РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Л
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Лазар Венеций Петрунов Главен експерт   2018   2020        
Лалка Трендафилова Николова Главен специалист   2018   2020   2022    
Латинка Георгиева Арнаудска Директор ДА         2022    
Левена Александрова Спасова Старши инспектор   2018   2020 2021      
Лидия Илиева Владимирова-Самарджиева Директор   2018   2020 2021      
Лидия Красимирова Бучукова Директор   2018   2020 2021      
Лили Димитрова Николова Главен юрисконсулт ДА       2021      
Лилия Атанасова Мицева Главен експерт   2018            
Лилия Валериева Танева Главен експерт   2018            
Лилия Кирилова Павлова Старши инспектор   2018   2020        
Лилия Костадинова Попова-Петрова Главен експерт   2018 2019 2020        
Лилия Красимирова Пенкова Старши инспектор     2019          
Лилия Методиева Зашева Началник на отдел   2018   2020        
Лилия Миткова Тошева Директор ДА 2018   2020 2021      
Лилия Михайлова Ангелова-Колева Директор   2018   2020 2021      
Лилия Рангелова Митрева Главен специалист   2018   2020        
Лилия Романова Костова Директор   2018   2020 2021      
Лилия Цветанова Патрашкова Главен експерт   2018            
Лилия Цветанова Тодорова-Малеванова Главен юрисконсулт   2018            
Лиляна Владимирова Върбанова Старши специалист ДА 2018   2020        
Лиляна Кирилова Тотева Главен експерт   2018   2020 2021      
Лиляна Крумова Костадинова Главен експерт ДА         2022    
Лозана Христова Йорданова Главен експерт   2018            
Луиза Димитрова Паунова Старши инспектор   2018            
Лъчезара Георгиева Стефанова Старши юрисконсулт   2018   2020        
Люба Михайлова Бенчева Главен експерт   2018            
Любен Николов Панайотов Главен специалист   2018            
Люблина Петрова Аръчкова Старши инспектор   2018            
Любляна Славчева Найденова Главен експерт ДА 2018       2022    
Любов Добринова Пенева Директор   2018     2021      
Любомир Иванов Ковачев Директор  ДА       2021      
Любомир Светославов Пашов Главен експерт ДА 2018            
Любомира Валериева Радоева Старши експерт   2018     2021 2022    
Любомира Николова Любенова Главен експерт ДА (1)
ДА (2)
        2022 (1)
2022 (2)
   
Любослава Николаева Георгиева Инспектор   2018            
Людмила Асенова Николова Старши счетоводител   2018 2019 2020        
Людмила Асенова Савова Директор   2018   2020 2021      
Людмила Василева Райкова Старши инспектор   2018   2020 2021      
Людмила Великова Липчева-Таушанова Главен специалист   2018   2020        
Людмила Димитрова Старши юрисконсулт   2018            
Людмила Йовкова Герданова Директор ДА         2022    
Людмила Николова Николова Специалист   2018   2020 2021      
Людмила Славчова Арсова Инспектор   2018   2020 2021      
Людмила Тодорова Самарджиева Главен специалист   2018