РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА М
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Магдалена Димитрова Иванова Директор ДА       2021 2022      
Магдалена Кръстанчева Димитрова Главен специалист ДА     2020          
Магдалена Недялкова Найденова Специалист   2018 2019 2020   2022      
Магдалена Стоянова Игнатова Главен експерт ДА           2023    
Магрета Страхилова Андреева Директор   2018   2020 2021        
Максимилиан Динков Радев Юрисконсулт ДА (2021)
ДА (2023)
      2021   2023    
Малина Росенова Янева Главен специалист   2018              
Малинка Стефанова Петрова Директор   2018              
Мануела Георгиева Георгиева Главен специалист   2018   2020 2021        
Маргарита Беева Капитанова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022      
Маргарита Бориславова Пейкова-Юлиянова Главен експерт ДА 2018   2020          
Маргарита Георгиева Пиларева Главен експерт   2018   2020 2021 2022 2023    
Маргарита Иванова Дечева-Проданова Началник на отдел   2018 2019 2020          
Маргарита Иванова Огнянова Главен специалист   2018   2020          
Маргарита Крумова Николова Директор   2018              
Маргарита Миткова Стойнева Главен експерт   2018              
Маргарита Петрова Христова Директор ДА       2021        
Маргарита Славева Манолова Главен специалист   2018   2020          
Маргарита Станиславова Григорова Главен експерт   2018     2021        
Маргарита Стоянова Пенева Главен експерт   2018              
Маргаритка Павлова Пагелска Главен специалист ДА 2018   2020          
Мариана Василева Чанева Главен експерт   2018 2019 2020 2021        
Мариана Генова Томова Главен вътрешен одитор   2018              
Мариана Иванова Станкова Главен експерт   2018              
Мариана Миодраг Колева Главен юрисконсулт   2018              
Мариана Сашкова Цветкова Главен специалист   2018   2020 2021        
Мариела Ангелова Григорова Директор   2018       2022      
Мариела Георгиева Георгиева Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021 (1)
2021 (2)
       
Мариела Георгиева Лазарова-Гургурова Директор   2018              
Мариела Иванова Димитрова Главен експерт   2018   2020   2022      
Мариела Иванова Цолова Старши инспектор ДА       2021 2022      
Мариела Николова Ангелова Старши инспектор   2018 2019            
Мариела Павлинова Велинова Старши инспектор ДА         2022      
Мариела Симеонова Найденова Директор   2018     2021        
Мариета Димитрова Васева Старши инспектор   2018   2020          
Мариета Димитрова Генчева Старши специалист   2018   2020          
Мариета Йорданова Велкова Директор ДА (2018)
ДА (2020)
2018   2020          
Мариета Кирилова Божилова-Стоянова Директор ДА         2022      
Мариета Първанова Първанова Старши експерт ДА   2019 2020          
Мариета Цветанова Христова Младши експерт   2018     2021        
Марин Василев Попов Началник на отдел   2018 2019 2020 2021        
Марина Бранимирова Симеонова Главен инспектор   2018              
Марина Георгиева Пенева Младши експерт ДА           2023    
Марио Панайотов Бръмчев Старши инспектор   2018   2020          
Мария Александрова Цветанова Главен специалист   2018              
Мария Асенова Чальовска Главен експерт ДА 2018         2023    
Мария Бойкова Евтимова Главен специалист   2018              
Мария Василева Петрова Главен експерт ДА (2022)
ДА (2023)
        2022 2023    
Мария Виктор Шонева-Николова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021        
Мария Ганчева Врачева Директор   2018 2019 2020 2021        
Мария Георгиева Галчева-Стоицова Директор ДА       2021        
Мария Георгиева Гончева Начлник на отдел   2018     2021        
Мария Георгиева Кръстинкова Главен специалист   2018              
Мария Георгиева Праматарова Директор   2018              
Мария Георгиева Стоянова Директор ДА       2021        
