РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА К
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Калин Аленов Шиваров Старши юрисконсулт ДА           2023    
Калин Йотов Петков Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
         
Калина Александрова Лазова Главен юрисконсулт   2018   2020          
Калина Илиева Кръстева Директор   2018   2020          
Калина Лазарова Занева Старши инспектор ДА   2019 2020          
Калина Михайлова Иванова Директор ДА         2022      
Калинка Милчева Калчева Главен специалист ДА 2018   2020          
Калинка Николаева Никова-Динкова Главен юрисконсулт   2018     2021        
Калинка Руменова Борисова Старши инспектор   2018   2020          
Калия Георгиева Николова Директор ДА         2022      
Калоян Емилов Цветков Юрисконсулт ДА (2019)
ДА (2023)
  2019 2020          
Калоян Иванов Керемидчиев Главен юрисконсулт   2018   2020 2021 2022      
Камелия Бориславова Муерова Младши експерт   2018              
Камелия Валериева Йорданова Старши инспектор   2018              
Камелия Георгиева Киричина Старши инспектор   2018   2020          
Камелия Кирилова Иванова Главен специалист ДА         2022      
Камелия Кирилова Мицева Главен специалист   2018   2020          
Камелия Кольова Богданова Директор   2018   2020          
Камелия Младенова Чукунова Директор   2018   2020          
Камелия Найчова Димитрова Главен специалист   2018   2020          
Камелия Радойкова Николова Старши специалист   2018   2020          
Камелия Спасова Котева-Николова Директор ДА         2022      
Камелия Стойчева Димитрова Кметски наместник   2018   2020 2021 2022 2023    
Капка Петрова Николова Директор ДА 2018       2022      
Катерина Благоева Граменова Главен експерт ДА           2023    
Катерина Божидарова Сотирова Старши юрисконсулт ДА   2019 2020          
Катерина Георгиева Каневчева Главен експерт ДА (2018)
ДА (2020)
  2019 2020          
Катерина Иванова Стоянова Началник на отдел   2018   2020          
Катерина Миролюбова Маринова Главен експерт ДА         2022      
Катя Александрова Котова Старши експерт   2018   2020 2021        
Катя Атанасова Попова Главен експерт   2018     2021        
Катя Георгиева Стойова Главен специалист   2018   2020          
Катя Димитрова Ангелова-Бояджиева Старши експерт   2018              
Катя Димитрова Вълкова Главен експерт   2018     2021        
Катя Димитрова Серафимова Старши специалист   2018   2020 2021 2022      
Катя Иванова Владимирова Главен експерт   2018              
Катя Иванова Зашева Главен експерт ДА         2022      
Катя Йорданова Йорданова-Радкова Директор   2018              
Катя Константинова Георгиева Главен юрисконсулт   2018              
Катя Любенова Симеонова Главен експерт   2018              
Катя Стефанова Найденова Главен специалист   2018   2020          
Катя Страхилова Божилова Старши специалист ДА           2023    
Кирил Димитров Карчин Началник на отдел   2018 2019 2020 2021        
Кирил Димитров Симеонов Старши експерт ДА     2020          
Кирил Здравков Крумов Главен специалист ДА     2020 2021 2022      
Клелия Христова Донева Главен експерт   2018   2020          
Климентина Красимирова Кирилова Главен експерт ДА     2020 (1)
2020 (2)
         
Койка Делчева Божилова Главен експерт ДА (2020)
ДА (2022)
    2020   2022 2023    
Константин Николов Медаров Старши експерт   2018     2021        
Константин Стилиянов Георгиев Младши експерт   2018              
Корнелия Илиева Нинкова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022      
Корнелия Милкова Георгиева Главен инспектор ДА 2018   2020     2023    
Костадин Георгиев Захариев Главен експерт ДА 2018   2020          
Красен Йорданов Христов Главен експерт   2018   2020 2021        
Красимир Иванов Генов Старши експерт   2018              
Красимир Николов Димитров Директор   2018       2022      
Красимир Панков Стоименов Главен специалист ДА           2023    
Красимир Петров Цинцов Главен специалист   2018     2021 2022      
Красимир Симеонов Симеонов Главен експерт   2018   2020 2021        
Красимира Антонова Календерова Главен експерт   2018              
Красимира Асенова Добрева Старши експерт   2018   2020          
Красимира Василева Вунчова Старши счетоводител   2018              
Красимира Венелинова Горанова Старши счетоводител   2018   2020 2021        
Красимира Дичева Желева-Малчева Главен юрисконсулт   2018              
Красимира Йорданова Гацева Директор ДА       2021        
Красимира Кирилова Георгиева Старши счетоводител   2018   2020          
Красимира Огнянова Божанкова Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Красимира Райчинова Митева Главен специалист ДА       2021        
Красимира Стефанова Арнаудова Старши експерт   2018 2019 2020 2021        
Красимира Стефанова Стефанова Старши счетоводител   2018   2020          
Краснодар Иванов Беломорски Главен експерт   2018              
Кремена Атанасова Кисова Главен експерт   2018   2020 2021 2022      
Кремена Венциславова Лазарова Инспектор   2018     2021        
Кремена Стоянова Балтова Главен експерт ДА (2022-1)
ДА (2022-2)
        2022 (1)
2022 (2)
     
Кремена Цочева Станева Старши експерт   2018              
Кристиан Ангелов Иванов Главен експерт   2018     2021 2022      
Кристиан Иванов Мисирджиев Главен експерт   2018              
Кристиан Михайлов Димитров Началник на отдел   2018   2020 2021        
Кристиана Георгиева Евстатиева Старши счетоводител   2018   2020 2021        
Кристина Бойкова Бонева Главен специалист   2018   2020          
Кристина Димова Митева Главен юрисконсулт ДА           2023    
Кристина Константинова Белчева Главен експерт   2018              
Кристина Красимирова Лазарова Директор   2018              
Кристина Любомирова Атанасова Старши експерт   2018   2020 2021        
Кристина Начева Димитрова Началник на отдел   2018              
Кристина Николаева Николова Старши експерт ДА           2023 ДА  
Кристина Христова Кечева Главен експерт   2018   2020 2021 2022     ДА
Кристияна Методиева Петрова Главен юрисконсулт ДА         2022      
Крум Кирилов Лалов Началник на отдел   2018