маринова Главен експерт   2018              
Светлана Руменова Милова-Сулай Началник на отдел   2018              
Светлана Светославова Маслянкова Главен юрисконсулт ДА 2018              
Светозар Антонов Манолов Главен експерт   2018   2020 2021        
Светослав Андреев Качаков Главен експерт   2018              
Светослав Георгиев Лозанов Директор   2018              
Светослав Иванов Болен Главен специалист ДА     2020          
Светослава Илиева Хънтева Старши счетоводител ДА   2019            
Свитлана Савчева Старши експерт ДА       2021        
Севдалина Асенова Сарова Старши експерт   2018   2020 2021        
Северина Красимирова Младенова Старши специалист ДА       2021        
Семра Якуб Мехмед Главен юрисконсулт   2018              
Сергей Илиев Ставриев Главен специалист   2018   2020 2021 2022      
Сианна Цветанова Хлебарска Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021        
Сийка Илиева Василева Главен експерт ДА 2018       2022      
Силвия Бойчева Цветкова Старши инспектор   2018 2019 2020          
Силвия Георгиева Ламбова Главен специалист ДА           2023    
Силвия Георгиева Митева-Гелева Старши инспектор   2018              
Силвия Георгиева Пейчева Директор ДА     2020   2022 (1)
2022 (2)
     
Силвия Дамянова Фиданова Старши специалист   2018       2022      
Силвия Йорданова Божилова Инспектор   2018   2020          
Силвия Йорданова Илиева Главен експерт ДА   2019            
Силвия Кирилова Чолашка Старши счетоводител   2018              
Силвия Красимирова Игнатова Главен експерт ДА     2020 2021        
Силвия Любенова Благоева Главен експерт   2018              
Силвия Милифонова Георгиева Началник на отдел   2018   2020          
Силвия Новков-Тодорова Главен експерт   2018              
Силвия Пламенова Чаворина Старши юрисконсулт   2018   2020 2021        
Силвия Стефанова Найденова Старши експерт ДА         2022      
Силвия Тодорова Атанасова Главен експерт   2018   2020 2021        
Симеон Стоилов Николов Главен експерт   2018              
Симеон Стоянов Стоянов Инспектор   2018 2019 2020          
Симона Антонова Минова Старши счетоводител ДА   2019            
Симона Борисова Петрова Старши експерт ДА (2022)
ДА (2023)
        2022 2023    
Симона Валентинова Йончева Старши експерт ДА 2018              
Симона Любомирова Николова Главен специалист ДА           2023    
Сияна Николаева Каменова Младши експерт ДА         2022      
Слав Радоев Соколов Главен експерт   2018              
Слава Бориславова Василева Директор   2018              
Славея Димитрова Минова Главен експерт ДА (2021)
ДА (2023)
      2021   2023    
Славинка Здравкова Веселинска Главен юрисконсулт   2018   2020          
Славка Илиева Иванова Главен експерт     2019 2020          
Снежана Атанасова Тодорова Директор   2018              
Снежана Илиева Георгиева Главен специалист   2018   2020          
Снежана Кирилова Никова Главен специалист   2018 2019 2020 2021 2022      
Снежана Павлова Янчева Главен експерт ДА 2018   2020 2021 2022      
Снежана Стоянова Радева Директор   2018              
Снежана Трифонова Христова Финансов контрольор   2018   2020          
Снежана Цветанова Козовска Директор ДА     2020          
Снежанка Александрова Миркова Старши специалист   2018 2019 2020 2021        
Снежанка Тодорова Арабаджиева Старши счетоводител   2018              
Снежина Антонова Мишева Директор   2018   2020          
Снежина Георгиева Филипова Директор ДА           2023    
Снежина Иванова Любомирова-Занева Директор ДА     2020 2021        
Снежина Ценкова Ценкова Главен инспектор ДА (2022)
ДА (2023)
        2022 2023    
Снежка Антонова Белова Началник на отдел   2018   2020          
Соня Василева Христова Директор   2018              
Соня Кирилова Георгиева Главен експерт   2018              
Соня Людмилова Блажева-Труйкова Старши експерт   2018     2021        
Соня Милкова Съева Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
  2022      
Сотир Стоименов Стоименов Главен експерт   2018     2021 2022      
София Атанасова Пейкова Старши инспектор ДА     2020          
София Петрова Минева Директор   2018   2020          
София Славова  Бозмарова Специалист ДА     2020 2021        
София Христова Янкулова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020 2021        
Спас Трифонов Бумбовски  Директор ДА           2023    
Стаматка Савова Петрова Старши експерт   2018              
Станимир Любомиров Цачев Главен специалист ДА           2023    
Станислав Виолинов Койчев Главен юрисконсулт   2018              
Станислав Кирилов Вуков Главен експерт   2018              
Станислава Георгиева Желязкова Младши експерт   2018   2020 2021 2022      
Станислава Николаева Цветкова Главен експерт   2018              
Станислава Руменова Александрова Началник на отдел   2018   2020          
Станислава Стоянова Стоянова Директор   2018   2020 2021        
Станислава Теодосиева Илиева Главен експерт ДА 2018   2020          
Станислава Филипова Горчова Директор ДА         2022      
Станка Иванова Калайджиева Главен специалист ДА     2020          
Станка Илиева Трифонова Директор   2018              
Стела Антонова Иванова Старши експерт   2018              
Стела Антонова Тодорова Главен експерт ДА         2022      
Стела Венкова Стефанова Главен експерт ДА 2018              
Стела Милкова Цветанова Главен специалист   2018              
Стела Недкова Дочева Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
         
Стела Стефанова Щерева Директор   2018              
Стефан Георгиев Георгиев Главен експерт ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021 (1)
2021 (2)
2022      
Стефан Димитров Стоилов Главен експерт   2018   2020     2023    
Стефан Иванов Николов Главен експерт ДА 2018   2020          
Стефана Константинова Дечева Главен експерт ДА         2022      
Стефани Петър Костова Младши експерт ДА   2019            
Стефано Иван Лукети Младши експерт ДА         2022      
Стефка Дечева Стойчева Главен експерт   2018   2020 2021        
Стефка Димитрова Илиева Директор   2018 2019           ДА
Стефка Димитрова Рабаджиева Директор ДА 2018       2022      
Стефка Колева Колева Директор ДА         2022      
Стефка Спасова Спасова Началник на отдел   2018   2020          
Стефка Стоянова Димитрова Старши инспектор   2018   2020          
Стефка Теофилова Цветкова Директор ДА         2022      
Стилияна Николова Миронова Главен специалист   2018   2020          
Стоянка Бончева Иванова Директор             2023    
Стоянка Борисова Николова Директор ДА     2020          
Сузан Исмаил Йешели Директор   2018 2019 2020