Title Publish Date
Район „Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на: 68. СУ – Стоматологичен кабинет – нежилищен обект, обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение (стоматологичен кабинет), находящо се в гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ – II ч., бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 122, на първия етаж в сградата на 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ 23.08.2022
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - публична общинска собственост със специфично конкурсно условие - за склад, складова дейност 19.08.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 19.08.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, столова, сграда и павилион 19.08.2022
Район „Сердика“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“ 19.08.2022
Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“, ж.к. „Света Троица“ ул. „Хайдут Сидер“ № 12 19.08.2022
"Метрополитен" ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на 260 ± 1% тона, от които 250 тона релси и 10 тона стрелкови части 19.08.2022
Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2022 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“, в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно условията на Заповед № СОА22-РД09-1420/18.08.2022 г.; текстът по т. 11 е изменен съгласно Заповед № СОА22-РД09-1552/09.09.2022 г. 18.08.2022
Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинет № 24, за извършване на медицинска дейност 16.08.2022
Район „Искър” удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за столово и бюфетно хранене в общински училища 15.08.2022