Back

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, представляващи част от полуподземния етаж (ученически стол) в училищната сграда на 95. СУ „Проф. Ив. Шишманов”, които включват зала за хранене, кухненски блок и миялно помещение

 

ОБЯВА

 

СО – район „Подуяне”, в изпълнение на Решение № 28/13.01.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1135/30.06.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, за организиране на столово хранене на ученици, а именно:

Помещения с площ 307,00 м2 – публична общинска собственост, представляващи част от полуподземния етаж (ученически стол) в училищната сграда на 95. СУ „Проф. Ив. Шишманов” с идентификатор 68134.606.398.1, с адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Ангел войвода” № 66, АпОС № 0401 от 16.08.2019 г.

Помещенията включват:

  • Зала за хранене – 180,00 м2;
  • Кухненски блок – 100,00 м2;
  • Миялно помещение – 27,00 м2.

Специфично конкурсно условие за обекта: организиране на столово хранене на ученици. 

Начална конкурсна наемна цена: 168,85 лв. без ДДС или 202,62 лв. с вкл. ДДС месечен наем.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация – 50,00 лв. (петдесет лв.) с вкл. ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса е 400,00 лв. (четиристотин лв.)

Срокът за отдаване под наем на имота, предмет на конкурса, е 5 (пет) години.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 17.10.2022 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Документацията е достъпна на електронните страници на район „Подуяне“ – СО и на Столична община.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса )– 17:00 ч. на 17.10.2022 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 18.10.2022 г. от 10:00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр. София, ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

Приложения:

 

КМЕТ НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ“
/ЕВА МИТОВА/