Back Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване на безвъзмездно и срочно право на ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Люлин“, да се ползва за спортни дейности

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

 

учредяване на безвъзмездно и срочно право на ползване върху следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Люлин“, за срок до 25 г., върху спортен обект, публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8713 от 25.03.2014 г. вписан в Службата по вписвания на 16.05.2014 г., № 30, том LIV, рег. № 22576, имотна партида 316887, 316888, находящ се район „Люлин“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4356.434 с площ от 7 128 кв. м, ведно с построената в него сграда, обслужваща сграда, с идентификатор 68134.4356.434.1, с площ 268 кв. м по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ реална част от УПИ VI – за озеленяване с режим на ТГО, целият с площ от 12 020 кв. м, кв. 24 по регулационен план на м. „Люлин-2 м.р.“. 
1. Условия на конкурса – описаният имот да се ползва за спортни дейности.
2. Гаранция за участие
в публично оповестения конкурс е в размер на 5000 (пет хиляди) лева.
3. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация. 
Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до изтичане на срока за подаване на оферти от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа  на ул.  “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.   
4. Срок за подаване на първа оферта – до 13.02.2022 г.
5.  Срок за подаване на оферти – до два месеца от оповестяване на първото офертно предложение.
6.  В случай че не е постъпила нито една оферта, срокът по т. 5 може да бъде удължен на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Утвърждавам конкурсната документация, неразделна част от настоящата заповед и обявата за конкурса.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа, участниците в конкурса  могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, стая 4 на партерен етаж и стая 107 на първи етаж, тел. : 02/9377548, 02/9377510.