Мария Георгиева Томова Главен експерт   2018     2021        
Мария Господинова Минчева Директор   2018         2023    
Мария Данчева Андриянова Юрисконсулт ДА 2018              
Мария Димитрова Пеева Инспектор   2018   2020          
Мария Димитрова Тенева Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
2021 2022      
Мария Динева Димитрова Главен експерт   2018              
Мария Евгениева Сиракова Старши експерт   2018              
Мария Иванова Бегова Старши инспектор ДА   2019 2020 2021        
Мария Иванова Виденова Специалист  ДА                
Мария Иванова Илева Главен експерт   2018 2019 2020 2021 2022      
Мария Иванова Томова Главен специалист ДА           2023    
Мария Красимирова Кънева Младши експерт   2018   2020          
Мария Кънчова Георгиева Главен експерт   2018              
Мария Нейкова Палашева Главен експерт ДА (2023-1)
ДА (2023-2)
          2023    
Мария Николаева Николова Главен юрисконсулт   2018              
Мария Николова Коткова Главен специалист   2018              
Мария Петрова Владимирова Главен специалист   2018   2020          
Мария Петрова Иванова Главен инспектор ДА   2019 2020          
Мария Петрова Механджиева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021        
Мария Симеонова Несторова Главен експерт   2018 2019 2020 2021 2022      
Мария Славова Николова Главен инспектор ДА         2022      
Мария Станева Колева Старши инспектор   2018              
Мария Стоянова Радева Главен юрисконсулт   2018              
Мария Тодорова Домузова Главен експерт ДА       2021        
Мария Христова Стойкова Главен експерт ДА       2021        
Мария Цветкова Йорданова Директор   2018   2020 2021        
Мариян Ангелов Бдински Старши експерт ДА           2023    
Мариян Георгиев Томов Главен специалист ДА       2021 2022      
Марияна Аспарухова Савова Главен експерт   2018   2020          
Марияна Боянова Богданова Директор ДА         2022      
Марияна Георгиева Антова Главен специалист   2018              
Марияна Гошева Симеонова Директор   2018              
Марияна Димитрова Иванова Младши експерт   2018              
Марияна Димитрова Тафрова Директор   2018   2020          
Марияна Добринова Вълкова Главен експерт   2018   2020 2021        
Марияна Евтимова Стефанова Главен експерт   2018             ДА
Марияна Нинкова Петрова Главен експерт ДА   2019 2020 2021        
Марияна Христова Янкова Директор   2018              
Марта Анастасова Клочкова-Михайлова Старши инспектор   2018   2020          
Марти Трайков Димитров Главен специалист   2018   2020 2021 2022      
Мартин Иванов Атанасов Старши юрисконсулт   2018   2020 2021        
Мартин Иванов Рунчев Старши юрисконсулт ДА     2020          
Мартин Кирилов Кунчев Главен експерт ДА     2020 2021        
Мартина Григорова Станоева Главен експерт ДА(2019-1)
ДА (2019-2)
  2019            
Мая Благоева Петрова Директор   2018 2019 2020 2021        
Мая Венкова Тренчева Главен експерт   2018       2022      
Мая Георгиева Кескинова-Караканова Старши юрисконсулт   2018              
Мая Иванова Кикерезова Старши инспектор   2018   2020 2021        
Мая Иванова Николова Директор   2018 2019 2020 2021 2022      
Мая Иванова Пейчева Главен инспектор ДА 2018   2020   2022      
Мая Игнатова Михайлова Старши експерт   2018              
Мая Йончева Василева Главен експерт   2018              
Мая Кирилова Гълъбова Главен специалист   2018   2020          
Мая Миткова Башева Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020   2022      
Мая Михайлова Гергова Директор   2018     2021        
Мая Младенова Бошнакова Главен експерт   2018   2020          
Мая Стоянова Занева Главен юрисконсулт   2018              
Мая Тодорова Иванова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021        
Мерилин Пламенова Макавеева-Захариева Юрисконсулт ДА       2021        
