РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА М
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Магдалена Кръстанчева Димитрова Главен специалист ДА     2020      
Магдалена Недялкова Найденова Специалист   2018 2019 2020      
Магдалена Стефанова Александрова Главен специалист   2018   2020      
Магрета Страхилова Андреева Директор   2018   2020      
Малина Георгиева Тодорова Старши счетоводител   2018          
Малина Росенова Янева Главен специалист   2018          
Малинка Стефанова Петрова Директор   2018          
Мануела Георгиева Георгиева Главен специалист   2018   2020      
Маргарита Беева Капитанова Началник на отдел   2018   2020      
Маргарита Бориславова Пейкова-Юлиянова Главен експерт ДА 2018   2020      
Маргарита Георгиева Пиларева Главен експерт   2018   2020      
Маргарита Иванова Дечева-Проданова Началник на отдел   2018 2019 2020      
Маргарита Иванова Огнянова Главен специалист   2018   2020      
Маргарита Илиева Иванова Директор   2018          
Маргарита Йовкова Младенова Главен специалист   2018   2020      
Маргарита Крумова Николова Директор   2018          
Маргарита Миткова Стойнева Главен експерт   2018          
Маргарита Славева Манолова Главен специалист   2018   2020      
Маргарита Станиславова Григорова Старши експерт   2018          
Маргарита Стоянова Пенева Главен експерт   2018          
Маргаритка Павлова Пагелска Главен специалист ДА 2018   2020      
Мариана Василева Чанева Главен експерт   2018 2019 2020      
Мариана Генова Томова Главен вътрешен одитор   2018          
Мариана Георгиева Николова Главен специалист   2018   2020      
Мариана Иванова Станкова Главен експерт   2018          
Мариана Миодраг Колева Главен юрисконсулт   2018          
Мариана Миткова Алексова Главен специалист   2018          
Мариана Сашкова Цветкова Главен специалист   2018   2020      
Мариана Стоянова Бъчварова Директор   2018          
Мариела Ангелова Григорова Директор   2018          
Мариела Георгиева Георгиева Младши експерт   2018 2019 2020      
Мариела Георгиева Лазарова-Гургурова Директор   2018          
Мариела Иванова Димитрова Главен експерт   2018   2020      
Мариела Николова Ангелова Старши инспектор   2018 2019        
Мариела Симеонова Найденова Главен експерт   2018          
Мариета Димитрова Васева Старши инспектор   2018   2020      
Мариета Димитрова Генчева Старши специалист   2018   2020      
Мариета Йорданова Велкова Директор ДА (1); ДА (2) 2018   2020      
Мариета Първанова Първанова Старши експерт ДА   2019 2020      
Мариета Цветанова Христова Главен специалист   2018          
Марин Василев Попов Началник на отдел   2018 2019 2020      
Марина Бранимирова Симеонова Главен инспектор   2018          
Марина Петкова Денкинска Главен експерт   2018   2020      
Марио Панайотов Бръмчев Старши инспектор   2018   2020      
Мария Александрова Гинчева Главен експерт   2018          
Мария Александрова Цветанова Главен специалист   2018          
Мария Асенова Чальовска Старши експерт   2018          
Мария Бойкова Евтимова Главен специалист   2018          
Мария Борисова Христова Директор   2018          
Мария Виктор Шонева-Николова Директор ДА     2020      
Мария Ганчева Врачева Директор   2018 2019 2020      
Мария Георгиева Гончева Главен експерт   2018          
Мария Георгиева Кръстинкова Главен специалист   2018          
Мария Георгиева Праматарова Директор   2018          
Мария Георгиева Томова Главен експерт   2018          
Мария Господинова Минчева Директор   2018          
Мария Данчева Андриянова Юрисконсулт ДА 2018          
Мария Димитрова Пеева Инспектор   2018   2020      
Мария Димитрова Тенева Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
     
Мария Динева Димитрова Главен експерт   2018          
Мария Евгениева Сиракова Старши експерт   2018          
Мария Иванова Бегова Инспектор ДА   2019 2020      
Мария Иванова Илева Главен експерт   2018 2019 2020      
Мария Илиева Панайотова Директор   2018   2020      
Мария Красимирова Кънева Младши експерт   2018   2020      
Мария Кънчова Георгиева Главен експерт   2018          
Мария Любенова Сотирова Директор ДА 2018   2020      
Мария Николаева Николова Главен юрисконсулт   2018          
Мария Николова Коткова Главен специалист   2018          
Мария Петрова Владимирова Главен специалист   2018   2020      
Мария Петрова Иванова Главен инспектор ДА   2019 2020      
Мария Петрова Механджиева Главен юрисконсулт   2018   2020      
Мария Симеонова Несторова Главен експерт   2018 2019 2020      
Мария Станева Колева Старши инспектор   2018          
Мария Стоянова Димитрова Старши експерт ДА 2018   2020      
Мария Стоянова Радева Главен юрисконсулт   2018          
Мария Христова Иванова Главен експерт   2018   2020      
Мария Цветкова Йорданова Директор   2018   2020      
Марияна Аспарухова Савова Главен експерт   2018   2020      
Марияна Георгиева Антова Главен специалист   2018          
Марияна Гошева Симеонова Директор   2018          
