Back

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, включващ 3 бараки и прилежащ терен, за производствена и/или складова дейност

РАЙОН „ИЛИНДЕН”

В изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-60/03.07.2014 г. на кмета на СО и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на СОС.

СО - район „Илинден” 
обявява конкурс

за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден”, УПИ I, кв. 14, по действащия ЗРП на м. НПЗ „Захарна фабрика“, представляващ: Обособена част от терен - частна общинска собственост от 678.70 кв.м. включващ и находящи се в него 3 (три) бр. бараки от 457.00 кв.м. и прилежащ терен от 221 кв.м., за производствена и/или складова дейност.

Начална конкурсна месечна цена: 
- за съществуващи 3 бр. бараки – 457.00 лв. на месец (без ДДС). 
- за прилежащ терен от 221 кв.м. – 61.88 лв. на месец (без ДДС).

Гаранция за участие: 100.00 лв., внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне: до 15.00 ч. на 13.10.2014 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14.00 ч. на 13.10.2014 г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б, служба „АИО”, фронтофис.

Цена на книжата: 60.00 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок за подаване на офертите: до 16.00 ч. на 13.10.2014 г. включително в служба „АИО” на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 14.10.2014 г. от 14.00 ч., стая 421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 46; 439 73 47 - район „Илинден”.