РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА О
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Огнян Огнянов Лютаков Юрисконсулт   2018            
Огнян Руменов Велинов Старши специалист ДА         2022    
Олга Александрова Иванова Главен специалист   2018            
Олга Александрова Иванова Директор   2018 2019 2020 2021      
Олга Николаевна Кираджиева Старши счетоводител   2018   2020        
Оля Димитрова Дойчинова Директор ДА     2020        
Оля Костадинова Гълъбова-Янакиева Специалист   2018   2020 2021      
Орхидея Стефанова Филипова Старши инспектор   2018