Back

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на терен от 5198 кв.м за за детски развлекателен комплекс

Столична община - Район „Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка с Решение № 116 по протокол № 77,т.27/26.02.2015 . на СОС и Заповед № С015-РД-09-08-30/23.03.2015 г. на Кмета на Столична община


ОБЯВЯВА:

конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4089.56, за който е отреден УПИ I - „за училище”, кв.7, съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м. „Младост 3” с площ 3529 кв.м. и реална част с площ 1669 кв.м. от ПИ с идентификатор 68134.4089.59, за който е отреден УПИ III - „за парк, спорт и атракции”, съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м. „Младост 3” с обща площ 5198 кв.м., със специфично конкурсно условие: за детски развлекателен комплекс, както следва:
    
1. Площ на отдавания под наем терен: 5198 кв.м.; Вид на отдавания под наем терен: реална част от ИИ с идентификатор 68134.4089.56, за който е отреден УПИ I „за училище”, кв.7, съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м. „Младост 3” с площ 3529 кв.м. и реална част с плот 1669 кв.м. от ПИ с идентификатор 68134.4089.59, за който е отреден УПИ III - „за парк, спорт и атракции”, съгласно действащия ПУП-ПРЗ на м. „Младост 3”.

Начална конкурсна месечна наемна цена (без ДДС): 4 158 (четири хиляди сто петдесет и осем лева) лв.

Срок за отда¬ване под наем: 10 год.

Специфично конкурсно условие: за детски развлекателен комплекс.

Гаранция за участие: началната конкурсна месечна наемна цена, без ДДС, за общо отдаваната площ, а именно 4 158 лв. (четири хиляди сто петдесет и осем лева) без ДДС.
Гаранцията за участие се внася в район „Младост”, ул. „Св. Преображение”, № 1, партерен етаж, гише № 5-6 или по сметка на СО- район „Младост” в Общинска банка, IBAN BG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC - SOMBBGSF.
Документи за участие в конкурса се закупуват от 08.04.2015 г. до 11.05.2015г.(вкл.) всeки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая № 203, ет. 2 от Аделина Лукарска, началник отдел „РКТД”. Цената на конкурсната документация е 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС.
Оферти се подават от 08.04.2015 г. до 11.05.2015 г. (вкл.) всеки работен ден от 08.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на район Младост - партер, гише № 3 - 4;
Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 12.05.2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на район Младост-етаж 3, стая 302.
Лице за контакт: Аделина Лукарска - тел. 02/8773055, 02/8740042.