Back

Район Витоша удължава срока на конкурса за отдаване под наем на терени - части от тротоари или зелени площи за извършване на търговска дейност.

СО - район Витоша на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.1, т.2, чл.30, ал.1 и чл.31,ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и за реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.13, ал.5 от Наредбата за общинската собственост, както и Заповед № СО15-РД-09-08-4/19.01.2015 г. на Кмета на Столична община.
 

О Б Я В Я В А М:

Удължаването срока на конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 години на общински нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени - части от тротоари или зелени площи за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти по индивидуални проекти в съответствие със схемите, одобрени от Главния архитект на София на територията на Район „Витоша”, както следва:

Обект №1. (ГРУПА 2) разположена в кв.230, местност кв. „Павлово – Бъкстон”, (бул. „Цар Борис III” и бул. „Ал.Пушкин”). Терен с площ 18 кв.м.Специфично конкурсно условие за обекта - продажба на цветя.Начална конкурсна месечна наемна цена: 7.09 лв./кв.м. без ДДС.

Обект №2. (ГРУПА 35), местност „Кариузица”. (ул. „Буря” обръщалото на автобус №107). Терен с площ 100 кв.м. Специфично конкурсно условие за обекта - пакетирани храни.
Начална конкурсна месечна наемна цена 1.36 лв./кв.м. без ДДС

Обект №3.(ГРУПА 35). местност „Карпузииа”, (ул. „Буря” обръщалото на автобус №107) Терен с площ 100 кв.м. Специфично конкурсно условие за обекта - кафе.
Начална конкурсна месечна наемна цена 1.33 лв./кв.м. без ДДС

Срок за наемане - 10 години;

Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв. за всеки отделен обект. Гаранцията се предоставя от участника под формата па документ за внeсена сума по сметка на СО - район „Витоша”:
IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, ул. „Денкоглу” №28.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район „Витоша” - гр. София, ул. „Слънце” № 2, ст. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч., считано от 03.04.2015г. до 17.04.2015 г.

Цената на конкурсната документация за всеки отделен обект е 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС. Краен срок за представяне на офертите - 16.30 часа на 20.04.2015 год. в деловодството на СО - район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 21.04.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша”, ул. „Слънце” № 2, ет. 2.

Лице за контакти: Вероника Иванова-02/8187926; Ненка Стойнева 02/8187938