РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Б
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Беата Николова Цонева Главен експерт   2018   2020   2022      
Биляна Емилова Паликрушева Старши експерт   2018   2020          
Биляна Иванова Попова Началник на отдел ДА (2019)
ДА (2022)
  2019   2021 2022 (1)
2022 (2)
     
Биляна Методиева Балева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021 2022      
Биляна Севдалинова Генова Директор   2018              
Бисера Севдалинова Личева Директор   2018              
Бистра Цонева Иванова-Тодорова Главен експерт   2018              
Блага Иванова Живкова Началник на отдел   2018              
Блага Петрова Некова Директор ДА       2021        
Благовест Иванов Захов Младши експерт ДА           2023    
Благовеста Любенова Томова Главен експерт ДА       2021        
Божанка Харалампиева Монева Главен специалист   2018   2020 2021        
Божидар Иванов Димитров Главен експерт ДА     2020          
Божидар Стефанов Стефанов Юрисконсулт ДА 2018              
Божидара Евтимова Дамянова Главен инспектор

ДА (2021)
ДА (2023)

      2021   2023    
Божидара Петрова Узунска Младши експерт ДА           2023    
Бойка Василева Боянова Старши инспектор   2018              
Бойка Иванова Троанска Главен специалист ДА     2020          
Бойка Петрова Къдрева-Крепчева Директор   2018     2021   2023    
Бойка Стефанова Джунакова Директор   2018     2021        
Бойка Тодорова Милева Главен експерт   2018              
Бонка Герганова Чавдарова Старши юрисконсулт ДА       2021        
Борис Богданов Катинов Главен експерт   2018              
Борис Бориславов Кишкилов Началник на отдел   2018   2020 2021        
Борис Владиславов Божков Старши инспектор   2018   2020          
Борис Иванов Самарджиев Старши експерт ДА (2021)
ДА (2023)
        2022 2023    
Борис Руменов Гарчев Главен юрисконсулт   2018              
Борислав Кирилов Димитров Главен експерт   2018              
Борислав Любенов Панайотов Директор   2018   2020          
Борислава Валентинова Ганева-Кирилова Юрисконсулт ДА   2019 2020 2021        
Боряна Александрова Глушкова Главен специалист ДА         2022      
Боряна Валериева Георгиева Директор ДА         2022      
Боряна Веселинова Байчева Главен експерт   2018   2020   2022      
Боряна Димитрова Стоянова Главен експерт ДА         2022      
Боряна Игнатова Тодорова Главен инспектор ДА         2022      
Боряна Йорданова Банова Директор ДА     2020          
Боряна Петрова Тасева Главен експерт   2018       2022 2023    
Ботьо Стефанов Ботев Началник на отдел   2018              
Боян Ангелов Ангелов Главен експерт   2018 2019            
Боян Василев Цачев Специалист ДА     2020          
Боян Веселинов Недев Главен експерт   2018   2020   2022      
Бояна Милчева Попова Главен експерт   2018