РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Е
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Евангелия Теохарова Петрова Главен специалист   2018            
Евгени Георгиев Атанасов Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Евгени Иванов Радев Главен експерт   2018            
Евгения Ангелова Тонова Главен експерт   2018   2020 2021      
Евгения Валериева Иванова Директор ДА     2020        
Евгения Генчева Михайлова Директор ДА 2018   2020 2021      
Евгения Георгиева Зографова Главен специалист ДА     2020        
Евгения Миткова Димитрова Старши експерт   2018   2020        
Евгения Петрова Ковачева Главен специалист   2018            
Евелина Владова Сиракова Старши инспектор   2018   2020   2022    
Евелина Евгениева Корчева-Станчева Директор   2018   2020 2021      
Евелина Емануилова Христова Главен експерт   2018 2019 2020 2021      
Евелина Иванова Кръстева Директор ДА         2022    
Евелина Йовкова Турмакова Юрисконсулт   2018            
Евелина Стефанова Тодорова Главен специалист ДА         2022    
Екатерина Ангелова Йорданова Главен инспектор   2018   2020        
Екатерина Борисова Костадинова Главен специалист ДА         2022    
Екатерина Георгиева Исаева Главен експерт   2018   2020        
Екатерина Димитрова Захариева Началник на отдел   2018   2020        
Екатерина Димитрова Черногорска Младши експерт   2018            
Екатерина Иванова Станкова Главен експерт   2018   2020        
Екатерина Руменова Високалийска Инспектор   2018   2020        
Екатерина Цочева Райкова Старши счетоводител   2018   2020        
Елвира Венциславова Захариева Старши специалист   2018   2020        
Елвира Захариева Омайникова Директор   2018   2020        
Елена Ангелова Сергеева Старши експерт ДА         2022    
Елена Валентиновна Иванова Старши експерт ДА 2018   2020       ДА
Елена Венцеславова Димитрова Директор   2018       2022    
Елена Венциславова Янева Специалист ДА         2022    
Елена Георгиева Желязкова Главен експерт   2018   2020 2021 (1)
2021 (2)
     
Елена Димитрова Анастасова Старши експерт   2018            
Елена Димитрова Любенова Старши експерт   2018   2020        
Елена Димитрова Христова Специалист   2018   2020        
Елена Добринова Делииванова Младши експерт   2018   2020 2021      
Елена Иванова Банкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021      
Елена Илиева Герова Главен експерт ДА (2018)
ДА (2022)
2018       2022    
Елена Йорданова Тонева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021      
Елена Любенова Велкова Старши специалист ДА         2022    
Елена Любенова Димитрова Директор ДА         2022    
Елена Любомирова Василева Началник на отдел   2018            
Елена Любомирова Петкова Директор ДА         2022    
Елена Ненкова Иванова Директор   2018     2021      
Елена Панталеева Чавдарова Директор   2018   2020        
Елена Прамакирова Филипова Главен експерт   2018   2020        
Елена Радославова Козарева Началник на отдел ДА (2020)
ДА (2022)
    2020   2022   ДА
Елена Спасова Белоречкова Старши инспектор   2018   2020        
Елена Спасова Ранова Главен специалист   2018            
Елена Стоянова Котева Инспектор   2018            
Елена Тодорова Коджейкова Главен експерт ДА 2018   2020        
Елена Христова Бачева Главен специалист   2018            
Еленица Георгиева Милушева-Иванова Главен експерт   2018   2020   2022    
Еленка Любомирова Топчева Старши специалист   2018   2020 2021 2022    
Елеонора Василева Любенова Младши експерт ДА       2021      
Елеонора Георгиева Минкова Старши експерт   2018   2020        
Елеонора Димитрова Иванова Началник на отдел   2018   2020        
Елеонора Димитрова Стоилкова Директор   2018     2021      
Елеонора Живкова Аргилова Старши счетоводител   2018            
Елеонора Котева Котева Главен експерт ДА 2018     2021      
Елеонора Любомирова Манолова Главен специалист     2019          
Елеонора Милева Дойнова Специалист ДА         2022    
Ели Спасова Шопова Главен вътрешен одитор ДА       2021      
Елиза Георгиева Андреева Главен специалист ДА       2021      
Елиза Христова Джерманова Младши експерт ДА   2019 2020 2021      
Елизабет Венциславова Любенова Главен експерт   2018            
Елизабет Живкова Димова Старши специалист ДА   2019          
Елина Иванова Джурджова Директор   2018 2019 2020 2021 2022    
Елица Панчева Димитрова Старши инспектор ДА 2018            
Елица Христова Мирчева-Николова Главен експерт   2018            
Елица Цветанова Костова-Комитска Главен експерт   2018            
Елка Александрова Радева Старши специалист   2018   2020        
Елка Славеева Илиева Главен експерт   2018   2020 2021      
Емил Ангелов Савов Главен юрисконсулт   2018            
Емил Бориславов Георгиев Главен специалист ДА         2022    
Емил Костадинов Костадинов Началник на отдел   2018            
Емил Христов Вълков Счетоводител   2018            
Емили Боянова Иванова Главен специалист ДА     2020        
Емилия Василева Караиванова Директор   2018            
Емилия Василева Тауфик Старши счетоводител ДА   2019 2020        
Емилия Велинова Такова-Станишева Директор   2018   2020        
Емилия Деянова Аспарухова-Найденова Главен юрисконсулт   2018            
Емилия Емилова Даскалова Главен експерт   2018   2020        
Емилия Ивайлова Димитрова Главен експерт   2018     2021      
Емилия Иванова Димитрова Главен инспектор   2018   2020        
Емилия Иванова Тодорова Главен специалист   2018            
Емилия Илиева Петрова Директор   2018            
Емилия Любенова Маркова Директор   2018   2020        
Емилия Младенова Недева Старши счетоводител   2018   2020        
Емилия Павлова Лещарова Директор   2018   2020 2021      
Емилия Петкова Кирова Старши инспектор   2018   2020 2021 2022    
Емилия Сталинова Боянска Началник на отдел   2018   2020        
Емилия Цветанова Михайлова Старши експерт ДА 2018         ДА  
Емилиян Венелинов Георгиев Началник отдел ДА     2020 2021      
Ерика Христова Младенова Директор   2018   2020