Back Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ 2,00 кв.м в сградата на бившия ДКЦ XXX, ж.к. Обеля-2

Столична община - район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СО15-РД-09-410/16.03.2015г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот - частна общинска собственост.
1. Предмет на конкурса - отдаване под наем на части от нежилищен имот - частна общинска собственост:
1.1. Терен с площ 2,00 кв.м. от първият етаж, блок Б, след помещение №2 - оптика, в сградата на бившия ДКЦ XXX, ж.к. „Обеля-2”, с идентификатор 68134.2816.2384.2, АОС № 2745/01.08.2012 г., с предназначение - за монтаж на вендинг автомати за пакетирани изделия и студени напитки.
Начална конкурсна цена - 150.00 лева за месец без ДДС.
Срок за отдаване под наем - 3 (три) години.
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО - район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 24.04.2015 г. Цена на конкурсната документация 60,00 лв. с включен ДДС. Гаранция за участие в конкурс 100.00 (сто) лева с вкл. ДДС.
Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 11.05.2015 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 12.05.2015г. от 14.00 часа в сградата на район „Връбница”, стая № 402.
Телефон за връзка: 495-77-54;495-77-36.