РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Г
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Габриела Васкова Левтерова Главен специалист ДА       2021        
Габриела Ерменчова Станкова Директор ДА   2019 2020   2022 (1)
2022 (2)
     
Галина Ангелова Карамишева Главен експерт ДА     2020 2021        
Галина Ангелова Николова Главен експерт ДА 2018     2021        
Галина Борисова Иванова Директор   2018              
Галина Борисова Малинова Директор   2018     2021        
Галина Веселинова Манолова Директор ДА         2022      
Галина Георгиева Георгиева Директор   2018   2020          
Галина Димитрова Димитрова Старши специалист   2018   2020          
Галина Димитрова Христова Директор   2018              
Галина Желева Кънева Старши счетоводител ДА       2021        
Галина Любомирова Калковска Главен специалист   2018              
Галина Радославова Боянова Старши счетоводител ДА   2019 2020          
Галина Страхилова Станоева Инспектор ДА         2022      
Галина Феодорова Петрова Главен специалист   2018              
Галина Цветанова Първанова Инспектор   2018   2020          
Галина Цветанова Станчева-Дукова Главен експерт ДА   2019 2020 2021        
Галинка Гачева Йотова Директор   2018              
Галинка Кирилова Тонева Директор ДА                
Галя Владиславова Косовска-Георгиева Старши експерт ДА   2019 2020          
Галя Георгиева Алексиева-Костадинова Директор ДА     2020   2022      
Галя Георгиева Петкова Старши инспектор   2018   2020          
Галя Димитрова Бързева Директор ДА         2022      
Галя Иванова Момчилова Директор ДА         2022      
Галя Петрова Йончева Главен експерт   2018       2022      
Галя Пламенова Георгиева-Маринова Главен инспектор   2018   2020          
Галя Рангелова Каневска Инспектор   2018   2020          
Галя Христофорова Лозанова Главен експерт   2018   2020          
Генчо Тилев Керезов Заместник-кмет ДА                
Георги Ангелов Георгиев Директор   2018              
Георги Асенов Панагонов Старши инспектор   2018              
Георги Атанасов Илков Старши специалист ДА     2020 2021 2022      
Георги Василев Динински Главен експерт   2018              
Георги Георгиев Стойков Старши юрисконсулт   2018   2020 2021        
Георги Георгиев Таков Старши специалист ДА           2023    
Георги Иванов Георгиев Юрисконсулт   2018   2020          
Георги Йорданов Георгиев Главен специалист   2018   2020          
Георги Малинов Милчов Младши експерт ДА       2021        
Георги Милчев Терзиев Главен експерт ДА (2020)
ДА (2022)
    2020 2021 2022      
Георги Николаев Георгиев Началник на отдел   2018              
Георги Петков Атанасов Главен експерт   2018              
Георги Пламенов Божинов Юрисконсулт ДА     2020          
Георги Станиславов Стоянов Старши юрисконсулт ДА (2020)
ДА (2022)
    2020 2021 2022      
Георги Стойчев Петровалиев Главен експерт ДА 2018              
Георги Стоянов Григоров Главен експерт   2018   2020          
Георги Тодоров Тодоров Старши инспектор   2018 2019 2020          
Георги Цветанов Цветанов Старши експерт ДА (2021)
ДА (2023)
      2021   2023    
Гергана Августова Цанева Директор   2018              
Гергана Ангелова Ангелова Главен експерт   2018   2020 2021 2022      
Гергана Божидарова Милкова Главен експерт   2018              
Гергана Георгиева Симеонова Старши счетоводител   2018   2020          
Гергана Димитрова Коларова Главен експерт   2018              
Гергана Димитрова Тонева Главен специалист ДА       2021        
Гергана Желязкова Димитрова Главен експерт   2018              
Гергана Иванова Георгиева Директор   2018   2020   2022     ДА
Гергана Иванова Димитрова Старши експерт ДА 2018              
Гергана Иванова Николова Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
         
Гергана Иванова Цанкова Директор   2018              
Гергана Игорова Черпокова Главен юрисконсулт ДА         2022      
Гергана Кръстанова Георгиева-Кирилова Директор   2018  2019 2020          
Гергана Любомирова Делиджашка Директор   2018              
Гергана Николаева Петрова Директор   2018 2019 2020 2021        
Гергана Росенова Тутурилова Старши експерт ДА         2022          
Гергана Светославова Славчева Старши счетоводител   2018              
Гергана Спасова Янкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021        
Гергана Станоева Сеферинкина Главен вътрешен одитор   2018 2019            
Гергана Стефанова Милева Главен експерт   2018              
Гинка Василева Тодорова Главен експерт ДА (2022-1)
ДА (2022-2)
        2022 2023    
Гинка Димитрова Петкова Главен експерт ДА 2018         2023    
Гинка Христова Златанова Директор ДА       2021        
Горица Петева Тодорова Директор ДА         2022      
Грета Димчева Димитрова Директор ДА           2023    
Грозданка Емилова Цветкова Старши експерт   2018