РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Е
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Евангелия Теохарова Петрова Главен специалист   2018              
Евгени Георгиев Атанасов Главен експерт ДА 2018   2020 2021        
Евгени Иванов Радев Главен експерт   2018              
Евгения Ангелова Тонова Главен експерт   2018   2020 2021        
Евгения Валериева Иванова Директор ДА     2020          
Евгения Генчева Михайлова Директор ДА (2022)
ДА (2023)
2018   2020 2021        
Евгения Георгиева Зографова Главен специалист ДА     2020          
Евгения Миткова Димитрова Старши експерт   2018   2020          
Евгения Петрова Ковачева Главен специалист   2018              
Евелина Владова Сиракова Старши инспектор   2018   2020   2022      
Евелина Евгениева Корчева-Станчева Директор   2018   2020 2021        
Евелина Емануилова Христова Главен експерт   2018 2019 2020 2021        
Евелина Иванова Кръстева Директор ДА         2022      
Евелина Йовкова Турмакова Юрисконсулт   2018              
Евелина Стефанова Тодорова Главен специалист ДА         2022      
Екатерина Ангелова Йорданова Главен инспектор   2018   2020     2023   ДА
Екатерина Борисова Костадинова Главен специалист ДА         2022      
Екатерина Георгиева Исаева Главен експерт   2018   2020          
Екатерина Димитрова Захариева Началник на отдел   2018   2020          
Екатерина Димитрова Черногорска Младши експерт   2018              
Екатерина Иванова Станкова Главен експерт   2018   2020          
Екатерина Руменова Високалийска Инспектор   2018   2020          
Екатерина Цочева Райкова Старши счетоводител   2018   2020          
Елвира Венциславова Захариева Старши специалист   2018   2020          
Елвира Захариева Омайникова Директор   2018   2020          
Елза Георгиева Филчева-Василева Главен експерт ДА         2023      
Елена Ангелова Сергеева Старши експерт ДА         2022      
Елена Валентиновна Иванова Старши експерт ДА 2018   2020         ДА
Елена Венцеславова Димитрова Директор   2018       2022      
Елена Венциславова Янева Специалист ДА         2022      
Елена Георгиева Желязкова Главен експерт   2018   2020 2021 (1)
2021 (2)
       
Елена Димитрова Анастасова Старши експерт   2018              
Елена Димитрова Любенова Старши експерт   2018   2020          
Елена Димитрова Христова Специалист   2018   2020          
Елена Добринова Делииванова Младши експерт   2018   2020 2021        
Елена Иванова Банкова Старши инспектор   2018 2019 2020 2021        
Елена Иванова Новкиришка Главен експерт ДА                
Елена Илиева Герова Главен експерт ДА (2018)
ДА (2022)
2018       2022      
Елена Йорданова Тонева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021        
Елена Любенова Велкова Старши специалист ДА         2022      
Елена Любомирова Василева Директор   2018         2023    
Елена Любомирова Петкова Директор ДА         2022      
Елена Ненкова Иванова Директор   2018     2021        
Елена Панталеева Чавдарова Директор   2018   2020          
Елена Прамакирова Филипова Главен експерт   2018   2020          
Елена Спасова Белоречкова Старши инспектор   2018   2020          
Елена Спасова Ранова Главен специалист   2018              
Елена Стоянова Котева Инспектор   2018              
Елена Тодорова Коджейкова Главен експерт ДА 2018   2020          
Елена Христова Бачева Главен специалист   2018              
Елени Ставро Апси-Николова Старши експерт ДА           2023    
Еленица Георгиева Милушева-Иванова Главен експерт   2018   2020   2022      
Еленка Любомирова Топчева Старши специалист   2018   2020 2021 2022      
Елеонора Василева Любенова Младши експерт ДА       2021        
Елеонора Георгиева Минкова Старши експерт   2018   2020          
Елеонора Димитрова Иванова Началник на отдел   2018   2020          
Елеонора Димитрова Стоилкова Директор   2018     2021        
Елеонора Живкова Аргилова Старши счетоводител   2018              
Елеонора Котева Котева Главен експерт ДА 2018     2021        
Елеонора Любомирова Манолова Главен специалист     2019            
Елеонора Милева Дойнова Специалист ДА         2022      
Ели Спасова Шопова Главен вътрешен одитор ДА       2021        
Елиза Георгиева Андреева Главен специалист ДА       2021        
Елиза Христова Джерманова Младши експерт ДА   2019 2020 2021        
Елизабет Венциславова Любенова Главен експерт   2018              
Елина Иванова Джурджова Директор   2018 2019 2020 2021 2022      
Елица Василева Кантарджиева Главен експерт ДА           2023    
Елица Панчева Димитрова Старши инспектор ДА 2018              
Елица Христова Мирчева-Николова Главен експерт   2018              
Елица Цветанова Костова-Комитска Главен експерт   2018              
Елка Александрова Радева Старши специалист   2018   2020          
Елка Славеева Илиева Главен експерт   2018   2020 2021        
Емил Ангелов Савов Главен юрисконсулт   2018              
Емил Бориславов Георгиев Главен специалист ДА         2022      
Емил Костадинов Костадинов Началник на отдел   2018              
Емил Христов Вълков Главен експерт  ДА 2018         2023    
Емили Боянова Иванова Главен специалист ДА     2020          
Емилия Василева Караиванова Директор   2018              
Емилия Василева Тауфик Старши счетоводител ДА   2019 2020          
Емилия Велинова Такова-Станишева Директор   2018   2020          
Емилия Деянова Аспарухова-Найденова Главен юрисконсулт   2018              
Емилия Емилова Даскалова Главен експерт   2018   2020          
Емилия Ивайлова Димитрова Главен експерт   2018     2021        
Емилия Иванова Димитрова Главен инспектор   2018   2020          
Емилия Илиева Петрова Директор   2018              
Емилия Любенова Маркова Директор   2018   2020          
Емилия Младенова Недева Старши счетоводител   2018   2020          
Емилия Павлова Лещарова Директор   2018   2020 2021        
Емилия Петкова Кирова Старши инспектор   2018   2020 2021 2022      
Емилия Сталинова Боянска Началник на отдел   2018   2020          
Емилия Цветанова Михайлова Старши експерт ДА 2018           ДА  
Емилиян Венелинов Георгиев Началник отдел ДА     2020 2021        
Ерика Христова Младенова Директор   2018   2020