РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Х
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Христина Ганчева Златковска Главен юрисконсулт   2018            
Христина Георгиева Братанова Главен експерт   2018            
Христина Иванова Стратиева Директор   2018            
Христина Стоянова Георгиева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021 2022    
Христина Цветкова Димова Старши инспектор   2018 2019 2020   2022    
Христо Валентинов Чомаков Главен специалист   2018