РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Г
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Габриела Васкова Левтерова Главен специалист ДА       2021      
Габриела Ерменчова Станкова Директор ДА   2019 2020   2022 (1)
2022 (2)
   
Галина Ангелова Карамишева Главен експерт ДА     2020 2021      
Галина Ангелова Николова Главен експерт ДА 2018     2021      
Галина Борисова Иванова Директор   2018            
Галина Борисова Малинова Директор   2018     2021      
Галина Веселинова Манолова Директор ДА              
Галина Георгиева Георгиева Директор   2018   2020        
Галина Димитрова Димитрова Старши специалист   2018   2020        
Галина Димитрова Христова Директор   2018            
Галина Желева Кънева Старши счетоводител ДА       2021      
Галина Любомирова Калковска Главен специалист   2018            
Галина Радославова Боянова Старши счетоводител ДА   2019 2020        
Галина Стоилова Йорданова Старши специалист   2018            
Галина Страхилова Станоева Инспектор ДА         2022    
Галина Феодорова Петрова Главен специалист   2018            
Галина Цветанова Първанова Инспектор   2018   2020        
Галина Цветанова Станчева-Дукова Главен експерт ДА   2019 2020 2021      
Галинка Гачева Йотова Директор   2018            
Галинка Кирилова Тонева Директор ДА              
Галя Владиславова Косовска-Георгиева Старши експерт ДА   2019 2020        
Галя Георгиева Алексиева-Костадинова Директор ДА     2020   2022    
Галя Георгиева Петкова Старши инспектор   2018   2020        
Галя Димитрова Бързева Директор ДА         2022    
Галя Иванова Момчилова Директор ДА         2022    
Галя Петрова Йончева Главен експерт   2018       2022    
Галя Пламенова Георгиева-Маринова Главен инспектор   2018   2020        
Галя Рангелова Каневска Инспектор   2018   2020        
Галя Христофорова Лозанова Главен експерт   2018   2020        
Генчо Тилев Керезов Заместник-кмет ДА              
Георги Ангелов Георгиев Директор   2018            
Георги Асенов Панагонов Старши инспектор   2018            
Георги Атанасов Илков Старши специалист ДА     2020 2021 2022    
Георги Бориславов Петраков Главен юрисконсулт   2018            
Георги Василев Динински Главен експерт   2018            
Георги Георгиев Стойков Старши юрисконсулт   2018   2020 2021      
Георги Димитров Николов Старши експерт   2018   2020 2021 2022    
Георги Иванов Георгиев Юрисконсулт   2018   2020        
Георги Йорданов Георгиев Главен специалист   2018   2020        
Георги Малинов Милчов Младши експерт ДА       2021      
Георги Милчев Терзиев Главен експерт ДА (2020)
ДА (2022)
    2020 2021 2022    
Георги Николаев Георгиев Началник на отдел   2018            
Георги Петков Атанасов Главен експерт   2018            
Георги Пламенов Божинов Юрисконсулт ДА     2020        
Георги Станиславов Стоянов Старши юрисконсулт ДА (2020)
ДА (2022)
    2020 2021 2022    
Георги Стойчев Петровалиев Главен експерт ДА 2018            
Георги Стоянов Григоров Главен експерт   2018   2020        
Георги Тодоров Тодоров Старши инспектор   2018 2019 2020        
Георги Цветанов Цветанов Старши експерт ДА       2021      
Гергана Августова Цанева Директор   2018            
Гергана Ангелова Ангелова Главен експерт   2018   2020 2021 2022    
Гергана Божидарова Милкова Главен експерт   2018            
Гергана Георгиева Симеонова Старши счетоводител   2018   2020        
Гергана Димитрова Коларова Главен експерт   2018            
Гергана Димитрова Тонева Главен специалист ДА       2021      
Гергана Желязкова Димитрова Главен експерт   2018            
Гергана Иванова Георгиева Директор   2018   2020   2022   ДА
Гергана Иванова Димитрова Старши експерт ДА 2018            
Гергана Иванова Николова Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
       
Гергана Иванова Цанкова Директор   2018            
Гергана Игорова Черпокова Главен юрисконсулт ДА         2022    
Гергана Кръстанова Георгиева-Кирилова Директор   2018  2019 2020        
Гергана Любомирова Делиджашка Директор   2018            
Гергана Николаева Петрова Директор   2018 2019 2020 2021      
Гергана Росенова Тутурилова Старши експерт ДА              
Гергана Светославова Славчева Старши счетоводител   2018            
Гергана Спасова Янкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021      
Гергана Станоева Сеферинкина Главен вътрешен одитор   2018 2019          
Гергана Стефанова Милева Главен експерт   2018            
Гергана Христова Стойкова Директор           2022    
Гинка Василева Тодорова Старши експерт ДА         2022    
Гинка Димитрова Петкова Старши счетоводител   2018            
Гинка Христова Златанова Директор ДА       2021      
Горица Петева Тодорова Директор ДА         2022    
Грета Димчева Димитрова Директор ДА              
Грозданка Емилова Цветкова Старши експерт   2018