РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Л
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021
Лазар Венеций Петрунов Главен експерт   2018   2020      
Лалка Трендафилова Николова Главен специалист   2018   2020      
Левена Александрова Спасова Старши инспектор   2018   2020      
Лейла Абас Томова Счетоводител   2018 2019 2020      
Лидия Георгиева Цолова Старши счетоводител   2018          
Лидия Илиева Владимирова-Самарджиева Директор   2018   2020      
Лидия Красимирова Бучукова Директор   2018   2020      
Лилия Александрова Томова Младши експерт ДА     2020      
Лилия Атанасова Мицева Главен експерт   2018          
Лилия Валериева Танева Главен експерт   2018          
Лилия Иванова Недкова Главен експерт   2018   2020      
Лилия Кирилова Павлова Старши инспектор   2018   2020      
Лилия Костадинова Попова-Петрова Главен експерт   2018 2019 2020      
Лилия Красимирова Пенкова Старши инспектор     2019        
Лилия Методиева Зашева Началник на отдел   2018   2020      
Лилия Миткова Тошева Директор   2018   2020      
Лилия Михайлова Ангелова-Колева Юрисконсулт   2018   2020      
Лилия Рангелова Митрева Главен специалист   2018   2020      
Лилия Романова Костова Директор   2018   2020      
Лилия Цветанова Патрашкова Главен експерт   2018          
Лилия Цветанова Тодорова-Малеванова Главен юрисконсулт   2018          
Лиляна Владимирова Върбанова Старши специалист ДА 2018   2020      
Лиляна Кирилова Тотева Главен експерт   2018   2020      
Лиляна Стефанова Лозанова Старши специалист   2018   2020      
Лозана Христова Йорданова Главен експерт   2018          
Луиза Димитрова Паунова Старши инспектор   2018          
Лъчезара Георгиева Стефанова Старши юрисконсулт   2018   2020      
Люба Михайлова Бенчева Главен експерт   2018          
Любен Николов Панайотов Главен специалист   2018          
Люблина Петрова Аръчкова Старши инспектор   2018          
Любляна Славчева Найденова Старши експерт   2018          
Любов Добринова Пенева Директор   2018          
Любомир Иванов Георгиев Директор   2018 2019        
Любомир Костадинов Величков Специалист   2018   2020      
Любомир Светославов Пашов Главен експерт ДА 2018          
Любомира Валериева Радоева Старши експерт   2018          
Любослава Николаева Георгиева Инспектор   2018          
Людмила Асенова Николова Старши счетоводител   2018 2019 2020      
Людмила Асенова Савова Директор   2018   2020      
Людмила Василева Райкова Старши инспектор   2018   2020      
Людмила Великова Липчева-Таушанова Главен специалист   2018   2020      
Людмила Викторова Атанасова Директор       2020      
Людмила Димитрова Старши юрисконсулт   2018          
Людмила Миткова Георгиева Главен специалист   2018   2020      
Людмила Николова Николова Специалист   2018   2020      
Людмила Славчова Арсова Инспектор   2018   2020      
Людмила Тодорова Самарджиева Главен специалист   2018