РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА K
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Калин Йотов Петков Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
       
Калина Александрова Лазова Главен юрисконсулт   2018   2020        
Калина Илиева Кръстева Директор   2018   2020        
Калина Лазарова Занева Старши инспектор ДА   2019 2020        
Калина Михайлова Иванова Директор ДА         2022    
Калинка Милчева Калчева Главен специалист ДА 2018   2020        
Калинка Николаева Никова-Динкова Главен юрисконсулт   2018     2021      
Калинка Руменова Борисова Старши инспектор   2018   2020        
Калия Георгиева Николова Директор ДА         2022    
Калоян Емилов Цветков Младши експерт ДА   2019 2020        
Калоян Иванов Керемидчиев Главен юрисконсулт   2018   2020 2021 2022    
Камелия Бориславова Муерова Младши експерт   2018            
Камелия Валериева Йорданова Старши инспектор   2018            
Камелия Георгиева Киричина Старши инспектор   2018   2020        
Камелия Кирилова Иванова Главен специалист ДА         2022    
Камелия Кирилова Мицева Главен специалист   2018   2020        
Камелия Кольова Богданова Директор   2018   2020        
Камелия Младенова Чукунова Директор   2018   2020        
Камелия Найчова Димитрова Главен специалист   2018   2020        
Камелия Николаева Поповска Старши експерт ДА       2021      
Камелия Радойкова Николова Старши специалист   2018   2020        
Камелия Спасова Котева-Николова Директор ДА         2022    
Камелия Стойчева Димитрова Кметски наместник   2018   2020 2021 2022    
Капка Петрова Николова Директор ДА 2018       2022    
Катерина Божидарова Сотирова Старши юрисконсулт ДА   2019 2020        
Катерина Георгиева Каневчева Главен експерт ДА (2018)
ДА (2020)
  2019 2020        
Катерина Иванова Стоянова Началник на отдел   2018   2020        
Катерина Миролюбова Маринова Главен експерт ДА         2022    
Катя Александрова Котова Старши експерт   2018   2020 2021      
Катя Атанасова Попова Главен експерт   2018     2021      
Катя Георгиева Стойова Главен специалист   2018   2020        
Катя Димитрова Ангелова-Бояджиева Старши експерт   2018            
Катя Димитрова Вълкова Главен експерт   2018     2021      
Катя Димитрова Серафимова Старши специалист   2018   2020 2021 2022    
Катя Иванова Владимирова Главен експерт   2018            
Катя Иванова Зашева Главен експерт ДА         2022    
Катя Йорданова Йорданова-Радкова Директор   2018            
Катя Константинова Георгиева Главен юрисконсулт   2018            
Катя Любенова Симеонова Главен експерт   2018            
Катя Стефанова Найденова Главен специалист   2018   2020        
Кирил Димитров Карчин Началник на отдел   2018 2019 2020 2021      
Кирил Димитров Симеонов Старши експерт ДА     2020        
Кирил Здравков Крумов Главен специалист ДА     2020 2021 2022    
Клелия Христова Донева Главен експерт   2018   2020        
Климентина Красимирова Кирилова Главен експерт ДА     2020 (1)
2020 (2)
       
Койка Делчева Божилова Инспектор ДА (2020)
ДА (2022)
    2020        
Константин Николов Медаров Старши експерт   2018     2021      
Константин Стилиянов Георгиев Младши експерт   2018            
Корнелия Илиева Нинкова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022    
Корнелия Милкова Георгиева Главен инспектор ДА 2018   2020        
Костадин Георгиев Захариев Главен експерт ДА 2018   2020        
Красен Йорданов Христов Главен експерт   2018   2020 2021      
Красимир Иванов Генов Старши експерт   2018            
Красимир Николов Димитров Директор   2018       2022    
Красимир Петров Цинцов Главен специалист   2018     2021 2022    
Красимир Симеонов Симеонов Главен експерт   2018   2020 2021      
Красимира Антонова Календерова Главен експерт   2018            
Красимира Асенова Добрева Старши експерт   2018   2020        
Красимира Василева Вунчова Старши счетоводител   2018            
Красимира Венелинова Горанова Старши счетоводител   2018   2020 2021      
Красимира Дичева Желева-Малчева Главен юрисконсулт   2018            
Красимира Йорданова Гацева Директор ДА       2021      
Красимира Кирилова Георгиева Старши счетоводител   2018   2020        
Красимира Огнянова Божанкова Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Красимира Райчинова Митева Главен специалист ДА       2021      
Красимира Стефанова Арнаудова Старши експерт   2018 2019 2020 2021      
Красимира Стефанова Стефанова Старши счетоводител   2018   2020        
Краснодар Иванов Беломорски Главен експерт   2018            
Кремена Атанасова Кисова Главен експерт   2018   2020 2021 2022    
Кремена Венциславова Лазарова Инспектор   2018     2021      
Кремена Стоянова Балтова Главен експерт ДА (2022-1)
ДА (2022-2)
        2022    
Кремена Цочева Станева Старши експерт   2018            
Кристиан Ангелов Иванов Главен експерт   2018     2021 2022    
Кристиан Димитров Кръстев Заместник-кмет ДА              
Кристиан Иванов Мисирджиев Главен експерт   2018            
Кристиан Михайлов Димитров Началник на отдел   2018   2020 2021      
Кристиана Георгиева Евстатиева Старши счетоводител   2018   2020 2021      
Кристина Бойкова Бонева Главен специалист   2018   2020        
Кристина Константинова Белчева Главен експерт   2018            
Кристина Красимирова Лазарова Директор   2018            
Кристина Любомирова Атанасова Старши експерт   2018   2020 2021      
Кристина Начева Димитрова Началник на отдел   2018            
Кристина Христова Кечева Главен експерт   2018   2020 2021 2022   ДА
Кристияна Методиева Петрова Главен юрисконсулт ДА         2022    
Крум Кирилов Лалов Началник на отдел   2018