РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА М
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Магдалена Димитрова Иванова Директор ДА       2021 2022    
Магдалена Кръстанчева Димитрова Главен специалист ДА     2020        
Магдалена Недялкова Найденова Специалист   2018 2019 2020   2022    
Магрета Страхилова Андреева Директор   2018   2020 2021      
Максимилиан Динков Радев Младши експерт ДА       2021      
Малина Росенова Янева Главен специалист   2018            
Малинка Стефанова Петрова Директор   2018            
Мануела Георгиева Георгиева Главен специалист   2018   2020 2021      
Маргарита Беева Капитанова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022    
Маргарита Бориславова Пейкова-Юлиянова Главен експерт ДА 2018   2020        
Маргарита Георгиева Пиларева Главен експерт   2018   2020 2021 2022    
Маргарита Иванова Дечева-Проданова Началник на отдел   2018 2019 2020        
Маргарита Иванова Огнянова Главен специалист   2018   2020        
Маргарита Крумова Николова Директор   2018            
Маргарита Миткова Стойнева Главен експерт   2018            
Маргарита Петрова Христова Директор ДА       2021      
Маргарита Славева Манолова Главен специалист   2018   2020        
Маргарита Станиславова Григорова Главен експерт   2018     2021      
Маргарита Стоянова Пенева Главен експерт   2018            
Маргаритка Павлова Пагелска Главен специалист ДА 2018   2020        
Мариана Василева Чанева Главен експерт   2018 2019 2020 2021      
Мариана Генова Томова Главен вътрешен одитор   2018            
Мариана Иванова Станкова Главен експерт   2018            
Мариана Миодраг Колева Главен юрисконсулт   2018            
Мариана Сашкова Цветкова Главен специалист   2018   2020 2021      
Мариела Ангелова Григорова Директор   2018       2022    
Мариела Георгиева Георгиева Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021 (1)
2021 (2)
     
Мариела Георгиева Лазарова-Гургурова Директор   2018            
Мариела Иванова Димитрова Главен експерт   2018   2020   2022    
Мариела Иванова Цолова Старши инспектор ДА       2021 2022    
Мариела Николова Ангелова Старши инспектор   2018 2019          
Мариела Павлинова Велинова Старши инспектор ДА         2022    
Мариела Симеонова Найденова Директор   2018     2021      
Мариета Димитрова Васева Старши инспектор   2018   2020        
Мариета Димитрова Генчева Старши специалист   2018   2020        
Мариета Йорданова Велкова Директор ДА (2018)
ДА (2020)
2018   2020        
Мариета Кирилова Божилова-Стоянова Директор ДА         2022    
Мариета Първанова Първанова Старши експерт ДА   2019 2020        
Мариета Цветанова Христова Младши експерт   2018     2021      
Марин Василев Попов Началник на отдел   2018 2019 2020 2021      
Марина Бранимирова Симеонова Главен инспектор   2018            
Марио Панайотов Бръмчев Старши инспектор   2018   2020        
Мария Александрова Гинчева Главен експерт   2018            
Мария Александрова Цветанова Главен специалист   2018            
Мария Асенова Чальовска Старши експерт   2018            
Мария Бойкова Евтимова Главен специалист   2018            
Мария Борисова Христова Директор   2018            
Мария Василева Петрова Старши експерт ДА         2022    
Мария Виктор Шонева-Николова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021      
Мария Ганчева Врачева Директор   2018 2019 2020 2021      
Мария Георгиева Галчева-Стоицова Директор ДА       2021      
Мария Георгиева Гончева Начлник на отдел   2018     2021      
Мария Георгиева Кръстинкова Главен специалист   2018            
Мария Георгиева Праматарова Директор   2018            
Мария Георгиева Стоянова Директор ДА       2021      
Мария Георгиева Томова Главен експерт   2018     2021      
