Back Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти от ОПФ на територията на района, землище Иваняне

СО - Район „Банкя” - гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, тел. № 9977212 / 8 / в изпълнение на Заповед № СО-РД-09- 898 /10.07.2015 г на Кмет на Столична община и на основание чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал.3 и чл. 31 от от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост обявява конкурс с предмет:
   
Отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на следните имоти от ОПФ на територията на район „Банкя “, определени от СОС в приложение № 1 на Решение № 25 / 08.12.2011 г на СОС, както следва:
   
Землище Иваняне: 1.Поземлен имот от ОПФ с № 081001 по КВС, разделен на два имота но КККР - ПИ с идентификатор: 32216.2358.21 с площ от 103676кв. м. по АОС № 1275/ 2015 г и ПИ с идентификатор : 32216.2358.22 с площ от 2286 кв. м. по АОС № 1276/12.03.2015 г, местност Равнище, представляващ нива по начин на трайно ползване.
   
2. Поземлен имот от ОПФ с № 081007 по КВС и идентификатор: 32216.2357.37 по КККР с площ от 42100 кв. м. по АОС № 462 / 22.03.2000г, представляващ нива по начин на трайно ползване.

   
Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО -Район „Банкя”, гр. Банкя, ул., Дар Симеон „ № 1, отдел „УОСЖФРКТД", стая № 304, ет. 3 , срещу 60 лв./с включен ДДС /, внесени в касата на районната администрация.
   
Срок за закупуване на конкурсната документация - от 22.07.2015 г до 20.08.2015 г.
   
Срок за подаване на документи за участие в конкурса - от 22.07.2015г до 20.08.2015 г. 16.00 ч. в деловодството на районната администрация, гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1.
   
Начална конкурсна наемна цена за стопанската 2015/2016 г е определена на 25.00 /двадесет и пет /лева на дка, съгласно Заповед № РД 46 -311/18.03.2015 г на Министерство на земеделието и храните.
   
Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя", ул. „Цар Симеон” № 1 - 21.08.2015 г. - 10.00 ч. В случай, че в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 дни - до 07.09.2015 г.
   
Дата на провеждане на конкурса - 08.09.2015 г- 10.00 ч.