Title Publish Date
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот в сграда – публична общинска собственост, представляващи 2 бр. терени със специфично конкурсно условие – за разполагане на вендинг автомати 14.01.2019
Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на район „Искър“ 11.01.2019
Столична община открива публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на район Надежда 11.01.2019
„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проектиране и изпълнение) на жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи върху недвижим имот, собственост на дружеството 07.01.2019
“ДКЦ 14 – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – аптека, находящо се на първи етаж в сградата 04.01.2019