Мария Господинова Минчева Директор   2018            
Мария Данчева Андриянова Юрисконсулт ДА 2018            
Мария Димитрова Пеева Инспектор   2018   2020        
Мария Димитрова Тенева Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
2021 2022    
Мария Динева Димитрова Главен експерт   2018            
Мария Евгениева Сиракова Старши експерт   2018            
Мария Иванова Бегова Старши инспектор ДА   2019 2020 2021      
Мария Иванова Илева Главен експерт   2018 2019 2020 2021 2022    
Мария Иванова Маркова Началник на отдел ДА         2022    
Мария Красимирова Кънева Младши експерт   2018   2020        
Мария Кънчова Георгиева Главен експерт   2018            
Мария Николаева Николова Главен юрисконсулт   2018            
Мария Николова Коткова Главен специалист   2018            
Мария Петрова Владимирова Главен специалист   2018   2020        
Мария Петрова Иванова Главен инспектор ДА   2019 2020        
Мария Петрова Механджиева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021      
Мария Симеонова Несторова Главен експерт   2018 2019 2020 2021 2022    
Мария Славова Николова Главен инспектор ДА         2022    
Мария Станева Колева Старши инспектор   2018            
Мария Стоянова Димитрова Старши експерт ДА 2018   2020        
Мария Стоянова Радева Главен юрисконсулт   2018            
Мария Тодорова Домузова Главен експерт ДА       2021      
Мария Христова Иванова Главен експерт   2018   2020 2021      
Мария Христова Стойкова Главен експерт ДА       2021      
Мария Цветкова Йорданова Директор   2018   2020 2021      
Мариян Георгиев Томов Главен специалист ДА       2021 2022    
Марияна Аспарухова Савова Главен експерт   2018   2020        
Марияна Боянова Богданова Директор ДА         2022    
Марияна Георгиева Антова Главен специалист   2018            
Марияна Гошева Симеонова Директор   2018            
Марияна Димитрова Иванова Младши експерт   2018            
Марияна Димитрова Тафрова Директор   2018   2020        
Марияна Добринова Вълкова Главен експерт   2018   2020 2021      
Марияна Евтимова Стефанова Главен експерт   2018           ДА
Марияна Нинкова Петрова Главен експерт ДА   2019 2020 2021      
Марияна Христова Янкова Директор   2018            
Марта Анастасова Клочкова-Михайлова Старши инспектор   2018   2020        
Марти Трайков Димитров Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Мартин Иванов Атанасов Старши юрисконсулт   2018   2020 2021      
Мартин Иванов Рунчев Старши юрисконсулт ДА     2020        
Мартин Кирилов Кунчев Главен експерт ДА     2020 2021      
Мартин Романов Митков Старши експерт ДА     2020 2021      
Мартина Григорова Станоева Главен експерт ДА(2019-1)
ДА (2019-2)
  2019          
Мая Благоева Петрова Директор   2018 2019 2020 2021      
Мая Венкова Тренчева Главен експерт   2018       2022    
Мая Георгиева Кескинова-Караканова Старши юрисконсулт   2018            
Мая Иванова Кикерезова Старши инспектор   2018   2020 2021      
Мая Иванова Николова Директор   2018 2019 2020 2021 2022    
Мая Иванова Пейчева Главен инспектор ДА 2018   2020        
Мая Игнатова Михайлова Старши експерт   2018            
Мая Йончева Василева Главен експерт   2018            
Мая Кирилова Гълъбова Главен специалист   2018   2020        
Мая Миткова Башева Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020   2022    
Мая Михайлова Гергова Директор   2018     2021      
Мая Младенова Бошнакова Главен експерт   2018   2020        
Мая Стоянова Занева Главен юрисконсулт   2018            
Мая Тодорова Иванова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021      
Мерилин Пламенова Макавеева-Захариева Юрисконсулт ДА       2021      
Методи Георгиев Мутафчиев Директор   2018            
Методи Любенов Методиев Главен специалист   2018     2021 2022    
