РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА П
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Павел Валериев Боянов Главен юрисконсулт ДА         2022    
Павел Стоянов Тодоров Юрисконсулт ДА   2019          
Павлин Симеонов Стефанов Главен специалист   2018     2021 2022    
Павлина Първанова Алексова Главен експерт ДА       2021      
Павлинка Стойова Атанасова-Георгиева Старши експерт   2018            
Панайот Васков Йотов Старши юрисконсулт ДА         2022    
Паолина Георгиева Топалова Главен експерт ДА 2018     2021      
Паулина Георгиева Андреева Директор   2018 2019 2020 2021      
Паулина Цветанова Петрова Младши експерт   2018            
Пенка Георгиева Бойчева-Ботева Главен експерт   2018   2020 2021 2022    
Пенка Петкова Вутева-Евстатиева Директор ДА       2021      
Пепи Николаев Джуренов Директор   2018            
Петрана Красимирова Кънева Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Петрана Свиленова Петкова Главен специалист   2018 2019 2020 2021      
Петранка Богомилова Котева Счетоводител ДА 2018            
Петранка Иванова Димитрова Главен експерт     2019          
Петър Ангелов Христев Старши специалист ДА         2022    
Петър Георгиев Михайлов Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Петър Кирилов Петков Директор   2018            
Петър Несторов Несторов Главен експерт   2018   2020 2021      
Петър Петров Баталов Главен експерт   2018   2020 2021      
Петър Симеонов Викторов Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022    
Петър Христов Костов Директор ДА (1)
ДА (2)
      2021 (1)
2021 (2)
     
Петя Аксентиева Соколова-Георгиева Старши експерт   2018   2020 2021      
Петя Анастасова Тодорова Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Петя Ангелова Благоева Директор   2018           ДА
Петя Ангелова Радева Директор   2018            
Петя Божидарова Петрова Главен експерт ДА 2018       2022    
Петя Валентинова Кочовска Инспектор   2018   2020        
Петя Веселинова Бешкова Старши специалист ДА     2020        
Петя Веселинова Стаменова Главен експерт ДА     2020        
Петя Георгиева Попова Юрисконсулт ДА 2018            
Петя Иванова Йосифова Директор   2018   2020        
Петя Колева Богданова-Терзиева Главен експерт   2018   2020       ДА
Петя Михайлова Лозанова Директор ДА         2022    
Петя Николова Лазарова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022    
Петя Станиславова Иванова Главен юрисконсулт ДА     2020 2021      
Петя Трифонова Янкова Директор   2018   2020 2021      
Петя Цветанова Василева Инспектор ДА 2018   2020        
Пламен Атанасов Петров Главен експерт ДА     2020 2021      
Пламен Илиев Станков Главен юрисконсулт   2018     2021      
Пламен Любомиров Кузев Главен специалист   2018   2020        
Пламен Цветанов Цеков Главен специалист   2018     2021 2022    
Полина Валериева Анастасова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021      
Полина Димова Габровлийска Главен специалист ДА       2021      
Полина Жариева Караманлиева-Бонева Старши юрисконсулт ДА   2019          
Полина Маринова Йорданова Директор   2018   2020        
Полина Стефанова Стефанова Старши експерт   2018            
Преслава Христова Димитрова Старши експерт   2018   2020   2022    
Първолета Димитрова Иванова Началник на отдел   2018   2020