Back

Район Студентски организира и провежда конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти за: охраняем паркинг, разполагане на павилион за търговска дейност и услуги и павилион с функция – за кафе

Столична община – Район Студентски организира и провежда конкурс на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 и ал.3 от НОС, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 17, ал. 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община и заповед № СО-РД-09-08-137/26.11.2014 г. на Кмета на Столична община.

Предмет на конкурса и начална конкурсна цена: отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за срок до пет години за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрени от Главния архитект на Столична община схеми за район „Студентски“:

Позиция 1. част от УПИ I-общ.-за паркинг, кв. 42а, м. „Младост-1“, АОС № 446/29.09.2000 г., за охраняем паркинг, открита площ – 907 кв.м. и преместваемо съоръжение, с площ 9 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена за откритата площ 907 кв.м. - 1196,00 лева без ДДС; Начална конкурсна месечна наемна цена за покритата площ 9 кв.м. - 12,00 лева без ДДС

Позиция 2. част от УПИ II-за КОО, кв. 107, м. „Студентски град”, АОС № 1324/16.06.2014 г., за разполагане на павилион с площ 66,37 кв.м., за търговска дейност и услуги.

Начална конкурсна месечна наемна цена - 152,00 лева без ДДС
Позиция 3. част от УПИ I-за озеленяване, кв. 72, м. „Студентски град“, АОС № 847/28.03.2006г., за разполагане на павилион, функция – за кафе, покрита площ 518,2 кв.м., открита площ – 404,9 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена за откритата площ 404,90 кв.м. - 891,00 лева без ДДС; Начална конкурсна месечна наемна цена за покритата площ 518,20 кв.м. - 1140,00 лева без ДДС.

Местоположението, вида, параметрите и предназначението на предвидените за поставяне преместваеми обекти са определени с одобрените от Главния архитект на Столична община схеми за район „Студентски“.

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 100 лева, преведена по сметката на р-н Студентски в Общинска банка-АД, клон Младост, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG33SOMB91303317618401 или внесена в касата на СО – Район „Студентски”.

Конкурсната документация се закупува от информационния център, намиращ се на партерния етаж в сградата на район „Студентски“, находяща се в „Студентски град”, бл.5, срещу цена - 10 лв. без ДДС. Закупуването може да стане всеки работен ден от 30.03.2015 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на офертите – до 17.00 ч. на 04.05.2015 г.

Конкурсът ще се проведе на 05.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на СО Район “Студентски”.

Телефон за връзка: 02/8687584