Марияна Димитрова Иванова Младши експерт   2018          
Марияна Димитрова Тафрова Директор   2018   2020      
Марияна Добринова Вълкова Главен експерт   2018   2020      
Марияна Евтимова Стефанова Главен експерт   2018         ДА
Марияна Любенова Кръстева Главен експерт   2018 2019 2020      
Марияна Нинкова Петрова Главен експерт ДА   2019 2020      
Марияна Христова Янкова Директор   2018          
Марта Анастасова Клочкова-Михайлова Старши инспектор   2018   2020      
Марти Трайков Димитров Главен специалист   2018   2020      
Мартин Ангелов Ангелов Младши експерт ДА     2020      
Мартин Иванов Атанасов Старши юрисконсулт   2018   2020      
Мартин Иванов Рунчев Старши юрисконсулт ДА     2020      
Мартин Кирилов Кунчев Главен експерт ДА     2020      
Мартин Романов Митков Младши експерт ДА     2020      
Мартина Григорова Станоева Главен експерт ДА(1); ДА (2)   2019        
Мартина Николаева Ненова Старши експерт   2018   2020      
Мая Благоева Петрова Директор   2018 2019 2020      
Мая Венкова Тренчева Главен експерт   2018          
Мая Георгиева Кескинова-Караканова Старши юрисконсулт   2018          
Мая Иванова Кикерезова Старши инспектор   2018   2020      
Мая Иванова Николова Директор   2018 2019 2020      
Мая Иванова Пейчева Инспектор   2018   2020      
Мая Игнатова Михайлова Старши експерт   2018          
Мая Йончева Василева Главен експерт   2018          
Мая Кирилова Гълъбова Главен специалист   2018   2020      
Мая Миткова Башева Директор ДА   2019 2020      
Мая Михайлова Гергова Директор   2018          
Мая Младенова Бошнакова Главен експерт   2018   2020      
Мая Николова Николова Главен експерт   2018          
Мая Стоянова Занева Главен юрисконсулт   2018          
Мая Тодорова Иванова Старши юрисконсулт   2018   2020      
Методи Георгиев Мутафчиев Директор   2018          
Методи Любенов Методиев Специалист   2018          
Миглена Борисова Колева Старши експерт ДА     2020      
Миглена Валериева Кръстева Директор ДА 2018          
Миглена Йорданова Стоименова-Иванова Главен юрисконсулт   2018 2019 2020      
Миглена Методиева Филчева Директор   2018          
Миглена Милкова Стойнова Директор   2018          
Мила Валентинова Стефчова Старши експерт   2018          
Мила Георгиева Бъчварова Старши експерт   2018          
Мила Иванова Павлова-Денчева Главен специалист ДА     2020      
Мила Красимирова Иванова Инспектор ДА   2019        
Мила Красимирова Михайлова Юрисконсулт   2018          
Милена Антонова Петрова Директор   2018   2020      
Милена Валентинова Нешева Главен вътрешен одитор   2018 2019        
Милена Василева Митова Директор   2018          
Милена Василева Стойкова-Иванова Главен юрисконсулт   2018          
Милена Георгиева Господинова Директор   2018          
Милена Георгиева Джолева Директор   2018   2020      
Милена Димитрова Ламбова Директор ДА   2019        
Милена Иванова Георгиева Старши специалист   2018   2020      
Милена Иванова Кюркиева Главен експерт   2018   2020      
Милена Иванова Стоичкова Главен юрисконсулт ДА     2020      
Милена Кирилова Стоянова Инспектор ДА   2019 2020      
Милена Милева Русинова Директор   2018          
Милена Начева Начева Главен специалист   2018   2020      
Милена Нешева Денева Главен експерт   2018 2019        
Милена Петрова Илиева Главен експерт   2018          
Милена Радославова Васева Директор   2018          
Милена Стефанова Баракова Началник на отдел   2018 2019 2020      
Милена Стефанова Шиварова-Сръндева Старши експерт   2018          
Милена Стоянова Стоилова Главен експерт ДА 2018   2020      
Милена Цветанова Георгиева Директор ДА     2020      
Милка Георгиева Колешанска Главен специалист   2018   2020      
Милка Георгиева Медарова Директор ДА     2020      
Милка Иванова Георгиева Инспектор   2018   2020      
Милко Христов Куцаров Главен специалист   2018          
Минка Кънчева Йовчева Директор   2018          
Мирена Тодорова Вълкова Специалист   2018   2020      
Мирослав Бориславов Димитров Главен експерт   2018          
Мирослава Александрова Дамянова Главен инспектор   2018   2020      
Мирослава Бориславова Данова Старши специалист ДА     2020      
Мирослава Иванова Иванова Старши експерт ДА     2020      
Мирослава Симеонова Николова Главен инспектор   2018          
Митка Личева Генова Старши експерт   2018       ДА  
Михаела Василева Милкова Младши експерт ДА     2020      
Михаела Викторова Москова-Гушлева Старши експерт   2018          
Михаела Димитрова Лаловска Главен експерт   2018 2019 2020      
Михаела Илиева Мицова Главен специалист   2018   2020      
Михаела Огнянова Милкова-Цанкова Директор ДА   2019        
Михаела Радославова Миронова Старши експерт   2018          
Михаела Ташкова Бъговска Младши експерт   2018          
Михаил Стоянов Михайлов Главен специалист   2018          
Моника Георгиева Игнатова-Романова Инспектор   2018 2019 2020      
Моника Ищван Чеуз Директор   2018          
Моника Павлова Андонова Старши експерт ДА 2018