Back

Столична община обявява търг с явно наддаване с продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“

Публикувано на 03.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изписаната начална тръжна цена по позиция 3. в т. 3 „Начални тръжни цени по позиции“ от Глава „Указания за участниците в търга с явно наддаване“ на стр. № 7 от тръжната документация е допусната явна техническа грешка.

Да се счита за вярна цената, цитирана в т. 2 от Обявлението за тръжна процедура № 3 от тръжната документация, както и качената в ел. страница на Столична община, а именно:

3.

Черни метали

19.12.02

48,97 лв./тон

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 70 по Протокол № 5, т. 11 от 17.12.2015 г. във връзка с Решение № 446 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

 

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“,  както следва:
 

Позиция № Наименование на
вещта – отпадък
Код на вещта –
отпадък
Предвидено за образуване
за период от 12 месеца

1.

Смесена хартия

19.12.01

до 24 000

2.

Смесена пластмаса

19.12.04

до 24 000

3.

Черни метали

19.12.02

до 8 500

4.

Стъкло

19.12.05

До 18 000

5.

Хартия и картон

19.12.01

до 80

6

Пластмаса и каучук

19.12.04

до 12


Всеки участник следва да подаде оферта за настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество. Количествата са крайни и не могат да се променят.

 

2. Начални  тръжни  цени:

 

Позиция №

Наименование на
вещта – отпадък

Код на вещта – отпадък

Начална цена

1.

Смесена хартия

19.12.01

4,85 лв./тон

2.

Смесена пластмаса

19.12.04

2,53 лв./тон

3.

Черни метали

19.12.02

48,97 лв./тон

4.

Стъкло

19.12.05

2,04 лв./тон

5.

Хартия и картон

19.12.01

13,23 лв./тон

6

Пластмаса и каучук

19.12.04

16,77 лв./тон


3. Размер на стъпките за наддаване

Стъпките за наддаване са,  както следва:

 

Позиция №

Наименование на
вещта – отпадък

Код на вещта –
отпадък

Стъпка за наддаване

1.

Смесена хартия

19.12.01

0,48 лв./тон

2.

Смесена пластмаса

19.12.04

0,25 лв./тон

3.

Черни метали

19.12.02

4,90 лв./тон

4.

Стъкло

19.12.05

0,20 лв./тон

5.

Хартия и картон

19.12.01

1,32 лв./тон

6

Пластмаса и каучук

19.12.04

1,68 лв./тон


4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване:

4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:
4.1.1. Обявление за участие;
Обявлението за участие се попълва по образец (Образец № 1). Към обявлението  се прилагат:
- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);    
- Документ за внесен депозит (в оригинал);
- В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
4.1.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения;
4.1.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;
4.1.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема  да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образуваните движими вещи – отпадъци за периода на действие на договора;
4.1.5. Декларация по образец (Образец № 5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи – отпадъци;
4.1.6. Декларация по образец (Образец № 6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;
4.1.7 Декларация по образец (Образец № 7), че участникът е извършил оглед на мострите на предвидените за образуване вещи-отпадъци;
4.1.8. Декларация по образец (Образец № 10) за липса на задължения;
4.1.9. Декларация по образец (Образец № 11), че участникът не е осъждан;
4.1.10. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.

4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.10. и приложенията към обявление се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг № 01-СО-2021 с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на закона за управление на отпадъците, извършвани в инсталациите и съоръженията на Столична община“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

5. Начин на плащане
Купувачът заплаща предложената цена за предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва  по посочената в договора банкова сметка на Столична община.   

6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга:
• Вещите са на  разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 04.02.2021 г.
• Дата на провеждане на търга: 05.02.2021 г.;
• Начален час на търга: 14:00 часа;
• Място на провеждане на търга: Зала № 1 – зала, находяща се на адрес: ул. ”Париж” № 3.

Тръжната документация е 10,00 лв. (десет) лева, без ДДС, и се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16:00 ч. на 03.02.20201 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6.
Размерът на депозита за участие е 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от съответния вид за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община:
IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. ''Врабча'' № 6.
В  платежното нареждане задължително се записва номера на позицията, за която се участва  и  номера на търга.
Депозитът за участие се внася до 12:00 ч. 04.02.2021 г.

7. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12:00 часа на   05.02.2021 г.
  
8. Специални изисквания
Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество.