РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Д
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Данаил Цанев Ангелов Юрисконсулт ДА       2021      
Даниел Борисов Делев Началник на отдел   2018            
Даниел Борисов Спасов Главен експерт ДА         2022    
Даниела Асенова Димитрова Главен експерт   2018     2021      
Даниела Атанасова Атанасова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022    
Даниела Виденова Лозанова Директор ДА         2022    
Даниела Георгиева Соколова Главен експерт ДА 2018   2020        
Даниела Георгиева Угренова Главен експерт ДА   2019 2020 2021 2022    
Даниела Иванова Блатечка Директор   2018            
Даниела Колева Димитрова Старши експерт   2018            
Даниела Колева Димитрова Финансов контрольор   2018 2019 2020        
Даниела Миланова Йорданова Инспектор ДА     2020 2021 2022    
Даниела Николаева Кулинска Директор   2018   2020        
Даниела Николаева Рошкева Главен специалист   2018            
Даниела Петрова Алексиева Старши инспектор   2018   2020 2021      
Даниела Стоянова Германова Главен специалист   2018            
Даниела Стоянова Колева Главен експерт   2018   2020 2021      
Даниела Тодорова Захарян Старши инспектор   2018   2020        
Даниела Янчева Анталавичева Главен експерт   2018            
Данче Иванова Караянидис Главен специалист   2018            
Дарина Георгиева Христова Юрисконсулт ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
      2021 (1)
2021 (2)
     
Дафинка Руменова Ненкова Директор ДА         2022    
Деляна Любенова Сеченска Главен инженер   2018            
Денислав Пламенов Енчев Главен специалист   2018     2021 2022    
Денислава Димитрова Божинова Младши експерт   2018   2020        
Деница Вълчанова Драганова Директор ДА       2021      
Десислава Ангелова Николова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019   2021      
Десислава Валентинова Иванова-Бенова Главен специалист ДА   2019 2020 2021      
Десислава Георгиева Билева Заместник-кмет ДА              
Десислава Георгиева Йорданова Директор ДА         2022    
Десислава Георгиева Кьосева Директор ДА   2019          
Десислава Георгиева Стоянова-Станимирова Главен вътрешен одитор   2018 2019          
Десислава Григорова Лучкова-Йорданова Директор   2018            
Десислава Давидова Илиева Главен експерт   2018            
Десислава Димитрова Антова Началник на отдел ДА     2020        
Десислава Драганова Желева Главен експерт ДА (2018)
ДА (2022)
2018   2020 2021 2022    
Десислава Емилова Борисова Директор ДА         2022    
Десислава Жорова Петрова Директор ДА     2020 2021      
Десислава Зосимова Цонева Старши експерт     2019          
Десислава Крумова Радкова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021 (1)
2021 (2)
     
Десислава Милева Милева Главен юрисконсулт ДА         2022    
Десислава Милкова Панова Главен експерт ДА     2020        
Десислава Николова Сеганова Главен специалист   2018            
Десислава Петрова Петрова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021 2022    
Десислава Петрова Янкова Директор ДА 2018 2019 2020        
Десислава Севдалинова Стефанова Главен експерт ДА (2018)
ДА
(2021)
2018     2021      
Десислава Стефанова Георгиева Главен експерт   2018            
Десислава Стефанова Темелкова Директор   2018       2022    
Десислава Страхилова Дургова Директор ДА     2020 2021 2022    
Десислава Теодорова Манчева Началник на отдел   2018 2019          
Десислава Тодорова Иванова Директор ДА       2021 2022    
Десислава Трайкова Кирилова Старши инспектор   2018   2020   2022    
Десислава Христова Секиранова Главен експерт ДА 2018            
Детелина Димитрова Христова Старши инспектор   2018   2020        
Деян Веселинов Христов Главен специалист   2018   2020 2021 2022    
Деяна Григорова Ангелова Младши експерт ДА         2022    
Диана Андонова Аврамова Началник на отдел   2018   2020 2021      
Диана Божидарова Гаргова Старши вътрешен одитор ДА       2021      
Диана Борисова Минчева Специалист   2018            
Диана Веселинова Агонцева Главен специалист   2018            
Диана Емилова Георгиева Старши експерт   2018            
Диана Ивайлова Карагуйска Главен експерт   2018            
Диана Любомирова Ганева Главен специалист ДА     2020        
Диана Методиева Цекова Главен експерт   2018            
Диана Михайлова Асенова Старши инспектор   2018   2020        
Диана Светославова Цветанова Директор   2018            
Диана Танкова Стефанова Главен експерт ДА         2022    
Диляна Георгиева Каменова Главен експерт   2018            
Диляна Емилова Арнаудова-Стоянова Главен експерт ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021 (1)
2021 (2)
     
Димана Стоянова Пунчева Старши експерт   2018            
Димитрина Витанова Герасимова Началник на отдел   2018  2019 2020        
Димитрина Димитрова Колева Старши счетоводител   2018   2020        
Димитрина Иванова Алексова Старши счетоводител ДА   2019          
Димитрина Илиева Димитрова Специалист ДА   2019 2020 2021      
Димитрина Сотирова Савова Старши специалист   2018   2020 2021      
Димитринка Величкова Димитрова Директор   2018     2021      
Димитринка Илиева Йорданова Директор   2018            
Димитринка Кирилова Лозанова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019   2021      
Димитринка Павлова Цветкова Главен юрисконсулт   2018            
Димитринка Радкова Богданова Директор ДА 2018            
Димитринка Симеонова Симова Директор   2018 2019          
Димитър Димитров Чудомиров Главен експерт ДА (2020)
ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
      2021 (1)
2021 (2)
2021 (3)
     
Димитър Иванов Петров Директор   2018 2019 2020 2021      
Димитър Иванов Янакиев Старши юрисконсулт ДА     2020 2021      
Димитър Михайлов Петров Старши експерт ДА   2019 2020 (1)
2020 (2)
2021      
Димитър Павлов Вакавлиев Директор     2019          
Димитър Пламенов Данчев Директор   2018            
Димитър Пламенов Павлов Старши юрисконсулт   2018   2020 2021 2022    
Димитър Полиев Йорданов Главен експерт ДА 2018 2019 2020 (1)
2020 (2)
2021      
Димитър Точков Токов Главен експерт   2018            
Димитър Христов Троански Главен експерт   2018   2020     ДА  
Диян Иванов Иванов Юрисконсулт ДА   2019 2020        
Дияна Йорданова Топузова Директор ДА       2021      
Добрин Пенев Райнов Началник на отдел   2018   2020        
Добрин Стратев Иванов Главен експерт ДА         2022    
Добрина Василева Харалампиева Директор ДА 2018            
Добрина Петрова Йорданова Главен експерт   2018            
Добринка Георгиева Панчовска-Костадинова Старши експерт ДА         2022    
Добринка Иванова Благова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021      
Добринка Тодорова Маринова Главен инспектор   2018   2020        
Добромир Личев Бориславов Директор   2018   2020 2021      
Дончо Илков Христев Старши експерт ДА   2019          
Дончо Петров Барбалов Заместник-кмет ДА              
Дора Николова Тодорова Старши експерт   2018   2020 2021      
Дочка Стоянова Мичева Директор   2018   2020 2021      
Драга Николова Тасева Главен експерт   2018            
Драгомир Георгиев Досев Главен експерт   2018            
Драгомира Костадинова Цветкова Старши експерт ДА     2020        
Драгослава Георгиева Лунджова Главен експерт   2018     2021      
Дянка Георгиева Ангелова-Жекова Главен юрисконсулт   2018 2019