Back

Район Витоша удължава срока за приемане на оферти с 15 дни на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на III етаж от сградата на 86 ОУ

РАЙОН „ВИТОША”

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № РД-09-330/11.12.2014 г.

ОБЯВЯВАМ:

Удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса за отдаване под наем за срок до 5 години на свободен нежилищен общински имот - публична общинска собственост, а именно: трети етаж от сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Брезова гора“ № 2, с. Владая, с площ от 1185 кв.м., с предназначение - за образователна дейност.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Срок за наемане - 5 (пет) години;

Гаранция за участие в конкурса - 100 (сто) лв. 
Гаранцията се внася от участника по сметка на СО - район „Витоша“: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу“, ул. „Денкоглу“ № 28.

Конкурсната документация се закупува от касата на СО - район „Витоша“, гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до 23.12.2014 г.

Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лв. с ДДС.

Краен срок за подаване на офертите - 16:30 ч. на 29.12.2014 г. в деловодството на СО - район „Витоша“, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 30.12.2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша“, ул. „Слънце“ № 2, ет. 2.

Удължаването на конкурса да бъде обявено в електронната страница на СО- район „Витоша“, на таблото за обяви в сградата на СО- Район „Витоша” и в сградата на СО.

За информация - Вероника Иванова - тел. 818 79 26
 

КМЕТ НА СО-РАИОН „ВИТОША“: 
инж. ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