Методийка Бориславова Тарльовска Старши юрисконсулт ДА       2021      
Миглена Андреева Ангелова-Калайджиева Директор ДА         2022    
Миглена Борисова Колева Старши експерт ДА     2020        
Миглена Валериева Кръстева Директор ДА 2018     2021      
Миглена Йорданова Стоименова-Иванова Главен юрисконсулт   2018 2019 2020 2021 2022    
Миглена Методиева Филчева Директор   2018     2021      
Миглена Милкова Стойнова Директор   2018            
Мила Валентинова Стефчова Старши експерт   2018            
Мила Иванова Павлова-Денчева Главен експерт ДА         2022    
Мила Красимирова Иванова Инспектор ДА   2019          
Мила Красимирова Михайлова Старши юрисконсулт   2018       2022   ДА
Милена Антонова Петрова Директор   2018   2020 2021      
Милена Валентинова Нешева Главен вътрешен одитор   2018 2019          
Милена Василева Митова Директор   2018            
Милена Василева Стойкова-Иванова Главен юрисконсулт   2018     2021      
Милена Георгиева Господинова Директор   2018            
Милена Георгиева Джолева Директор   2018   2020 2021      
Милена Иванова Георгиева Старши специалист   2018   2020 2021      
Милена Иванова Кюркиева Главен експерт   2018   2020 2021      
Милена Кирилова Ананиева-Милева Главен експерт ДА         2022    
Милена Кирилова Стоянова Инспектор ДА   2019 2020        
Милена Костадинова Павлова Директор ДА         2022    
Милена Милева Русинова Директор   2018            
Милена Начева Начева Главен специалист   2018   2020        
Милена Нешева Денева Главен експерт   2018 2019          
Милена Николаева Велева Главен специалист ДА         2022    
Милена Петрова Илиева Главен експерт   2018            
Милена Радославова Васева Директор   2018            
Милена Стефанова Баракова Началник на отдел   2018 2019 2020 2021 2022    
Милена Стефанова Шиварова-Сръндева Главен експерт ДА 2018     2021      
Милена Стоянова Стоилова Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Милена Цветанова Георгиева-Петрова Директор ДА     2020 2021 2022    
Милка Георгиева Колешанска Главен специалист   2018   2020        
Милка Георгиева Медарова Директор ДА     2020   2022    
Милко Христов Куцаров Главен специалист   2018            
Мина Любомирова Кюркчиева Старши инспектор ДА       2021      
Минка Кънчева Йовчева Директор   2018     2021 2022    
Мирела Красимирова Иванова Главен специалист ДА         2022    
Мирена Тодорова Вълкова Специалист   2018   2020 2021      
Мирослав Бориславов Димитров Главен експерт   2018            
Мирослав Ласло Боршош Заместник-кмет ДА              
Мирослав Павлинов Павлов Главен експерт ДА         2022    
Мирослава Александрова Дамянова-Лозанова Главен инспектор   2018   2020 2021 2022    
Мирослава Бориславова Данова Старши специалист ДА     2020        
Мирослава Велинова Русинова Директор ДА              
Мирослава Иванова Иванова Старши експерт ДА     2020 2021      
Мирослава Симеонова Николова Главен инспектор   2018            
Митка Личева Генова Старши експерт   2018         ДА  
Михаела Василева Милкова Младши експерт ДА     2020        
Михаела Викторова Москова-Гушлева Старши експерт   2018            
Михаела Димитрова Лаловска Главен експерт   2018 2019 2020   2022    
Михаела Илиева Мицова Главен специалист   2018   2020        
Михаела Огнянова Милкова-Цанкова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019   2021      
Михаела Радославова Миронова Старши експерт   2018            
Михаела Ташкова Бъговска Младши експерт   2018            
Михаил Димитров Михайлов Изпълнител-шофьор ДА              
Михаил Стоянов Михайлов Главен специалист   2018            
Моника Георгиева Игнатова-Романова Инспектор   2018 2019 2020   2022    
Моника Ищван Чеуз Директор   2018