Back

Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни на крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”

Столична община – район „Сердика“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1290/28.07.2022 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР22-РД98-21/21.09.2022 г. на кмета на СО – район „Сердика“,

О Б Я В Я В А:

Удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 26.09.2022 г. до 11.10.2022 г., определеният в утвърдената конкурсна документация № РСР22-ВК66-1062/17.08.2022 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”, за срок от 5 (пет) години.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

Нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на първи и седми етаж в осеметажна сграда с предназначение – за здравно заведение – с идентификатор 68134.513.6.1 (шест осем едно три четири точка пет едно три точка шест точка едно) цялата с площ 2845,00 (две хиляди осемстотин четиридесет и пет) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.513.6 (шест осем едно три четири точка пет едно три точка шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I – за поликлиника, кв. 10, по плана за регулация и застрояване на м. „ГГЦ Зона Б-17“, одобрен със Заповед № РД-50-09-204/08.04.1987 г. на главния архитект на гр. София, актуван с АЧОС № 1714/15.03.2016 г. на кмета на СО – район ,,Сердика“, с административен адрес: гр. София, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза“ № 191, а именно:

Обект № 1 самостоятелен обект, представляващ кабинет № 118, ет. 1, с площ от 18.32 кв. м, с начална конкурсна месечна наемна цена: 161,00 лв. (сто шестдесет и един лева) без ДДС – 8,80 лв./кв. м, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет за общо практикуващ лекар и/или нетрадиционна медицина;

Обект № 2 самостоятелни функционално свързани помежду си обекти, представляващи кабинет № 119А, № 119Б, № 119В и № 119Г, ет. 1, с обща площ от 93,00 кв. м, с начална конкурсна месечна наемна цена: 710,00 лв. (седемстотин и десет лева) без ДДС – 7,64 лв./кв. м, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет за общо практикуващ лекар и/или нетрадиционна медицина;

Обект № 3 самостоятелен обект, представляващ кабинет № 110, ет. 1, с площ от 22,32 кв. м, с начална конкурсна месечна наемна цена: 197,00 лв. (сто деветдесет и седем лева) без ДДС – 8,80 лв./кв. м, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет за общо практикуващ лекар и/или нетрадиционна медицина;

Обект № 4 самостоятелен обект, представляващ кабинет № 704, ет. 7, с площ от 22,32 кв. м, с начална конкурсна месечна наемна цена: 177,00 лв. (сто седемдесет и седем лева) без ДДС – 7,92 лв./кв. м, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: за зъботехническа лаборатория;

Обект № 5 самостоятелен обект, представляващ кабинет № 706, ет. 7, с площ от 22,32 кв. м, с начална конкурсна месечна наемна цена: 177,00 лв. (сто седемдесет и седем лева) без ДДС – 7,92 лв./кв. м, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфично конкурсно условие: за зъботехническа лаборатория.

 

Гаранция за участие: 100,00 лв. за всеки отделен обект, внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ „Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика”, с административен адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ „Мария-Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 11.10.2022 г. 

Краен срок за представяне на офертите: до 17:30 ч., на 11.10.2022 г., в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Дата, място и час на провеждане на конкурса: 12.10.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на СО – район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, етаж. 4.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.