Back

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти: клуб към трафопост до бл.13 в ж.к. Младост 1 и клуб към трафопост до бл.433 в ж.к. Младост 4

Столична община - район „Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № С015-РД-09-310/23.01.2015 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти - частна общинска собственост, по позиции както следва:
1. ж.к. „Младост 1”, до бл.13, АОС № 553/23.04.99 г.,Вид на имота и площ: Клуб към трафопост, до бл.13, с площ 89,79 кв.м., Начална месечна наемна цена (без ДДС): 320,00 лв., Срок за отдаване под наем: 5 год., Специфично конкурсно условие: За търговски обект.
2. ж.к. „Младост 4”, до бл.433, АОС № 507/20.01.99 г., Вид на имота и площ: Клуб към трафопост, до бл.433, с площ 86,17 кв.м.,

Начална месечна наемна цена (без ДДС): 346,00 лв.

Срок за отдаване под наем: 10 год.

Специфично конкурсно условие: За пощенска станция с извършване на универсална пощенска услуга.

Гаранция за участие: началната месечна наемна цена за съответната позиция, без ДДС.

Гаранциите за участие по съответните позиции се внасят в район „Младост”, ул. „Св. Преображение” № 1, партерен етаж, гише № 5-6 или по сметка на СО- район „Младост” в Общинска банка, IBAN BG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC - SOMBBGSF.

Документи за участие в конкурса се закупуват от 30.03.2015 г. до 29.04.2015 г.(вкл.) всеки работетден от 08.30 до 16.30 ч. След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая №203, ет.2 от Аделина Лукарска, началник отдел „РКТД”.

Цената на конкурсната документация за всяка отделна позиция е 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС.
Оферти се подават от 30.03.2015 г. до 29.04.2015 г. /вкл./ всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на район „Младост” - партер, гише № 3 - 4;
Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 30.04.2015 г. от 10,00ч. - за позиция №1, и на 30.04.2015 г. от 14,00ч. - за позиция №2, в Заседателната зала на район Младост - етаж 3, стая 302.

Лице за контакт: Аделина Лукарска - тел. 02/8773055, 02/8740042.