РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Н
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Надежда Валентинова Герова Младши експерт   2018          
Надежда Иванова Козарова Старши експерт   2018          
Надежда Иванова Соколова Старши инспектор ДА            
Надежда Костадинова Кабамитова-Григорова Главен юрисконсулт   2018 2019 2020     ДА
Надежда Николаевна Тончева Директор   2018   2020      
Надежда Николова Александрова Инспектор   2018   2020      
Надежда Райчева Церовска Главен експерт ДА 2018   2020      
Надежда Тодорова Петкова Директор   2018          
Надежда Тошева Стоилова Главен специалист   2018          
Надка Николова Пачеджиева Директор   2018          
Надка Стефанова Андонова Директор   2018          
Надя Валентинова Йовчева Директор   2018          
Надя Величкова Величкова Старши експерт ДА     2020      
Надя Петрова Желязкова Старши счетоводител   2018   2020      
Надя Славчева Константинова Главен експерт   2018 2019        
Надя Цветанова Велкова Директор ДА 2018 2019 2020      
Надя Цветанова Христова-Станкова Главен инспектор   2018   2020      
Найда Василева Иванова Директор   2018          
Наско Илиев Петков Главен експерт ДА   2019 2020      
Настенка Крумова Прибиловска Директор ДА     2020      
Наталия Борисова Димитрова-Златанова Директор   2018          
Наталия Миланова Маринова Директор   2018          
Наталия Руменова Георгиева Главен специалист   2018          
Наталия Симеонова Найденова Главен специалист   2018   2020      
Невена Иванова Стоянова Старши счетоводител   2018   2020      
Невена Стефанова Димитрова Главен експерт   2018          
Невена Тоткова Недялкова Главен специалист   2018          
Недка Димова Пуева Инспектор   2018   2020      
Недялка Димитрова Николова Главен експерт   2018   2020      
Недялка Димитрова Чавдарова Главен специалист   2018          
Недялка Пламенова Димитрова Старши специалист   2018 2019 2020      
Незабравка Динкова Христова Старши инспектор   2018          
Нели Ангелова Ангелова Директор   2018          
Нели Андреева Алексиева Старши счетоводител   2018 2019 2020      
Нели Антова Петкова Директор ДА   2019 2020      
Нели Борисова Горанова Главен експерт   2018          
Нели Георгиева Манчева Главен експерт   2018   2020      
Нели Дончева Жутева Главен инспектор ДА     2020 (1)
2020 (2)
     
Нели Петрова Николова Директор   2018          
Нели Тодорова Асенова Главен експерт ДА 2018 2019 2020      
Нели Цветанова Милкова Старши експерт   2018          
Ненчо Василев Вучков Старши инспектор   2018   2020      
Никол Пламенова Икономова Юрисконсулт ДА   2019        
Никола Димитров Лазаров Началник на отдел   2018       ДА  
Никола Емилянов Николов Главен експерт ДА     2020      
Николай Антонов Гаврилов Специалист ДА   2019        
Николай Иванов Нешев Финансов контрольор   2018 2019 2020      
Николай Крумов Каменов Директор   2018          
Николай Милев Николов Специалист ДА 2018   2020      
Николай Николаев Недев Главен специалист   2018   2020      
Николай Николов Селиктар Началник на отдел   2018   2020      
Николета Димитрова Чернева Главен специалист   2018          
Николета Кирилова Илиева Главен експерт   2018   2020      
Николета Маринова Кюркчиева Старши експерт ДА   2019        
Николета Петрова Григорова Главен експерт   2018   2020      
Николина Димитрова Ангелова Директор   2018          
Николина Кирилова Георгиева-Станева Главен експерт   2018          
Николина Петрова Гаврилова Главен експерт ДА     2020      
Нилюфер Бахар Мехмед Юрисконсулт ДА     2020      
Нина Величкова Драганова Младши експерт   2018   2020      
Нина Георгиева Дончева Директор ДА   2019        
Нина Георгиева Начева-Илиева Старши инспектор   2018   2020      
Нина Георгиева Павлова Младши експерт   2018   2020      
Нина Маркова Иванова Директор   2018 2019 2020      
Нина Николаева Макарова Директор   2018          
Нина Панайотова Николова Старши експерт ДА     2020      
Нина Светославова Микова Старши експерт   2018          
Нина Славова Лазарова Главен експерт   2018 2019        
Нина Станишева Узунска Старши счетоводител   2018          
Нина Трайкова Филипова Началник на отдел   2018   2020      
Нора Йорданова Атанасова Главен експерт   2018 2019 2020      
Нора Хари Караламбева Главен експерт ДА   2019