РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Д
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Данаил Цанев Ангелов Юрисконсулт ДА       2021        
Даниел Борисов Делев Началник на отдел   2018              
Даниела Асенова Димитрова Главен експерт   2018     2021        
Даниела Атанасова Атанасова Началник на отдел   2018   2020 2021 2022      
Даниела Виденова Лозанова Директор ДА         2022      
Даниела Георгиева Соколова Главен експерт ДА 2018   2020          
Даниела Георгиева Угренова Главен експерт ДА   2019 2020 2021 2022      
Даниела Иванова Блатечка Директор   2018              
Даниела Колева Димитрова Старши експерт   2018              
Даниела Колева Димитрова Финансов контрольор   2018 2019 2020          
Даниела Миланова Йорданова Инспектор ДА     2020 2021 2022      
Даниела Николаева Кулинска Директор   2018   2020          
Даниела Николаева Рошкева Главен специалист   2018              
Даниела Петрова Алексиева Старши инспектор   2018   2020 2021        
Даниела Славчева Димитрова Главен инспектор ДА           2023    
Даниела Стоянова Германова Главен специалист   2018              
Даниела Стоянова Колева Главен експерт   2018   2020 2021        
Даниела Тодорова Захарян Старши инспектор   2018   2020          
Даниела Янчева Анталавичева Главен експерт   2018              
Даня Недялкова Цивнева Младши експерт ДА         2022      
Дарина Георгиева Христова Юрисконсулт ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
      2021 (1)
2021 (2)
       
Дафинка Руменова Ненкова Директор ДА         2022      
Деляна Любенова Сеченска Главен инженер   2018              
Денислав Пламенов Енчев Главен специалист   2018     2021 2022      
Денислав Красимиров Светославов Специалист ДА           2023    
Денислава Димитрова Божинова Младши експерт   2018   2020          
Деница Вълчанова Драганова Директор ДА       2021        
Дениза Цанкова Поломска Главен експерт ДА           2023    
Десислава Ангелова Николова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019   2021        
Десислава Валентинова Иванова-Бенова Главен специалист ДА   2019 2020 2021        
Десислава Василева Брънчева Инспектор ДА           2023    
Десислава Георгиева Билева Заместник-кмет ДА                
Десислава Георгиева Георгиева Инспектор ДА           2023    
Десислава Георгиева Йорданова Директор ДА         2022      
Десислава Георгиева Кьосева Директор ДА   2019            
Десислава Георгиева Стоянова-Станимирова Главен вътрешен одитор   2018 2019            
Десислава Григорова Лучкова-Йорданова Директор   2018              
Десислава Давидова Илиева Главен експерт   2018              
Десислава Димитрова Антова Началник на отдел ДА     2020          
Десислава Драганова Желева Главен експерт ДА (2018)
ДА (2022)
2018   2020 2021 2022      
Десислава Емилова Борисова Директор ДА         2022      
Десислава Жорова Петрова Директор ДА     2020 2021        
Десислава Зосимова Цонева Старши експерт     2019            
Десислава Крумова Радкова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021 (1)
2021 (2)
       
