Title Publish Date
"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 308, находящо се на трети етаж в сградата на дружеството 20.10.2021
”Метрополитен” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от I., II. и III. линия 20.10.2021
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни определения в утвърдената конкурсна документация краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост" 20.10.2021
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни определения в утвърдената конкурсна документация краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост" 18.10.2021
"ДКЦ XVI – София" обявява конкурс за отдаване под наем на три свързани помещения, за аптека 14.10.2021
''Лозана'' ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения 12.10.2021
Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) г. на част от имот – публична общинска собственост, ползван за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Локорско“ 08.10.2021
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка 08.10.2021
"IV МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Площ за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомат) – 1 брой 06.10.2021
Район „Слатина” удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 17 05.10.2021