Back

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. ’’Освобождение” № 25, представляваща помещение за бюфет

 

ОБЯВА

 

CO – район „Красна поляна”, обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Красна поляна”, ул. ’’Освобождение” № 25, представляваща помещение с площ от 50 (петдесет) кв. м, за бюфет за нуждите на районната администрация, със самостоятелен вход, в полуподземния етаж на административната сграда, с начална месечна конкурсна цена – 140 (сто и четиредесет) лева без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 02.02.2021 г. до 04.03.2021 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 – деловодство, от 02.02.2021 г. до 04.03.2021 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала, на 05.03.2021 г. от 10:00 часа.

Телефон за връзка 02 9 217 241.