РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Б
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Беата Николова Цонева Главен експерт   2018   2020   2022    
Биляна Емилова Паликрушева Старши експерт   2018   2020        
Биляна Иванова Попова Началник на отдел ДА (2019)
ДА (2022)
  2019   2021 2022 (1)
2022 (2)
   
Биляна Методиева Балева Главен юрисконсулт   2018   2020 2021 2022    
Биляна Севдалинова Генова Директор   2018            
Бисера Севдалинова Личева Директор   2018            
Бистра Цонева Иванова-Тодорова Главен експерт   2018            
Блага Иванова Живкова Началник на отдел   2018            
Блага Петрова Некова Директор ДА       2021      
Благовеста Любенова Томова Главен експерт ДА       2021      
Божанка Харалампиева Монева Главен специалист   2018   2020 2021      
Божидар Иванов Димитров Главен експерт ДА     2020        
Божидар Светославов Миланов Старши експерт ДА     2020        
Божидар Стефанов Стефанов Юрисконсулт ДА 2018            
Божидара Евтимова Дамянова Старши инспектор ДА       2021      
Бойка Василева Боянова Старши инспектор   2018            
Бойка Иванова Троанска Главен специалист ДА     2020        
Бойка Петрова Къдрева-Крепчева Директор   2018     2021      
Бойка Стефанова Джунакова Директор   2018     2021      
Бойка Тодорова Милева Главен експерт   2018            
Бойко Алексиев Секиранов Началник на отдел   2018            
Бонка Герганова Чавдарова Старши юрисконсулт ДА       2021      
Борис Богданов Катинов Главен експерт   2018            
Борис Бориславов Кишкилов Началник на отдел   2018   2020 2021      
Борис Владиславов Божков Старши инспектор   2018   2020        
Борис Иванов Самарджиев Старши експерт ДА         2022    
Борис Руменов Гарчев Главен юрисконсулт   2018            
Борислав Кирилов Димитров Главен експерт   2018            
Борислав Любенов Панайотов Директор   2018   2020        
Борислава Валентинова Ганева-Кирилова Юрисконсулт ДА   2019 2020 2021      
Боряна Александрова Глушкова Главен специалист ДА         2022    
Боряна Валериева Георгиева Директор ДА         2022    
Боряна Веселинова Байчева Главен експерт   2018   2020   2022    
Боряна Димитрова Стоянова Главен експерт ДА         2022    
Боряна Игнатова Тодорова Главен инспектор ДА         2022    
Боряна Иванова Гошева Старши юрисконсулт ДА   2019          
Боряна Йорданова Банова Директор ДА     2020        
Боряна Петрова Тасева Главен експерт   2018       2022    
Ботьо Стефанов Ботев Началник на отдел   2018            
Боян Ангелов Ангелов Главен експерт   2018 2019          
Боян Василев Цачев Специалист ДА     2020        
Боян Веселинов Недев Главен експерт   2018   2020   2022    
Боян Юлиянов Фиданов Старши експерт       2020   2022    
Бояна Милчева Попова Главен експерт   2018