Back Район Нови Искър удължава провеждане на конкурс за даване под наем на имот– частна общинска собственост- едноетажна сграда, кв. Курило, за срок до 10 години.

Район „Нови Искър”- СО на основание чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл.31, ал. 2 вр. с ал. 1 и ал.3, чл.30, ал.1 от НУРПТК, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-38/11.05.2015г. и Заповед № СО15-РД-09-08-77/22.06.2015г. на Кмета на СО удължава провеждане на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободен нежилищен недвижим имот– частна общинска собственост- едноетажна сграда, с идентификатор 00357.5350.24.2., с площ 104 кв.м., заедно с прилежащ терен от ПИ с идентификатор 00357.5350.24., АОС № 3144/10.04.2013г., попадащ в УПИ II- индуктриална зона, кв. 105 по плана на гр. Нови Искър, кв. Курило“, за срок до 10 г.
   
Минимална начална месечна наемна цена- 332,00 /триста тридесет и два/ лв. без ДДС.
   
Място и срок за закупуване на конкурсна документация- район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт- офис- всеки работен ден от 30.07.2015г. до 13.08.2015г. включително, от 08:30- 17:00 часа.
Цена на конкурсната документация -60,00 /шестдесет/ лв. с вкл. ДДС;
   
Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв., внесени в касата на района или по банкова сметка IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28, срок за внасяне- до 17:00 ч. на 29.07.2015г.
   
Място и срок за представяне на оферти: район „Нови Искър”- СО”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт- офис, всеки работен ден от 30.07.2015г. до 13.08.2015г. включително, от 08:30- 17:00 часа.
   

При наличие на поне 1 оферта за имота, конкурсът ще се състои на 14.08.2015 г., 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.
   
В случай, че в удължения срок не постъпят оферти, конкурсът ще бъде прекратен на основание чл. 47, ал. 1, т. 1 от НУРПТК.
   
Адрес и телефон на организатора: район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, ет. 2, ст. 209, отдел „УОСЖФРКТД“, тел.: 02/9917333.
   
Оглед на имота, предмет на конкурса- всеки работен ден от 30.07.2015г. до 13.08.2015г. включително, от 08:30- 17:00 часа.