Back Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от едноетажна сграда с предназначение за курортна туристическа сграда с площ 112,8 кв. м.

СО - Район „Банкя” - гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, тел. № 9977212 / 8 / в изпълнение та Заповед № СО 15РД- 09-08-102 /17.07.2015 г на Кмет на Столична община и на основание чл. 14, ал. 1и 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал.3 и чл. 31 от от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.19, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост обявява конкурс с предмет:
   
Отдаване под наем за срок от 10 / десет / години на част от едноетажна сграда с предназначение курортна туристическа сграда с площ 112,8 кв. м. представляваща кафе бар с площ 37,38 кв. м. и част от фоайе с площ - 5.40 кв. м. на първо ниво както и околно пространство с площ 7930 кв. м. на второ ниво, съгласно съгласувана от главния архитект на район „Банкя“ схема , АОС № 1257 / 24.02.2015 г на район „Банкя".
   
Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО -Район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1, отдел „УОСЖФРКТ“, стая № 304, ет. 3 , срещу 60 лв./с включен ДДС /, внесени в касата на районната администрация.
   
Срок за закупуване на конкурсната документация - от 29.07.2015 г. до 27.08.2015 г.
   
Срок за подаване на документи за участие в конкурса - от 29.07.2015г до 27.08.2015 г- 16.00 ч. в деловодството на районната администрация, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон“ № 1 .Гаранция за участие в конкурса - 200 лв. / Двеста лева/, вносима в касата на район „Банкя“ до - 27.08.2015 г, а при удължаване на срока до 14.09.2015г.
   
Начална конкурсна месечна наемна цена - 404 лв. / Четиристотин и четири лева / месечно, без ДДС.
   
Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя", ул. „Цар Симеон“ №1 - 28.08.2015 г. -10.00 ч. В случай, че в първоначално обявеният срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване ча офертите ще бъде продължен с 15 дни - до 14.09.2015 г -16.00 часа.
   
Дата на провеждане на конкурса 15.09.2015 г- 10.00 ч.