РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА А
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020 2021 2022
Аделина Викторова Мишкина Старши счетоводител   2018            
Аделина Костадинова Филева Директор   2018            
Аделина Любомирова Вълкова Юрисконсулт ДА         2022    
Аделина Стойчева Райкова Главен специалист   2018            
Адриана Ангелова Вълчева Главен експерт   2018     2021      
Адриана Атанасова Чиплакова Старши експерт   2018   2020 2021      
Адриана Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА   2019 2020 2021      
Адриана Велинова Божилова Главен специалист   2018   2020        
Адриана Вълчева Лапева Главен експерт   2018     2021      
Адриана Николаева Георгиева Главен експерт   2018            
Адриана Симеонова Стоянова Главен специалист ДА     2020   2022    
Айше Али Мюмюн Директор ДА       2021      
Аксиния Христова Петкова Директор   2018            
Албена Богомилова Лозева Главен експерт   2018            
Албена Вескова Петрова-Цочева Директор ДА (2020)
ДА (2021)
    2020   2022    
Албена Дойчева Михайлова Старши счетоводител   2018            
Албена Любенова Топалова Старши специалист   2018   2020        
Албена Монова Генова Главен експерт   2018 2019          
Албена Огнянова Гьошева Главен експерт ДА         2022    
Албена Петрова Иванова-Тотева Директор   2018            
Албена Симеонова Никифорова Главен експерт   2018 2019 2020        
Албена Спиридонова Величкова Директор ДА         2022    
Албена Христова Атанасова Заместник-кмет ДА              
Албена Ценова Алипиева-Герова Директор ДА (2020)
ДА (2021-1)
ДА (2021-2)
    2020 2021 (1)
2021 (2)
     
Алеко Миленов Семерджиев Старши експерт ДА         2022 (1)
2022 (2)
   
Александра Николаева Петрова Главен юрисконсулт   2018            
Александър Валериев Борисов Главен експерт ДА         2022    
Александър Владимиров Тодоров Главен експерт ДA (2018)
ДА (2021)
2018   2020 2021      
Александър Грозев Грозев Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Александър Иванов Лумбев Главен експерт ДА 2018 2019 2020 2021      
Александър Николаев Малински Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
2020 (3)
2021      
Александър Огнянов Алексиев Главен специалист ДА         2022    
Александър Петров Христов Старши експерт ДА              
Александър Симеонов Симеонов Главен специалист ДА         2022    
Александър Спасов Спасов Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Амелия Пламенова Митова Главен юрисконсулт   2018     2021 2022    
Ана Георгиева Зографова-Лишкова Директор   2018   2020   2022    
Ана Димитрова Георгиева Главен експерт ДА (2020)
ДА (2022)
    2020 2021 2022    
Ана Иванова Кръстанова Директор ДА     2020 2021 (1)
2021 (2)
2021 (3)
2022 (1)
2022 (2)
2022 (3)
   
Анастасия Петрова Кисова Главен експерт   2018     2021      
Ангел Василев Иванов Главен експерт   2018   2020 2021      
Ангел Иванов Джоргов Заместник-кмет ДА              
Ангел Лъчезаров Захариев Старши експерт ДА         2022    
Ангел Станков Манавски Главен специалист ДА   2019 2020 2021 2022    
Ангелина Емилова Бунова Директор ДА     2020   2022    
Ангелина Иванова Савова Главен експерт ДА     2020 2021      
Андрей Иванов Стоянов Старши инспектор   2018   2020 2021      
Андрея Иванова Ружева Старши експерт   2018   2020        
Андриана Димитрова Лазарова Главен експерт ДА 2018   2020 2021      
Анелия Валентинова Костова Директор ДА         2022    
Анелия Георгиева Христова Старши счетоводител   2018            
Анелия Димитрова Костова Старши специалист   2018   2020        
Анелия Костадинова Тодорова Инспектор ДА   2019 2020        
Анелия Павлова Дудова-Едренова Директор ДА       2021      
Анелия Петрова Спасова Главен специалист   2018            
Анета Иванова Маркова Старши счетоводител   2018     2021      
Анета Илиева Иванова-Грозева Главен експерт   2018            
Анета Йорданова Христова Старши инспектор   2018   2020 2021      
Анжела Иванова Пешкова Началник на отдел   2018            
Ани Иванова Андонова Директор   2018            
Ани Иванова Болен Главен експерт   2018   2020        
Ани Любомирова Иванова Главен експерт   2018            
Ани Филипова Кюртева-Гогаджова Директор ДА   2019 2020        
Анита Бойкова Методиева-Алексиева Старши експерт ДА     2020 2021      
Анита Георгиева Георгиева Счетоводител ДА 2018     2021      
Анита Пламенова Лазарова Главен специалист ДА         2022    
Анна Анелиева Павлова Старши експерт   2018   2020 2021      
Анна Атанасова Чолакова Старши инспектор   2018   2020        
Анна Георгиева Дамянова Директор ДА 2018   2020        
Анна Мари Людмилова Сапунджиева Главен експерт ДА     2020        
Анна Павлова Захаринова Старши инспектор   2018   2020 2021      
Анна Петрова Николова Старши специалист ДА         2022    
Анна Светозарова Донева Главен експерт   2018 2019 2020 2021      
Анна Славчева Методиева Главен експерт ДА 2018     2021      
Анна Христова Ангелова Старши инспектор   2018            
Антоанела Николаева Банкова Главен експерт   2018            
Антоанета Атанасова Тончева Главен експерт   2018 2019 2020 2021      
Антоанета Димитрова Георгиева Старши счетоводител   2018   2020        
Антоанета Димитрова Иванова Директор   2018            
Антоанета Иванова Кръстанова Директор   2018   2020        
Антоанета Найчова Миланова Директор ДА         2022    
Антоанета Петрова Андонова-Евлогиева Директор   2018            
Антоанета Петрова Савова Вътрешен одитор   2018 2019          
Антон Александров Таранджийски Главен специалист ДА 2018   2020   2022    
Антон Динков Пенев Главен експерт ДА     2020        
Антон Иванов Домузов Главен специалист ДА         2022    
Антония Георгиева Денева Главен експерт ДА 2018 2019 2020        
Антония Лъчезарова Ефремова Главен експерт ДА (2020)
ДА (2022-1)
ДА (2022-2)
    2020 2021      
Антония Петкова Петкова Младши експерт   2018            
Апостол Цветанов Тодоров Началник на отдел ДА       2021      
Ариета Вичишта Директор ДА (2019)
ДА (2021)
  2019 2020 2021 2022    
Асен Иванов Чакъров Главен експерт   2018   2020 2021      
Ася Атанасова Брадварева Старши експерт ДА         2022    
Ася Георгиева Ламбрева Главен експерт   2018            
Ася Димитрова Аярова Старши специалист ДА (2020)
ДА (2021)
      2021 (1)
2021 (2)
     
Ася Кирилова Георгиева Главен юрисконсулт   2018            
Ася Кирилова Сергиева Главен експерт   2018   2020 2021      
Ася Любчова Миланова Главен експерт   2018     20211      
Ася Миленова Любенова Старши специалист   2018   2020        
Атанас Митков Константинов Юрисконсулт ДА     2020 2021      
Атанаска Савова Герасимова-Педан Главен експерт   2018   2020 2021      
Афродита Димитрова Ильовска Директор   2018