Back Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 6-СО-2022 г. за продажба на правото на собственост върху общински незастроен имот, находящ се на територията на район „Нови Искър“, с. Негован, ул. „Искърска“ № 44, с площ от 683,00 (шестстотин осемдесет и три) кв. м и идентификатор 51250.5714.201

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 643 по Протокол № 60, т. 107 от 21.07.2022 г., Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 6-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху общински незастроен имот, находящ се на територията на район „Нови Искър“, с. Негован, ул. „Искърска“ № 44, с площ от 683,00 (шестстотин осемдесет и три) кв. м и идентификатор 51250.5714.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-16/23.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден УПИ ХVII-201, кв. 41 по действащия регулационен план на с. Негован, одобрен с Решение № 34 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС. При граници със съседни поземлени имоти с идентификатори 51250.5714.200, 51250.5714.198, 51250.5714.197, 51250.5714.194, 51250.5714.193, 51250.5714.192, 51250.5714.202, 51250.5714.28.

Имотът е собственост на Столична община съгласно АОС (частна) № 4108/ 29.05.2017 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Агенция по вписванията, Акт № 7, том XCI, дело № 23703, имотна партида 123224 от 26.06.2017 г.

Съгласно становище на главния архитект на район „Нови Искър”, по ОУП на Столична община, имотът попада в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), с  параметри Пзастр-40%, Кинт-1,3, Озел-40%, максимална Кк 10м.

2. Начална тръжна цена:
61 435,00 (шестдесет и една хиляди четиристотин тридесет и пет) лева без ДДС.

3. Размер на стъпката за наддаване:
3000 (три хиляди) лева.

4. Размер на депозита за участие:
6000 (шест хиляди) лева.

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG16 SOMB 9130 3133 0083 07, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6.
В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 6-СО-2022.
Срокът за внасяне на депозита е до 16:00 ч. на 26.10.2022 г.

5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

  • За оглед на обекта: Валентин Павлов – кмет на кметство с. Негован, моб. 0887808823 до 12:00 ч. на 26.10.2022 г.
  • Дата на провеждане на търга: 27.10.2022 г.
  • Начален час на търга: 14:00 часа;
  • Място на провеждане на търга: зала № 1, находяща се на адрес ул. ”Московска” № 33.

6. Цена на тръжната документация:  10,00 лв. (десет лева), без ДДС.
Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участниците могат да получат тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 15:00 ч. на 26.10.2022 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG27 SOMB 9130 3133 0083 03, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

Приложение:

Заповед № СОА22-РД98-52/19.09.2022 г.