Back

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за оказване на неотложна медицинска помощ от звено за неотложна медицинска помощ

 

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, включен в капитала на дружеството, както следва:

Описание на имота: Помещение, с площ от 24,00 кв. м, представляващо преградена вдлъбната част от коридора, на етаж първи, на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, заедно с прилежащите му 11,04 кв. м. Предназначение: помещението ще се използва за оказване на неотложна медицинска помощ от звено за неотложна медицинска помощ.

Срок на наемане на имота: три години от датата на подписване на договор за наем.

Минимална месечна наемна цена: 500 лв. (петстотин лева) с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Техният размер се определя по методика, съобразена с Наредба за общинските лечебни заведения на СОС.

Депозит за участие в конкурса: 100,00 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД, до 13:00 часа на 11.02.2021 г.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС, платима по банков път по посочената по-горе банкова сметка, не по-късно от 13:00 ч. на 11.02.2021 г., докогато документацията може да бъде получена на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-високата предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 11.02.2021 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.02.2021 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 04.03.2021 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 05.03.2021 г. от  10:00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД