Back

Район Средец обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - печатница, находяща се в Общински културен институт Столична библиотека

На основание заповед № СО-РД-09-08-130/07.11.2014 г. на Кмета на Столична община и чл. 34. ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет (Приета с Решение № 138 на СОС по Протокол № 73 от 09.03.2006 г., изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) на Столичен общински съвет, район „Средец”- Столична община обявява публично оповестен конкурс № 3/03.04.2015 г. за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост - Печатница с площ от 220.00 (двеста и двадесет) кв.м., за срок от 5 (пет) години, находяща се в Общински културен институт „Столична библиотека” с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Славейков” № 4(съгласно АОС № 095/12.01.1998 г., Скица на сграда № 64840/31.10.2013 г. и Скица на поземлен имот № 64838/31.10.2013 г.)

Начална конкурсна месечна наемна цена - 1 550.00(хиляда петстотин и петдесет) лева месечно без включен ДДС;

Размер на гаранцията за участие - 1 550.00 (хиляда петстотин и петдесет) лева;

Цена на конкурсната документация - 60 (шестдесет) лева с включен ДДС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация - 17.00 ч. на 17.04.2015 г.;

Място за закупуване на конкурсната документация - звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” - ул. „Леге” №6;
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17.00 ч. на 04.05.2015 г.;

Оглед на обекта, предмет на конкурса може да се извършва от 03.04.2015г. до 04.05.2015г., в присъствие на представител на район „Средец” като кандидатът следва предварително да представи документ за закупена документация и на място се съставя протокол за извършения оглед;

Конкурсът ще се проведе на 05.05.2015 г. в 10.00 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”:

Адрес на организатора - гр. София. ул. „Леге” № 6;

Телефон за информация 02/9877811 вътрешен 220 или 252.