Десислава Милева Милева Главен юрисконсулт ДА         2022      
Десислава Милкова Панова Главен експерт ДА     2020          
Десислава Николова Сеганова Главен специалист   2018              
Десислава Петрова Петрова Главен юрисконсулт   2018   2020 2021 2022      
Десислава Петрова Янкова Директор ДА 2018 2019 2020          
Десислава Севдалинова Стефанова Главен експерт ДА (2018)
ДА
(2021)
2018     2021        
Десислава Стефанова Георгиева Главен експерт   2018              
Десислава Стефанова Темелкова Директор   2018       2022      
Десислава Страхилова Дургова Директор ДА     2020 2021 2022      
Десислава Теодорова Манчева Началник на отдел   2018 2019            
Десислава Тодорова Иванова Директор ДА       2021 2022      
Десислава Трайкова Кирилова Старши инспектор   2018   2020   2022      
Десислава Христова Секиранова Главен експерт ДА 2018              
Детелина Димитрова Христова Старши инспектор   2018   2020          
Деян Веселинов Христов Главен специалист   2018   2020 2021 2022      
Деян Ромилов Кустуров Младши експерт ДА           2023    
Деяна Григорова Ангелова Младши експерт ДА         2022      
Диана Андонова Аврамова Началник на отдел   2018   2020 2021        
Диана Божидарова Гаргова Старши вътрешен одитор ДА       2021        
Диана Борисова Минчева Специалист   2018              
Диана Веселинова Агонцева Главен специалист   2018              
Диана Емилова Георгиева Старши експерт   2018              
Диана Ивайлова Карагуйска Главен експерт   2018              
Диана Любомирова Ганева Главен специалист ДА     2020          
Диана Методиева Цекова Главен експерт   2018              
Диана Михайлова Асенова Старши инспектор   2018   2020          
Диана Светославова Цветанова Директор   2018              
Диана Танкова Стефанова Главен експерт ДА         2022 2023    
Диляна Георгиева Каменова Главен експерт   2018              
Диляна Емилова Арнаудова-Стоянова Главен експерт ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021 (1)
2021 (2)
       
Димана Стоянова Пунчева Старши експерт   2018              
Димитрина Витанова Герасимова Началник на отдел   2018  2019 2020          
Димитрина Димитрова Колева Главен експерт ДА 2018   2020     2023    
Димитрина Илиева Димитрова Специалист ДА   2019 2020 2021        
Димитрина Сотирова Савова Старши специалист   2018   2020 2021        
Димитринка Величкова Димитрова Директор   2018     2021        
Димитринка Илиева Йорданова Директор   2018              
Димитринка Кирилова Лозанова Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019   2021        
Димитринка Павлова Цветкова Главен юрисконсулт   2018              
Димитринка Радкова Богданова Директор ДА 2018              
Димитринка Симеонова Симова Директор   2018 2019            
Димитър Димитров Чудомиров Главен експерт ДА (2020)
ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
      2021 (1)
2021 (2)
2021 (3)
       
Димитър Иванов Петров Директор   2018 2019 2020 2021        
Димитър Иванов Янакиев Старши юрисконсулт ДА     2020 2021        
Димитър Михайлов Петров Старши експерт ДА   2019 2020 (1)
2020 (2)
2021        
Димитър Павлов Вакавлиев Директор ДА   2019       2023    
Димитър Пламенов Данчев Директор   2018              
Димитър Полиев Йорданов Главен експерт ДА 2018 2019 2020 (1)
2020 (2)
2021        
Димитър Точков Токов Главен експерт   2018              
Димитър Христов Троански Главен експерт   2018   2020       ДА  
Диян Иванов Иванов Юрисконсулт ДА   2019 2020          
Дияна Йорданова Топузова Директор ДА       2021   2023    
Добрин Пенев Райнов Началник на отдел   2018   2020          
Добрин Стратев Иванов Главен експерт ДА         2022      
Добрина Василева Харалампиева-Енева Директор ДА (2019)
ДА (2023)
2018              
Добрина Петрова Йорданова Главен експерт   2018              
Добринка Георгиева Панчовска-Костадинова Старши експерт ДА         2022      
Добринка Иванова Благова Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020 2021        
Добринка Тодорова Маринова Главен инспектор   2018   2020          
Добромир Иванов Иванов Старши експерт ДА           2023    
Добромир Личев Бориславов Директор   2018   2020 2021        
Дончо Илков Христев Старши експерт ДА   2019            
Дончо Петров Барбалов Заместник-кмет ДА                
Драга Николова Тасева Главен експерт   2018              
Драгомир Георгиев Досев Главен експерт   2018              
Драгомира Костадинова Цветкова Старши експерт ДА     2020          
Драгослава Георгиева Лунджова Главен експерт   2018     2021        
Дянка Георгиева Ангелова-Жекова Главен юрисконсулт   2018 2019