РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА П
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Павел Валериев Боянов Главен юрисконсулт ДА         2022      
Павел Стоянов Тодоров Юрисконсулт ДА   2019            
Павлин Симеонов Стефанов Главен специалист   2018     2021 2022      
Павлина Първанова Алексова Главен експерт ДА       2021        
Павлинка Стойова Атанасова-Георгиева Старши експерт   2018              
Панайот Васков Йотов Старши юрисконсулт ДА         2022      
Паолина Георгиева Топалова Главен експерт ДА 2018     2021        
Паулина Георгиева Андреева Директор   2018 2019 2020 2021        
Паулина Цветанова Петрова Младши експерт   2018              
Пенка Георгиева Бойчева-Ботева Главен експерт   2018   2020 2021 2022      
Пенка Петкова Вутева-Евстатиева Директор ДА       2021        
Пепи Николаев Джуренов Директор   2018              
Петрана Красимирова Кънева Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Петрана Свиленова Петкова Главен специалист   2018 2019 2020 2021        
Петранка Богомилова Котева Главен експерт ДА (2018)
ДА (2022)
2018         2023    
Петранка Иванова Димитрова Главен експерт     2019            
Петър Ангелов Христев Старши специалист ДА         2022      
Петър Георгиев Михайлов Главен специалист   2018   2020 2021 2022 2023    
Петър Захариев Захариев Специалист ДА           2023    
Петър Кирилов Петков Директор   2018              
Петър Костадинов Стоянов Старши специалист ДА           2023    
Петър Несторов Несторов Главен експерт   2018   2020 2021        
Петър Петров Баталов Главен експерт   2018   2020 2021        
Петър Симеонов Викторов Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022      
Петър Христов Костов Директор ДА (1)
ДА (2)
      2021 (1)
2021 (2)
       
Петя Аксентиева Соколова-Георгиева Старши експерт   2018   2020 2021        
Петя Анастасова Тодорова Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Петя Атанасова Миланова Главен специалист ДА           2023    
Петя Ангелова Благоева Директор   2018             ДА
Петя Ангелова Радева Директор   2018              
Петя Божидарова Петрова Главен експерт ДА 2018       2022      
Петя Валентинова Кочовска Инспектор   2018   2020          
Петя Веселинова Бешкова Старши специалист ДА     2020          
Петя Веселинова Стаменова Главен експерт ДА     2020          
Петя Георгиева Попова Юрисконсулт ДА 2018              
Петя Иванова Йосифова Директор   2018   2020          
Петя Колева Богданова-Терзиева Главен експерт   2018   2020         ДА
Петя Любенова Соколова Главен инспектор ДА (2023-1)
ДА (2023-2)
          2023 (1)
2023 (2)
   
Петя Михайлова Лозанова Директор ДА         2022      
Петя Николова Лазарова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022 2023    
Петя Петрова Петрова Старши експерт ДА           2023    
Петя Станиславова Иванова Главен юрисконсулт ДА     2020 2021   2023    
Петя Трифонова Янкова Директор   2018   2020 2021        
Петя Цветанова Василева Инспектор ДА 2018   2020          
Пламен Атанасов Петров Главен експерт ДА     2020 2021        
Пламен Илиев Станков Главен юрисконсулт   2018     2021        
Пламен Любомиров Кузев Главен специалист   2018   2020          
Пламен Райков Тенев Главен специалист ДА           2023    
Пламен Цветанов Цеков Главен специалист   2018     2021 2022      
Полина Валериева Анастасова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021        
Полина Димова Габровлийска Главен специалист ДА       2021        
Полина Жариева Караманлиева-Бонева Старши юрисконсулт ДА   2019            
Полина Маринова Йорданова Директор   2018   2020          
Полина Стефанова Стефанова Старши експерт   2018              
Преслава Христова Димитрова Старши експерт   2018   2020   2022      
Първолета Димитрова Иванова Началник на отдел   2018   2020