Методи Георгиев Мутафчиев Директор   2018              
Методи Любенов Методиев Главен специалист   2018     2021 2022      
Методийка Бориславова Тарльовска Старши юрисконсулт ДА       2021        
Миглена Андреева Ангелова-Калайджиева Директор ДА         2022      
Миглена Борисова Колева Старши експерт ДА     2020          
Миглена Валериева Кръстева Директор ДА 2018     2021        
Миглена Георгиева Ушева Главен специалист ДА           2023    
Миглена Данчова Янкулова Главен експерт ДА         2022      
Миглена Йорданова Стоименова-Иванова Главен юрисконсулт   2018 2019 2020 2021 2022      
Миглена Методиева Филчева Директор   2018     2021        
Миглена Милкова Стойнова Директор   2018              
Мила Валентинова Стефчова Старши експерт   2018              
Мила Красимирова Иванова Инспектор ДА   2019            
Мила Красимирова Михайлова Старши юрисконсулт   2018       2022     ДА
Милена Антонова Петрова Директор   2018   2020 2021        
Милена Валентинова Нешева Главен вътрешен одитор   2018 2019            
Милена Василева Митова Директор   2018              
Милена Василева Стойкова-Иванова Главен юрисконсулт   2018     2021        
Милена Георгиева Господинова Директор   2018              
Милена Георгиева Джолева Директор   2018   2020 2021   2023    
Милена Георгиева Стефанова Директор ДА           2023    
Милена Иванова Георгиева Старши специалист   2018   2020 2021        
Милена Иванова Кюркиева Главен експерт   2018   2020 2021        
Милена Кирилова Ананиева-Милева Главен експерт ДА         2022      
Милена Кирилова Стоянова Инспектор ДА   2019 2020          
Милена Костадинова Павлова Директор ДА         2022      
Милена Милева Русинова Директор   2018              
Милена Начева Начева Главен специалист   2018   2020          
Милена Нешева Денева Главен експерт   2018 2019            
Милена Николаева Велева Главен специалист ДА         2022      
Милена Петрова Илиева Главен експерт   2018              
Милена Радославова Васева Директор   2018              
Милена Стефанова Баракова Началник на отдел   2018 2019 2020 2021 2022      
Милена Стефанова Шиварова-Сръндева Главен експерт ДА 2018     2021        
Милена Стоянова Стоилова Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Милена Цветанова Георгиева-Петрова Директор ДА     2020 2021 2022      
Милка Георгиева Колешанска Главен специалист   2018   2020          
Милка Георгиева Медарова Директор ДА     2020   2022      
Милко Христов Куцаров Главен специалист   2018              
Минка Кънчева Йовчева Директор   2018     2021 2022      
Мирела Красимирова Иванова Главен специалист ДА         2022      
Мирена Тодорова Вълкова Специалист   2018   2020 2021        
Мирослав Бориславов Димитров Главен експерт   2018              
Мирослав Ласло Боршош Заместник-кмет ДА                
Мирослав Павлинов Павлов Главен експерт ДА         2022      
Мирослава Александрова Дамянова-Лозанова Главен инспектор   2018   2020 2021 2022      
Мирослава Бориславова Данова Старши специалист ДА     2020          
Мирослава Велинова Русинова Директор ДА         2022      
Мирослава Иванова Иванова Старши експерт ДА     2020 2021        
Мирослава Симеонова Николова Главен инспектор   2018              
Митка Личева Генова Старши експерт   2018           ДА  
Митко Симеонов Николов Главен специалист ДА           2023    
Михаела Василева Милкова Младши експерт ДА     2020          
Михаела Димитрова Лаловска Главен експерт   2018 2019 2020   2022      
Михаела Огнянова Милкова-Цанкова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019   2021        
Михаела Радославова Миронова Старши експерт   2018              
Михаил Димитров Михайлов Изпълнител-шофьор ДА                
Михаил Стоянов Михайлов Главен специалист   2018              
Моника Георгиева Игнатова-Романова Инспектор   2018 2019 2020   2022      
Моника Ищван Чеуз Директор   2018