РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Л
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Лазар Венеций Петрунов Главен експерт   2018   2020     2023    
Лалка Трендафилова Николова Главен специалист   2018   2020   2022      
Латинка Георгиева Арнаудска Директор ДА         2022      
Левена Александрова Спасова Старши инспектор   2018   2020 2021        
Лена Методиева Лазарова Главен експерт ДА           2023    
Лидия Илиева Владимирова-Самарджиева Директор   2018   2020 2021        
Лидия Красимирова Бучукова Директор   2018   2020 2021        
Лили Димитрова Николова Главен юрисконсулт ДА       2021        
Лилия Атанасова Мицева Главен експерт   2018              
Лилия Валериева Танева Главен експерт   2018              
Лилия Кирилова Павлова Старши инспектор   2018   2020          
Лилия Костадинова Попова-Петрова Главен експерт   2018 2019 2020          
Лилия Красимирова Пенкова Старши инспектор     2019            
Лилия Методиева Зашева Началник на отдел   2018   2020          
Лилия Миткова Тошева Директор ДА (2022)
ДА (2023)
2018   2020 2021        
Лилия Михайлова Ангелова-Колева Директор   2018   2020 2021   2023    
Лилия Рангелова Митрева Главен специалист   2018   2020          
Лилия Романова Костова Директор   2018   2020 2021        
Лилия Цветанова Патрашкова Главен експерт   2018              
Лилия Цветанова Тодорова-Малеванова Главен юрисконсулт   2018              
Лиляна Владимирова Върбанова Старши специалист ДА 2018   2020          
Лиляна Кирилова Тотева Главен експерт   2018   2020 2021        
Лиляна Крумова Костадинова Главен експерт ДА         2022      
Лозана Христова Йорданова Главен експерт   2018              
Луиза Богомилова Николова Старши специалист ДА           2023    
Луиза Димитрова Паунова Старши инспектор   2018              
Лъчезара Георгиева Стефанова Старши юрисконсулт   2018   2020          
Люба Михайлова Бенчева Главен експерт   2018              
Любен Николов Панайотов Главен специалист   2018              
Люблина Петрова Аръчкова Старши инспектор   2018              
Любляна Славчева Найденова Главен експерт ДА 2018       2022      
Любов Добринова Пенева Директор   2018     2021        
Любомир Георгиев Николов Главен експерт ДА           2023    
Любомир Здравков Георгиев Старши специалист ДА           2023    
Любомир Иванов Ковачев Директор  ДА       2021        
Любомир Светославов Пашов Главен експерт ДА 2018              
Любомира Асенова Асенова Главен специалист ДА           2023    
Любомира Валериева Радоева Главен експерт ДА 2018     2021 2022 2023    
Любомира Николова Любенова Главен експерт ДА (1)
ДА (2)
        2022 (1)
2022 (2)
     
Любослава Николаева Георгиева Инспектор   2018              
Людмил Василев Пелов Директор ДА           2023    
Людмила Асенова Николова Старши счетоводител   2018 2019 2020          
Людмила Асенова Савова Директор   2018   2020 2021        
Людмила Василева Райкова Старши инспектор   2018   2020 2021        
Людмила Великова Липчева-Таушанова Главен специалист   2018   2020          
Людмила Димитрова Старши юрисконсулт   2018              
Людмила Здравкова Илиева Главен специалист ДА           2023    
Людмила Йовкова Герданова Директор ДА         2022      
Людмила Николова Николова Специалист   2018   2020 2021        
Людмила Славчова Арсова Инспектор   2018   2020 2021        
Людмила Тодорова Самарджиева Главен специалист   2018